Elementære samfundsvidenskabelige metoder II

Kursusindhold

Elementære samfundsvidenskabelige metoder II

Faget omfatter en generel indføring i kvalitative samfundsvidenskabelige metoder med særligt fokus på det kvalitative forskningsinterview.

Formålet med undervisningen er, at den studerende tilegner sig indsigt i og praktisk erfaring med metodologiske grundbegreber og de forskellige faser i en interviewundersøgelse fra problemformulering til afrapportering.

Faget indeholder et særskilt modul, hvor den studerende får indføring i brugen af software til kvalitativ analyse.

Engelsk titel

Elementary research methods for the social sciences II

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 1. semester på sociologiuddannelsen.

 

Bemærk! Elementære samfundsvidenskabelige metoder 2 skifter navn til Grundlæggende kvalitative metoder fra Efteråret 2024. Indholdet i kurset er uændret. Se kursusbeskrivelsen for Grundlæggende kvalitative metoder i studieordingen for information om gældende prøveformer til ordinær eksamen og re-eksamen.

 

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 

 

Målbeskrivelse

VIDEN:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

- Redegøre for centrale begreber i den kvalitative metodelitteratur

- Beskrive fordele og ulemper ved forskellige metoder til produktion af kvalitative data som fx interview, fokusgruppe, observation og dokumentstudier. Redegøre for styrker og svagheder ved det kvalitative forskningsinterview med inddragelse af egne erfaringer

- Eksplicitere egne forudsætninger for problemformulering og begrebsdannelse og reflektere kritisk over disse

- Skelne mellem induktive og deduktive undersøgelsesstrategier

- Redegøre for forskellige strategier i forbindelse med casevalg, dataindsamling, transskribering og analyse af interviewdata

- Reflektere over de generelle pointer i metodelitteraturen fra pensum i forhold til egne indhøstede erfaringer med empiriindsamling og analyse

- Redegøre for etiske overvejelser i forbindelse med interviewundersøgelser

 

FÆRDIGHEDER:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

- Begrunde valg af undersøgelsesemne med henvisning til samfundsmæssig aktualitet  og/eller sociologiske vidensbehov

- Formulere og begrunde en enkel problemformulering, der lægger op til kvalitative undersøgelser

- Udvælge interviewpersoner og udforme interviewguide, som muliggør en belysning af den formulerede problemstilling

- Gennemføre pilotinterview og revidere undersøgelsesdesign på baggrund heraf

- Gennemføre og transskribere kvalitative semistrukturerede interview

- Analysere interviewdata ved hjælp af software til kvalitativ analyse

- Vurdere kvaliteten af eget undersøgelsesdesign i lyset af analysen af de indsamlede data

- Diskutere og perspektivere analyseresultater undersøgelsesresultater ift. problemformulering, forforståelse og teoretiske hypoteser; påpege perspektiver og begrænsninger i analysens resultater

- Diskutere styrker og begrænsninger ved interviewmetoden i  lyset af egne erfaringer

- Afrapportere undersøgelsens forløb og resultater som et samlet hele.
 

KOMPETENCER:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

- Selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre en interviewundersøgelse fra problemformulering til afrapportering, herunder gennemføre simple analyser af data ved hjælp af relevant software

- Anvende metodelitteraturen aktivt til at argumentere for de trufne valg undervejs og reflektere kritisk over deres konsekvenser

- Formidle undersøgelsens resultater

- Inddrage etiske overvejelser i tilrettelæggelsen af undersøgelse og analyse

Årgangsforelæsninger samt øvelsestimer på mindre hold, gruppe- samt individuelt arbejde uden for undervisningen

Grundbog: Thagaard, Tove (2004): systematik og indlevelse - en indføring i kvalitativ metode. København: Akademisk forlag.

Desuden kompendium

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​/​samf-it.ku.dk/​stud/​programmer/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen er aktiv deltagelse som bestås ved, at man i grupper á max 4 studerende gennemfører et projekt, der integrerer kurserne "Sociologien i Det Danske Samfund" og "Elementære Samfundsvidenskabelige Metoder II". Projektet munder ud i en skriftlig opgave og bedømmes bestået/ikke bestået. Denne afleveres i Digital Eksamen.
For at bestå skal den enkelte studerende:

- Udarbejde en skriftlig opgave i sin projektgruppe, der analyserer en problemstilling,
der knytter sig til et af eller flere af emnerne behandlet i Sociologien i Det Danske
Samfund. I opgaven skal der tages udgangspunkt i en empirisk undersøgelse, som
anvender kvalitative interviews, gerne kombineret med andre kvalitative metoder som
tekstanalyse, fokusgruppeinterview og deltagerobservation, som er behandlet i
Elementære Samfundsvidenskabelige Metoder II. Opgaven skal fremstå som et samlet
hele, og besvarelsen skal inddrage litteratur fra pensum i begge fag på en relevant og
reflekterende måde.

- Indsamle 2 kvalitative forsknings interviews. Grupper kan inddrage supplerende
metoder ved at veksle 2 interview til et fokusgruppeinterview, et observationsstudie
eller en tekstanalyse. Alle studerende skal dog indsamle og transskribere mindst 1
kvalitativt interview.

- Deltage i 80% øvelsestimerne samt udføre opgaver relateret hertil som anvist af
underviserne. Det kan f.eks. være peer-feedback, delanalyser fra projektopgaven,
empiriske materialer og præsentationer m.m.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Policy on the Use of Generative AI Software and Large Language Models in Exams

The Department of Sociology prohibits the use of generative AI software and large language models (AI/LLMs), such as ChatGPT, for generating novel and creative content in written exams. However, students may use AI/LLMs to enhance the presentation of their own original work, such as text editing, argument validation, or improving statistical programming code. Students must disclose in an appendix if and how AI/LLMs were used; this appendix will not count toward the page limit of the exam. This policy is in place to ensure that students’ written exams accurately reflect their own knowledge and understanding of the material.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern medbedømmer
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
 

Reeksamen

Afløsningsopgave, bestået/ikke bestået

Studerende der ikke måtte bestå et af de to integrerede fag tilbydes omprøve i det fag, der ikke er bestået.

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i efteråret, da kurset ikke bliver udbudt i foråret.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 178
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se det samlede skemalink for både ESM I og ESM II på kursusbeskrivelsen for Elementære Samfundsvidenskabelige Metoder I.
Kapacitet
Vejl. 120 personer (5 øvelseshold)
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jonas Toubøl   (2-78824e817d713c79833c7279)
Gemt den 12-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students