Videregående kvalitative metoder

Kursusindhold

Faget omfatter en metodisk og analytisk indføring i kvalitativ forskning og udbygger den i faget ”Elementære samfundsvidenskabelige metoder” tilegnede viden.

Første del af kurset behandler forskellige kvalitative metoder: individuelle interviews, fokusgruppeinterviews, feltarbejde og observationer samt spørgsmål om validitet, epistemologi og etik i kvalitativ forskning.

Anden del af kurset introducerer forskellige analysetilgange: Symbolsk interaktionisme, fænomenologi, hermeneutik, Grounded Theory, narrativ analyse, diskursanalyse samt ANT-analyse.

Arbejde med øvelsesopgaver er en central del af kurset.

Engelsk titel

Advanced qualitative methods

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 3. semester på sociologiuddannelsen.

 

Kurset er åbent for meritstuderende

Målbeskrivelse

VIDEN:

Undervisningen sigter på at give den studerende videregående indsigter i en bred vifte af kvalitative metoder – interviews, observationer og dokumentanalyse – til empiriproduktion og analyse i arbejdet med sociologiske problemstillinger. Dette forudsætter, at den studerende med afsæt i en velafgrænset og præcis problemstilling skal kunne

 • gennemføre kvalitative undersøgelser
 • begrunde delelementerne i disse undersøgelser, dvs. 1) valg af genstandsfelt og problemformulering, 2) brug af en eller flere kvalitative metoder, 3) valg af analysestrategi og videnskabsteoretisk position.
 • reflektere over validitetskrav og etiske problemstillinger.

 

FÆRDIGHEDER:

Kurset udbygger den studerendes færdigheder i forhold til at kunne designe, gennemføre og vurdere kvaliteten af kvalitative undersøgelser. Den studerende skal kunne

 • forstå forskellige analysetraditioner i kvalitativ forskning, herunder symbolsk interaktionisme, hermeneutik og fænomenologi
 • forstå disse analysetilganges anvendelse i konkret forskningspraksis
 • beherske forskellige metodetilgange (fx interviews og observationer)
 • reflektere over forskellige metoders muligheder og begrænsninger
 • identificere og forholde sig kritisk til den indbyrdes dynamik mellem forskningens delelementer, herunder forholdet mellem metode, empiri og teori.
   

KOMPETENCER:

Den studerende lærer at designe og udføre sociologiske undersøgelser ved hjælp af forskellige kvalitative metoder, samt at afrapportere og formidle opnåede forskningsresultater. Efter endt undervisning skal den studerende kunne

 • begrunde valget af forskellige analysestrategier og metoder, herunder kombinationen af disse
 • anvende analysestrategier og metoder på konkrete sociale problemstillinger og genstandsfelter
 • forstå og forholde sig konstruktivt og kritisk til viden produceret gennem kvalitative metoder, herunder undersøgelsers validitet, forskningsetiske problemstillinger og forskningsresultaternes brugbarhed i praksis.

 

Bemærk: Faget Videregående kvalitative metoder skal tages sammen med faget Kultur, livsstil og hverdagsliv.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og øvelsestimer. Der holdes en ugentlig forelæsning, som behandler generelle tematikker i kvalitativ forskning, og en ugentlig øvelsesgang, hvor de studerendes opgaver er i fokus. Hertil kommer en ”minikonference” med gruppefremlæggelser og diskussion af øvelsesopgaver.

Pensum er på 600-700 sider

Pensum består af et kompendium samt bogen Kvalitativ analyse – syv traditioner, red. M. Järvinen og N. Mik-Meyer, København: Hans Reitzels Forlag 2017.

Der er tale om et videregående kursus, og der forventes kendskab til kvalitative metoder svarende til kurset ”Elementære samfundsvidenskabelige metoder I+II”

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback integreres løbende, herunder i forbindelse med minikonferencen, hvor de studerende giver feedback på hinandens opgaver.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Prøveformsdetaljer
Individuelt eller i gruppe (max 4 studerende).
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. Eksamen er integreret med Kultur, livsstil og hverdagsliv.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet. Ved eksamen i kun dette kursus, dvs. ikke integreret er den maximale længde 10 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Policy on the Use of Generative AI Software and Large Language Models in Exams

The Department of Sociology prohibits the use of generative AI software and large language models (AI/LLMs), such as ChatGPT, for generating novel and creative content in written exams. However, students may use AI/LLMs to enhance the presentation of their own original work, such as text editing, argument validation, or improving statistical programming code. Students must disclose in an appendix if and how AI/LLMs were used; this appendix will not count toward the page limit of the exam. This policy is in place to ensure that students’ written exams accurately reflect their own knowledge and understanding of the material.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

 

 

Reeksamen

Hvis reeksamen tages i ordinær eksamensperiode: se ordinær eksamensform

 

Hvis reeksamen tages i reeksamensperiode:  

Skriftlig opgave (integreret) med et eller flere stillede spørgsmål.

Individuel/gruppe.

 

Ovenstående gælder for kursustilmeldinger fra Forår 2023 og frem. 

Hvis du skal til reeksamen og har været tilmeldt kurset i Efterår 2022 eller tidligere, bedes du kontakte studieadministration: soc-studieadm@soc.ku.dk

 

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i efteråret, da kurset ikke bliver udbudt i foråret.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Eksamen
 • 30
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16009U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink.
Kapacitet
Vejl. 110 personer (4 øvelseshold)
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Margaretha Järvinen   (2-7b784e817d713c79833c7279)
Underviser

Margaretha Järvinen, E-mail: mj@soc.ku.dk

Gemt den 01-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students