Sociologien i det danske samfund

Kursusindhold

Sociologien i det danske samfund undersøger hvordan temaerne fra kurset Samfundsmæssige problemer, f.eks. fattigdom, bolig og sundhed, er blevet forsket i og håndteret i en dansk kontekst. Herved forklares centrale institutioners rolle og hvordan de afhjælper de samfundsmæssige problemer i en dansk kontekst og det overvejes hvilken rolle sociologer spiller i at bidrage til løsning af samfundsmæssige problemer på tværs af den offentlige, private og tredje sektor. Som en del af denne forklaring inddrages sociologer fra arbejdsmarkedet og forskningsinstitutioner til at beskrive deres arbejde med analyse og løsninger.

Til eksamen, der er integreret med Elementære Samfundsvidenskabelige metoder II, skal den studerende vælge et af problemerne fra Sociologien i det danske samfund og undersøge dette empirisk – med brug af relevant teori og viden om emnet og den institutionelle kontekst det håndteres i. Den studerende skal også være i stand til at reflektere over hvilken rolle sociologien og sociologer indtager i forhold til arbejdet med disse problemstillinger. Derved skal den studerende udvikle en dybere forståelse for problemet og foreslå mulige løsninger eller måder at håndtere det på.

Engelsk titel

Sociology in Danish society

Uddannelse

Obligatorisk kursus for BA i Sociologi

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 

Målbeskrivelse

Viden

Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at kunne:

 • beskrive den danske velfærdsstat, dens organisering (stat, regioner, kommuner) og hvordan den interagerer med markedet (den private sektor) og civilsamfundet (den tredje sektor)
 • redegøre for hvordan forskellige samfundsmæssige problemer håndteres i praksis og hvordan forskellige organisationer og institutioner i Danmark forsøger at løse dem
 • beskrive hvordan sociologer arbejder med samspillet mellem teori og praksis
 • redegøre for centrale tematikker i det danske samfund, fx arbejdsmarkedet, fattigdom, uddannelse, sundhed, boligforhold, familieforhold, religiøsitet, social mobilitet.
 • Identificere løsninger på centrale problemer i samfundet og hvilke muligheder og begrænsninger som disse har

 

Færdigheder

Den studerende erhverver sig færdigheder i forhold til at kunne:

 • Udføre analyser af centrale institutioner og områder i det danske samfund med inddragelse af relevante teorier, begreber og empirisk dokumentation
 • Koble relevant teori og empiri indenfor et konkret område og på tværs af områder (fx relationen mellem uddannelse og helbredsforhold) i det danske samfund

 

Kompetencer

Faget giver de studerende kompetencer til at kunne:

 • Formulere en afgrænset og præcis problemstilling i forhold til et udvalgt tema i relation til det danske samfund
 • Analysere og kritisk forholde sig til eksisterende løsninger
 • Beskrive relationen mellem forskellige områder af det danske samfund (fx uddannelse, helbredsforhold og arbejdsmarkedsdeltagelse) i forhold til at opnår forståelse af fælles træk eller forskelle
 • Overføre og transformere teorier og begreber til andre institutioner og områder i det danske samfund og dermed også anvende teorier og begreber til analyse af nye typer af problemstillinger i relation til det danske samfund end dem, der er behandlet i faget. 
 • Formulere løsninger på konkrete områder, herunder at inddrage viden om institutioner i denne forståelse.

Forelæsninger, øvelser og studenteroplæg

Kompendie med tekster, samt de to følgende grundbøger:

 • Iver Hornemann Møller og Jørgen Elm Larsen (red.) (2016): Socialpolitik. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Bent Greve, Anja Jørgensen og Jørgen Elm Larsen (2014): Det danske samfund. København: Hans Reitzels Forlag.
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse, -
Prøveformsdetaljer
Eksamen er integreret aktiv deltagelse mellem kurserne "Elementære Samfundsvidenskabelige Metoder II" og "Sociologien i det danske samfund". Individuelt eller gruppe (max 4 studerende). Der gives separat bedømmelse for hver af de to integrerede fag. Bestået/ikke bestået.

Den aktive deltagelse består i et projektforløb der munder ud en samlet afsluttende skriftlig opgave. Denne afleveres i Digital Eksamen.

Den skriftlige opgave skal analysere en problemstilling, der knytter sig til et af eller flere af emnerne behandlet i Sociologien i Det Danske Samfund. I opgaven skal der tages udgangspunkt i en empirisk undersøgelse, som anvender kvalitative interviews, gerne kombineret med andre kvalitative metoder som tekstanalyse, fokusgruppeinterview og deltagerobservation, som er behandlet i Elementære Samfundsvidenskabelige Metoder II.
Opgaven skal fremstå som et samlet hele, og besvarelsen skal inddrage litteratur fra pensum i begge fag på en relevant og reflekterende måde.

Herudover skal de studerende:

- Deltage aktivt i fremlæggelse af pensumtekster sammen med sin gruppe.

- Deltage aktivt i øvelser i forbindelse med udarbejdelse af projektets problemformulering og brug af teoretiske tilgange.

- Deltage aktivt i øvelser i forbindelse med sociologiske gæsteundervisere fra forskellige organisationer og institutioner i det danske samfund.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Policy on the Use of Generative AI Software and Large Language Models in Exams

The Department of Sociology prohibits the use of generative AI software and large language models (AI/LLMs), such as ChatGPT, for generating novel and creative content in written exams. However, students may use AI/LLMs to enhance the presentation of their own original work, such as text editing, argument validation, or improving statistical programming code. Students must disclose in an appendix if and how AI/LLMs were used; this appendix will not count toward the page limit of the exam. This policy is in place to ensure that students’ written exams accurately reflect their own knowledge and understanding of the material.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
 

Reeksamen

Afløsningsopgave
Bestået / Ikke bestået (integreret)

individuel/gruppe

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i efteråret, da kurset ikke bliver udbudt i foråret.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 178
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16023U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Skema.
Kapacitet
Vejl. 120 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jørgen Elm Larsen   (3-6d686f43767266316e7831676e)
Underviser

Jørgen Elm Larsen, e-mail: jel@soc.ku.dk

Gemt den 21-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students