Elementære samfundsvidenskabelige metoder I

Kursusindhold

Faget omfatter en generel indføring i kvantitative samfundsvidenskabelige metoder med særligt fokus på surveyet.

Formålet med undervisningen er, at den studerende tilegner sig indsigt i og praktisk erfaring med metodologiske grundbegreber og de forskellige faser i en surveyundersøgelse fra problemformulering til afrapportering.

Faget indeholder et særskilt modul, hvor den studerende får indføring i brugen af software til statistisk analyse.

Engelsk titel

Elementary research methods for the social sciences 1

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 1. semester på sociologiuddannelsen.

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 

Målbeskrivelse

VIDEN:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

- Redegøre for centrale begreber i surveylitteraturen

- Beskrive fordele og ulemper ved forskellige dataindsamlingsmetoder. Redegøre for styrker og svagheder ved besøgsinterviewet med inddragelse af egne erfaringer med det anvendte spørgeskema

- Eksplicitere egne forudsætninger for problemformulering og begrebsdannelse og reflektere kritisk over disse

- Forstå grundlæggende undersøgelses- og stikprøvedesign

- Klassificere variable efter deres forskellige måleniveauer og forklare, hvilke deskriptive mål, der er relevante for hvilke måleniveauer (gennemsnit, median, modus osv)

- Skelne mellem teoretiske og empiriske hypoteser

- Reflektere over de generelle pointer i metodelitteraturen fra pensum i forhold til egne indhøstede erfaringer med empiriindsamling og analyse

- Forklare logikken bag en bortfaldsanalyse og centrale begreber som repræsentativitet, population, stikprøve, analyseudvalg

- Redegøre for etiske overvejelser i forbindelse med surveyundersøgelser

 

FÆRDIGHEDER:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

- Begrunde valg af undersøgelsesemne med henvisning til samfundsmæssig aktualitet  og/eller sociologiske vidensbehov

- Formulere og begrunde en enkel problemformulering, der lægger op til undersøgelse ved hjælp af surveymetode

- Identificere og afgrænse relevante sociologiske begreber samt opstille simple modeller og hypoteser over sammenhænge mellem disse

- Formulere teoretiske og empiriske hypoteser og begrunde disse med henvisning til eksplicitte antagelser om sammenhænge i den sociale virkelighed

- Formulere surveyspørgsmål, der operationaliserer de teoretiske begreber til empiriske variable og argumentere for valget af empiriske dimensioner i operationaliseringsprocessen

- Gennemføre test af egne spørgsmål og revidere dem på baggrund heraf

- Vurdere validitet og reliabilitet af egne spørgsmål i lyset af analysen af de indsamlede data

- Klargøre data til analyse samt gennemføre simple univariate, bivariate og multivariate analyser ved hjælp af statistikprogram

- Gennemføre en bortfaaldsanalyse af analyseudvalgets repræsentativitet ved hjælp af kendte variable

- Diskutere og perspektivere analyseresultater undersøgelsesresultater ift. problemformulering, forforståelse og teoretiske hypoteser; påpege perspektiver og begrænsninger i analysens resultater

- Diskutere styrker og begrænsninger ved surveymetoden i lyset af egne erfaringer

- Afrapportere undersøgelsens forløb og resultater som et samlet hele. Herunder formidle centrale resultater i form af tabeller og grafer

 

KOMPETENCER:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

-  Selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre en surveyundersøgelse fra problemformulering til afrapportering, herunder genenmføre simple analyser af data ved hjælp af relevant software

- Anvende metodelitteraturen aktivt til at argumentere for de trufne valg undervejs og reflektere kritisk over deres konsekvenser

- Formidle undersøgelsens resultater skriftligt og mundtligt ved hjælp af tabeller og grafer

- Inddrage etiske overvejelser i tilrettelæggelsen af undersøgelse og analyse 

Årgangsforelæsninger, øvelsestimer samt undervisning i statistikprogrammet stata på mindre hold, gruppe- samt individuelt arbejde uden for undervisningen.

Grundbog: Frederiksen, Morten, Peter Gundelach og Rikke S. Nielsen 2017. Survey. Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. København: Hans Reitzel.

Kompendium (kan købes ved semesterstart hos Academic Books på CSS)

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​/​samf-it.ku.dk/​stud/​programmer/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse, -
Prøveformsdetaljer
For at bestå "Aktiv deltagelse" skal man deltage i øvelsestimer, dataindsamling og udarbejde obligatorisk opgave i sin tildelte projektgruppe.

Dette indebærer at den enkelte studerende som minimum:
1. I sin projektgruppe deltager i formulering af problemformulering, hypoteser, surveyspørgsmål, gennemførelse af pilotinterview og efterfølgende revision af spørgsmål
2. Afleverer ugentlige produkter til peers og givet peer feedback i grupper som anvist af øvelseslærerne
3. Besvarer de ugentlige quizzer som instrueret af forelæser
4. Indsamler af surveydata: gennemført kontaktforsøg og interview med 10-15 interviewpersoner
5. Afleverer indtastet surveydata rettidigt
6. Deltager i udarbejdelse af obligatorisk opgave i sin projektgruppe, herunder dataanalyser i R
7. Deltager i fremlæggelse af resultater fra opgaven samt feedback
8. Deltage i 80% af hhv. R og ESM I øvelsestimerne
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Øvelser
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
Vejl. 120 personer (5 øvelseshold)
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jonas Toubøl   (2-6c7642757165306d7730666d)
Gemt den 26-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students