Neuropsykologi - Praksishold

Kursusindhold

Praksishold 1 – Neuropsykologi v/ Ro Robotham

Undervisningen er rettet mod at give de studerende praktiske færdigheder i undersøgelse (og behandling) af neuropsykologiske patienter, så de er forberedte til praktik. Hele forløbet fra modtagelse af problemstillingen til skrivning af en neuropsykologisk rapport (”erlæring”) vil være i fokus. Faget vil primært handle om undersøgelse (og behandling) af voksne med neurologiske tilstande/lidelser og indeholder følgende elementer:

 • Gennemgang af patientcases med neurologiske problemstillinger ud fra et neuropsykologisk perspektiv
 • Gennemgang af neuropsykologiske tests (testbatterier og enkelttests til undersøgelse af præmorbidt begavelsesniveau, hukommelse, opmærksomhed, sprog, visuel perception, spatiale funktioner, konstruktionelle færdigheder, styringsfunktioner, visuomotorisk tempo)
 • Gennemgang af neuropsykologiske spørgeskemaer (til udredning af bl.a. fatigue, post-stroke depression, osv.)
 • Træning i kliniske neuropsykologiske færdigheder via for eksempel
  • Oplæg, diskussioner og gruppearbejde
  • Demonstrationsvideoer med patienter
  • Rollespil
  • Institutionsbesøg med live case demonstrationer (en hjerneskaderehabiliteringsinstitution og en neurologisk afdeling)
  • Individuel kontakt med en klinisk neuropsykolog med overværelse og evt. deltagelse i en patientundersøgelse
 • Følgende færdigheder vil være i fokus:
  • Anamneseoptage (baggrundsoplysninger og kognitive klager)
  • Observation af patientens adfærd
  • Administration af neuropsykologiske tests
  • Scoring og tolkning af præstationer ud fra normer
  • Udfærdigelse af en klinisk neuropsykologisk rapport (”erklæringer”) på baggrund af redegørelser og analyser af konkrete problemstillinger.
 • De etiske og legale aspekter ved klientarbejde, herunder gennemgang af regler for "god skik" ved neuropsykologiske undersøgelser vil også være i fokus.

 

Undervisningsform:

Undervisningen vil inkludere en blanding af oplæg fra underviserne, gruppeopgaver, rollespil og gruppediskussioner. Der vil også blive gjort brug af patientvideoer i forbindelse med undervisningen. Der vil blive arrangeret et par institutionsbesøg, hvor der vil være mulighed for at observere en patientundersøgelse. Hvis muligt vil der også være mulighed for en individuel ”en-dags” besøg hos en klinisk neuropsykolog med overværelse og evt. deltagelse i en patientundersøgelse.

Feedback:

De studerende får løbende feedback via forskellige metoder:

 • Fælles feedback ift. diverse hjemmeopgaver fra underviseren til studerende
 • Peer-feedback gives i forbindelse med minimum en opgave
 • Gruppefeedback i forhold til den mundlige opgave gives fra underviseren i forbindelse med 2 gruppevejledninger
 • Fælles feedback vedrørende den skriftlige opgave efter eksamensbedømmelsen er afsluttet
Engelsk titel

Neuro Psychology - Practical training

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes de studerende at kunne:

Viden:

 • Beskrive og diskutere centrale udrednings- og interventions- og evalueringsmetoder i forhold til udvalgte neuropsykologiske problemstillinger på baggrund af den nyeste viden inden for området.
 • Redegøre for neuropsykologisk teori og empiri af relevans for disse problemstillinger.

 

Færdigheder

 • Udføre de kerneelementer af en klinisk neuropsykologisk undersøgelse  
 • det indhentede information med henblik på at bidrage til en diagnostisk afklaring og til forlag til interventioner.
 • Udfærdige en neuropsykologisk rapport

 

Kompetencer

 • Vurdere/analysere/evaluere anvendte udredningsmetoder.

 

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister  

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Gruppeeksamen (max 4 deltagere), hvor gruppen i fællesskab udarbejder en afsluttende skriftlig opgave om en praksisnær neuropsykologisk problemstilling.

Prøven kan kun gennemføres individuelt, hvis der er så stort frafald i gruppen, at der kun er én studerende fra gruppen der afleverer opgaven.

Censurform: Intern prøve.
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået.
Gruppeprøvebestemmelser: Den skriftlige hjemmeopgave skal aflægges som gruppeprøve for max 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6.

Omfang: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 6 normalsider for 2 studerende, max 7 normalsider for 3 studerende og max 8 normalsider for 4 studerende. I tilfælde af individuel aflevering er omfanget for den skriftlige hjemmeopgave max 5 normalsider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Total
 • 42

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15320U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

14 uger med, start uge 36
Placering
Efterår
Skemagruppe
C
Kapacitet
20-25 studerende pr. praksishold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ro Julia Robotham   (3-7974814f7f82883d7a843d737a)
Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students