Klinisk psykologiske forskningsmetoder

Kursusindhold

Klinisk psykologisk forskningsmetode v/Jon Lansner

Formålet med kurset er at give de studerende en sådan viden om forskningsmetodologi, at de er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske undersøgelser inden for klinisk psykologi, herunder design, selektion af deltagere, samt valg af undersøgelsesredskaber. Formålet er endvidere at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for selv at kunne udforme og tilrettelægge empiriske undersøgelser af klinisk psykologiske problemstillinger

Igennem kurset præsenteres de forskellige faser i et forskningsprojekt successivt. Kurset vil således indledningsvis fokusere på formuleringen af problemstillinger for projekter og dannelsen af hypoteser. På denne baggrund vil der gennem resten af kurset blive behandlet en række centrale designtyper inden for såvel kvantitativ som kvalitativ forskning. For hvert design vil der blive fokuseret på vigtige spørgsmål i forbindelse med udformning af en forskningsprotokol, herunder baggrund og argumentation for forskningsspørgsmål og hypoteser, selektion af forsøgspersoner og undersøgelsesinstrumenter, styrkeberegninger, samt reliabilitet og validitet.

Arbejdsformen vil bestå i en vekslen mellem oplæg, øvelser og diskussioner. Deltagerne vil således skulle analysere publicerede forskningsartikler med henblik på at identificere metodologiske styrker og svagheder, ligesom der vil indgå øvelser, hvor deltagerne arbejder med konkrete analyser af forskelligt datamateriale, fx udskrift af samtaler eller video-optagelser. Derudover vil der blive arbejdet løbende med udformning af egen forskningsprotokol.

Engelsk titel

Research methods in clinical psychology

Målbeskrivelse

Efter modulet har den studerende opnået et omfattende niveau af videnskabeligt og metodologisk forankrede kompetencer i forhold til det specifikke design-, planlagnings-, udviklings-, og/eller anvendelsesmassige indhold og fokus i det enkelte metodefag. Dette demonstrerer den studerende gennem enten a) udviklingen af et dataindsamlingsredskab og/eller b) gennemforelse af en videnskabelig metodisk baseret undersogelse af et defineret psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb.

Den studerende kan ved afslutning af undervisningen:

 • Definere og beskrive hvilket psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb, der soges a) afdakket/undersogt med det udviklede dataindsamlingsredskab og/eller b) undersogt gennem anvendelse af den/de givne analysemetode/r.
 • Beskrive den arbejdsproces som er gennemlobet i forbindelse med a) udvikling af dataindsamlingsredskabet og/eller b) undersogelsens analytiske gennemforelse.
 • Redegøre og argumentere for de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse arbejdsprocessen.
 • Reflektere over og diskutere metode-kritisk (styrker og svagheder) i forhold til de metodiske og/eller analysemassige valg, der er truffet i forbindelse med arbejdsprocessen, samt i forhold til hvorledes enkeltstaende valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i arbejdsprocessen).
 • Mundtligt eller skriftligt fremlægge/præsentere resultatet af det konkrete arbejde i form af a) et dataindsamlingsredskab og/eller b/ et undersogelsesresultat.

 

Udover at deltage aktivt i de aktiviteter, der gennemføres i undervisningstiden, skal hver studerende (individuelt eller i gruppe) ved afslutningen af forløbet have udformet en beskrivelse af et empirisk forskningsprojekt, som kan godkendes af underviserne.

Holdundervisning

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
PRØVEFORM: En skriftlig opgave der har form som en forskningsprotokol for et selvvalgt forskningsprojekt.

GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere, medmindre andet fremgår af undervisningstilbuddet. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens afsnit om individuelle prøver og gruppeprøver

OMFANG: ved 1 studerende: 8-15 sider (ca. 10 sider). Ved 2 studerende ca. 15 sider ved 3 stud: ca. 17 sider
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv
deltagelse i undervisningen.

Aktiv deltagelse består i til hver gang at forberede udkast til delelementer til den afsluttende forskningsprotokol, som diskuteres i grupper på holdet. Endvidere skal de studerende ved afslutningen af undervisningsforløbet holde et kort oplæg om deres protokol.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Aflevering af eksamensopgave ligger 4 uger efter undervisningen er slut. Dato offentliggøres i Digital Eksamen ved kursusstart.

Reeksamen

Reeksamen følger eksamensplanen for vintereksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 30

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15615U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Start uge 6
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
C og A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ca. 30 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jon Lansner   (11-6f74733371667378736a774575787e33707a336970)
Gemt den 26-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students