Speciale

Kursusindhold

Specialet skrives på kandidatuddannelsens 2. år. Specialet kan først påbegyndes når den studerende har bestået hvad der svarer til 1. studieår - svarende til 60 ECTS.

Formålet med specialet er, at den studerende erhverver sig kompetence af forskningsmæssig karakter i forbindelse med en sociologisk analyse af en selvvalgt problematik. Den valgte problematik kan være såvel teoretisk som empirisk. Inddragelse af empiri i analysen er således en mulighed, men ikke en nødvendighed. Specialeemnet skal godkendes af den tildelte specialevejleder.

Specialet kan variere i omfang, men må maximalt fylde 70 sider. Ved gruppbesvarelser tillægges maksimalt 35 sider per ekstra studerende i gruppen.

Den enkelte studerendes bidrag, bortset fra indledning og afslutning, der kan være skrevet i fællesskab, skal kunne identificeres.

Engelsk titel

Master Thesis

Uddannelse

Obligatorisk KA modul (KA 2022).

 

Fagpakke:

Ingen.

Målbeskrivelse

Efter endt speciale kan den studerende:

Viden

 • redegøre for det sociologiske vidensbidrag i analysen, og hvorledes dette indskriver sig i den sociologiske tradition

 

Færdigheder

 • finde og udvælge relevant litteratur
 • finde eksisterede datamateriale (kvantitativt eller kvalitativt) – og med udgangspunkt i dette, begrunde analytisk design, metodevalg, datamaterialets kvalitet og begrænsninger, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • i fald der selv indsamles empirisk datamateriale – begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet og begrænsninger, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sociologisk teori og udøve selvstændige betragtninger herover
 • begrunde i hvilken forstand, der er tilvejebragt ny viden eller kastet nyt lys over eksisterende viden og kvalificere denne viden i henseende til nytte, aktualitet, teori eller metodeudvikling

 

Kompetencer

 • formulere en afgrænset og præcis problemstilling
 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale – udvise kritisk stillingtagen til dette datamateriale
 • kritisk diskutere og perspektivere den producerede viden

Specialet er i høj grad selvstudie.
I forbindelse med specialeskrivningen placeres hver studerende i en klynge sammen med et antal andre studerende og tildeles af studielederen en specialevejleder. Ved tildelingen af specialevejleder tages der hensyn til faglig kompetence i undervisergruppen i forhold til specialets problemstilling, ligesom forslag til specialevejleder fra den studerende tages i betragtning. Vejledning er tilknyttet 1. prøveforsøg og der gives derfor ikke vejledning på 2. og 3. prøveforsøg. Dette gælder også, selvom den studerende ikke måtte have deltaget i alle klyngevejledningerne knyttet til 1. prøveforsøg.

Den anvendte litteratur i specialet vælges frit af den studerende under rådgivning af specialevejlederen.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave og mundtlig prøve. Individuelt eller i en gruppe af max 4 studerende. Specialet afsluttes med mundtlig prøve, der tager form som et forsvar. Der gives en samlet karakter for både specialeafhandling og det mundtlige forsvar. I karaktergivningen vægter den skriftlige del ca. 2/3 og den mundtlige del ca. 1/3. Specialet kan kun bestås, hvis begge dele individuelt er bestået.
Specialet kan variere i omfang, men må maximalt fylde 70 sider. Ved speciale skrevet i en gruppe tillægges 35 sider pr. ekstra studerende.

Specialet skal forsynes med et resumé på engelsk, såfremt opgaven er skrevet på dansk, svensk eller norsk. Hvis opgaven er skrevet på et fremmedsprog, kan resuméet skrives på dansk eller på det pågældende fremmedsprog. Resuméet medregnes ikke til specialets sideantal, men til specialets bedømmelse. Der er ingen formelle krav angående placering af resuméet. Den/de studerende kan vælge at placere det først eller sidst i opgaven.
Det mundtlige forsvar afvikles som udgangspunkt som en gruppeprøve, hvis specialet er skrevet af en gruppe. De studerende har dog ret til at vælge et individuelt mundtligt forsvar. Specialeforsvaret varer ca. 45 minutter (ca. 15 minutters votering). Ved grupper på 2 studerende, er varigheden ca. 80 minutter (eksklusive votering). Ved flere studerende tillægges ca. 15 min ekstra pr. studerende.

For tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg for specialet henvises der til rammestudieordningen sektion
4.2.6
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen for at kunne tage denne eksamen.

Det er et krav, at man har bestået 60 ECTS, før specialeperioden går i gang.

Hjælpemidler

Policy on the Use of Generative AI Software and Large Language Models in Exams

The Department of Sociology prohibits the use of generative AI software and large language models (AI/LLMs), such as ChatGPT, for generating novel and creative content in written exams. However, students may use AI/LLMs to enhance the presentation of their own original work, such as text editing, argument validation, or improving statistical programming code. Students must disclose if and how AI/LLMs have been used in an appendix, which will not count toward the page limit of the exam. This policy is in place to ensure that students’ written exams accurately reflect their own knowledge and understanding of the material.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

 

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen, men med revideret problemformulering. Læs mere på KUnet om tilmelding og start på 2. og 3. specialeforsøg.
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 19
 • Eksamensforberedelse
 • 804
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 824

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOK05090U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Klyngevejledning planlægges af vejleder
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jakob Johan Demant   (2-716b477a766a35727c356b72)
Studieleder
Underviser

Vejleder tildeles af studieleder

Gemt den 05-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students