Social udviklings- og integrationspsykologi - Seminarhold

Kursusindhold

 Under ovenstående ramme udbydes følgende seminarhold i efterårssemestret 2023 og foråret 2024

Seminarhold 1: Individuel og kulturel forskellighedskompetence v/Milan Obaidi

I dette modul vil der blive lagt vægt på emner som kultur, etnicitet, alder, seksuel orientering, køn, religion, sprog og social klasse udover individuelle psykologiske faktorer, som påvirker individets adfærd. Modulet vil fokusere på psykologiske behov og karakteristika for forskellige befolkningsgrupper i forskellige kulturelle og sociale kontekster, og særligt på kulturelt følsomme interventioner. Derudover sigter modulet på at forstå minoriteters individuelle socialkulturelle betingelser og udfordringer med stigmatisering og diskrimination samt implikationerne heraf for deres psykiske sundhed og mødet med sundhedsvæsenet.

Mere konkret vil modulet identificere strategier til at fremme de studerendes kulturelle kompetencer og viden om kulturelt og samfundsmæssigt relevante udfordringer, der kan påvirke deres psykologiske praksis i arbejdet med minoriteter. Modulet vil også belyse vigtigheden af, at behandleren er opmærksom på og har indsigt i egne holdninger og bias i forhold til forskellige samfundsgrupper og aktivt bruger deres kulturelle kompetencer i deres psykologiske praksis.

Derudover vil modulet præsentere en introduktion til centrale begreber, teorier, metoder, etiske overvejelser og empirisk forskning i forhold til mangfoldighed og psykologisk praksis.

Fagets hovedemner kan kategoriseres under følgende overskrifter:

 • Mangel på forskning i minoriteter og implikationerne heraf.
 • Individuelle og kulturelle kompetencer inden for mangfoldighed.
 • Empirisk valideret behandling og kulturelle kompetencer.
 • Kulturelt tilpasset forskning og behandling.
 • Udvikling af implicitte og eksplicitte fordomme.
 • Ulighed og fordomme over for minoritetsgrupper inden for sundhedssektoren.
 • Bevidsthed om stigmatisering og dens betydning for den psykologiske praksis.
 • Kontakt mellem grupper og dets betydning for relationer mellem grupper.
 • Træning i mangfoldighed og implicit bias.
 • Reduktion af fordomme og interventioner.

 

Eksamensbestemmelser:

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i de ved kursusudbuddet fastlagte aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.

Den aktive deltagelse består af:

1. Deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.

2. Et kortere, mundtligt studenteroplæg.

3. Aflevering af 1 responspapir af max 1 side.

4. Skriftlig aflevering, op til 3 sider.

5. Gruppereport.

 

Engelsk titel

Community Psychology - Seminar class

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet skal den studerende kunne redegøre for, reflektere kritisk over, diskutere og anvende centrale SUI-psykologiske begreber og metoder analytisk med henblik pa at forstå og (re)formulere relevante problemstillinger, gerne i forbindelse med en konkret case, samt beslutte, vurdere og evaluere psykologisk intervention i sociale og kulturelle relationer.

 

Mål for læringsudbytte ved Seminarhold

Efter endt seminarhold forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • Formulere en SUI-psykologisk begrundet problemstilling, der involverer relevante udrednings- og/eller interventionsmetoder i forhold til en given/et givet SUI-psykologisk case/oplæg.

 

Færdigheder

 • Udvælge forskningsbaseret SUI-psykologisk teori, empiri og udrednings- og/eller interventionsmetoder af relevans for problemstillingen.
 • Udarbejde en sammenhængende analyse af den SUI-psykologiske problemstilling og de mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder i forhold til denne.
   

Kompetencer

 • Forholde sig nuanceret og kritisk til den anvendte teori, empiri og udrednings- og/eller interventionsmetoder.
 • Diskutere implikationerne og relevansen af de anvendte teorier og mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder, bl.a. med fokus på individuelle, sociale, kulturelle eller evt. andre kontekstbetingede forhold, der kan påvirke analysen af problemstillingen.
 • Reflektere over psykologfaglige og etiske spørgsmål, der knytter sig til problemstillingen og de mulige interventioner.

 

Seminarhold, med teori-praksisreflekterende fokus på specifikke SUI-psykologiske problemstillinger på grundlag af fagrelevant teori, metode og empiri og under inddragelse af case-materiale. Her kræves den studerendes aktive deltagelse gennem forberedelse af den i læseplanen opgivne litteratur, deltagelse i gruppearbejde og i holdets diskussioner, løbende udarbejdelse og præsentationer af mundtlige og skriftlige oplæg og lignende. De specifikke aktiviteter fremgår af kursusudbuddet.

600 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur

Pensumlister  

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 5 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del kan dog være fælles jf. rammestudieordningens afsnit om Individuelle prøver og gruppeprøver. Formen fremgår af det konkrete undervisningsudbud.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Uanset om de studerende arbejder individuelt eller sammen i grupper om de krævede aktiviteter, skal det sikres ved mundtlige præsentationer, individuelle skriftlige opgaver og/eller ved individuelle bidrag i fælles skriftlige opgaver, at den enkelte studerendes præstationer lever op til de fastsatte krav, herunder anvendelse af den krævede mængde obligatorisk og selvvalgt litteratur. Der ydes vejledning og feedback under processen.
Krav til indstilling til eksamen

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i de ved kursusudbuddet fastlagte aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 30
 • Total
 • 30

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15410U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

10 uger, med start uge 36 / 6
Placering
Efterår og Forår
Pris

800 kr. per ECTS

Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ca. 30 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Milan Obaidi   (12-706c6f6471317265646c676c4373767c316e7831676e)
Gemt den 24-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students