Klinisk psykologi - Praksishold

Kursusindhold

Praksishold 1 v/Trine Garff – Praksishold i eksistentiel psykoterapi

Formålet med dette praksishold er at give de studerende en indføring i, og en erfaring med eksistentiel fænomenologisk psykoterapi.

Vi vil bruge Ernesto Spinelli’ terapimodel som et vejkort, og igennem mødet med holdets klienter, oplæg, øvelser og diskussion langsomt inddrage de store eksistentielle tænkere, således at vi bliver klogere på det landskab, som hedder eksistentiel fænomenologisk filosofi og psykoterapi.

Det er vigtigt, at alle der melder sig til holdet, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave øvelser og supervision, som kræver åbenhed og et personligt engagement

 

Praksishold 2 v/ Sara Kerstine Nielsen - Tilknytningsbaseret psykoterapi

Praksisholdet vil give de studerende en teoretisk og praktisk indføring i tilknytningsbaseret terapi. Tilknytningsteori tilbyder en ramme til både at forstå adaptiv og maladaptiv udvikling og centrale kliniske begreber som terapeutisk alliance og terapi outcome. 

Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil have klientforløb med voksne klienter. De individuelle terapiforløb bliver superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapisessionerne optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet minimum tre timer om ugen. Det er vigtigt, at alle der melder sig til holdet, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave forskellige øvelser og have diskussioner, som kommer til at kræve åbenhed og et personligt engagement, herunder ser vi nærmere på, hvilken rolle terapeutens og klientens tilknytningsmønstre spiller i terapien.

 

Praksishold 3 v/ Sonja Breinholst -  At arbejde kognitivt adfærdsterapeutisk med børn og familier på en specialiseret behandlingsklinik for angste børn og unge

Vil du gerne opleve hvordan det i praksis foregår på en specialiseret klinik der behandler børn, unge med angst? Vil du se hvordan man laver undersøgelser af børn og familier med angst? Og vil du lære hvordan man behandler angst ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi? Så er dette praksishold noget for dig. På holdet vil du både blive undervist i de teoretiske aspekter ved angstbehandling med kognitiv adfærdsterapi, og opleve og derigennem lære hvordan diverse teknikker herfra integreres i praksis. Ligeledes vil der være fokus på mere almene undersøgelses- og behandlingsprincipper for børn og familier såsom alliancedannelse, journalnotatskrivning, motivation mv.

Undervisningen på holdet er tilrettelagt som en integreret del af de kliniske aktiviteter ved Center for Angst. Center for Angst er en behandlingsklinik på KU med speciale i angst og depression samt kognitiv adfærdsterapi. Du vil som studerende i en gruppe følge et behandlingsforløb, der er udført i klinikken via ugentlige videosessioner. Gruppen skal på baggrund heraf identificere ugens behandlingstemaer og teknikker og inddrage observationerne i holdundervisningen. På undervisningsplanen står ugens sessioner, samt hvilke videoer I skal se, uge for uge.

Derudover skal alle studerende deltage i én live undersøgelse af enten et barn/ung eller forældrepar med personale ved Center for Angst.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Undervisningen på holdet er tilrettelagt som en integreret del af de kliniske aktiviteter ved Center for Angst. Center for Angst er en behandlingsklinik på KU med speciale i angst og depression samt kognitiv adfærdsterapi. Du vil som studerende i en gruppe følge et behandlingsforløb, der er udført i klinikken via ugentlige videosessioner. Gruppen skal på baggrund heraf identificere ugens behandlingstemaer og teknikker og inddrage observationerne i holdundervisningen. På undervisningsplanen står ugens sessioner, samt hvilke videoer I skal se, uge for uge.

Derudover skal alle studerende deltage i én live undersøgelse af enten et barn/ung eller forældrepar med personale ved Center for Angst.

Undervisningen består af klasseundervisning (10 gange à 1,5 timer) samt tilstedeværelse i klinikken (24 timer). Disse klinikaktiviteter består af 2 timers undersøgelsesdeltagelse, samt 11 x 1.5 times ugentlig videoobservation af et behandlingsforløb. Studerende har ansvar for at finde tider, hvor de ikke har øvrig undervisning, inden for normal arbejdstid til klinikaktiviteterne.

 

Praksishold 4 v/Peter Dalsgaard - Kognitiv-adfærdsterapi - grundlæggende metoder

Kurset vil give et indblik i den praktiske anvendelse af kognitiv adfærdsterapi ud fra empirisk baseret teori og fra aktuel forskning. Der vil inddrages både anden bølge kognitive tilgange såvel som nyere tredje-bølge tilgange, og der vil blive arbejdet med at lære forskellige typer terapeutiske interventioner, såsom kognitiv omstrukturering og kognitiv defusion samt adfærdseksperimenter. Emnerne vil omfatte depression og angst såvel som lidelser med mere specifikke kropslige komponenter såsom somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser og stress. Omend fokus er på praksis, vil tilgangen endvidere blive forsøgt placeret i f t den samfundsmæssige udvikling.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Forløbet kræver aktiv deltagelse fra den enkelte deltager og i undervisningen indgår der – foruden oplæg fra underviser – bl.a., videooptagelser, demonstrationer, rollespil og forskelligt gruppearbejde.

Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
 

Praksishold 5 v/ Tine Meyer Thomsen – Mindfulness i terapien - på et ACT & MBCT inspireret grundlag.

Klinisk praksishold med fokus på udvikling af terapeutisk nærvær og nysgerrighed ud fra det bredere arbejdsområde, der hedder Acceptance & Commitment Therapy (ACT) – en nyere gren af kognitiv terapi, der integrerer mindfulness og accept-strategier med værdibaseret, engageret handling som et middel til at øge den psykologiske fleksibilitet.

Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil agere som terapeuter for hver sin klient – i samarbejde med en medstuderende som observatør. De individuelle terapiforløb vil blive superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapisessionerne optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet min. tre timer om ugen.

 

Praksishold 6 v/Maja Zandersen - Psykodynamisk assessment og psykoterapi

På dette hold introduceres de studerende til psykodynamisk terapi med fokus på dens praksisrelaterede grundbegreber. Der bliver her tale om at undersøge og forstå den psykodynamiske metode som en måde dels at forholde sig til/forstå og dels være med klienten på frem for at anvende bestemte handlingsorienterende teknikker.

To studerende vil skulle gennemføre et terapiforløb med en klient og præsentere videoklip fra terapien for resten af holdet. Klientforløbene superviseres af underviser og resten af de studerende, der deles op i 2 reflekterende teams.

Foruden grundbegreberne vil der på holdet blive lagt vægt på psykodynamiske problemstillinger af relevans for de svære psykiske lidelser, som psykologer i psykiatrien møder i deres kliniske praksis. Her udgør den klinisk psykologiske udredning et naturligt fokus, og vi vil på holdet berøre interviewteknik, den psykiatriske anamnese, diagnostik og differentialdiagnostik.

Undervisningen tilrettelægges således, at der veksles mellem supervision af klientforløb, studenteroplæg og diskussionsgrupper

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Det forventes, at alle studerende deltager aktivt i supervisionen af klientforløbene (som reflekterende teams). Endvidere skal de studerende, som ikke har klientforløb, levere minimum et mundtligt oplæg på baggrund af pensum. Alle studerende skal deltage aktivt i diskussion af pensum og praksis.

 

Praksishold 7 v/Anne Ranning - Praksishold på Psykoterapeutisk Klinik Region Hovedstadens Psykiatri: Behandling af ængstelig/evasiv personlighedsstruktur med Dialektisk adfærdsterapi Radically Open (DAT-RO)

Praksisholdet finder fysisk sted på ambulatoriet Psykoterapeutisk Klinik. Holdet giver den studerende viden om psykopatologi hos personer med ÆEP, samt kompetencer og praktiske færdigheder i vurdering og behandling af disse patienter indenfor den ambulante behandlingspsykiatri. Der er fokus på den psykoterapeutiske metode DAT-RO, som er dialektisk adfærdsterapi udviklet til personer, hvis psykologiske vanskeligheder primært skyldes overkontrol. Metoden er manualbaseret og har grundlæggende principper og redskaber, som vil være anvendelige for den kommende psykolog i mange behandlingssammenhænge også for ikke-patologiske tilstande. På Psykoterapeutisk Klinik er vi certificerede i- og tilbyder DAT-RO forløb til personer med ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, og den studerendes studieaktivitet består i at gennemføre et 12 sessioners individuelt forløb med en patient. De 12 sessioner ligger fra uge 36 2023 til uge 4 2024. Forløbet vil dermed give et helt særligt indblik i - og praktisk erfaring med - den ambulante behandlingspsykiatri. Studieaktiviteterne superviseres af underviseren og klinikere fra klinikken samt ved peersupervision.

VIGTIGT! Inden tilmelding bedes man grundigt orienterer sig i følgende praktiske oplysninger: Kurset starter allerede i august med to undervisningsdage hhv. 21/8 og 28/8  fra 9-15 i Psykoterapeutisk Klinik i Nannasgade 28.

(Vi mødes i lobbyen første gang). Her får den studerende introduktion til kursets forløb, træning i rollespil og øvelser i metoden. Her vil også være introduktion til Sundhedsplatformen, som bruges til journalføring og dokumentation under forløbet.

Inden kursusstart skal den studerende have anskaffet og læst kapitel 1, 2, 6, 7, 8 og 9 fra pensum i Grundbogen Lynch, T.R (2018). Radically Open Dialectical Behavior Therapy. Theory and Practice for Treating Disorders of Overcontrol og have anskaffet sig Færdighedstræningsmanualen Lynch, T.R (2018) The Skills Training Manual for Radically Open Dialectical Behavior Therapy: A Clinician’s Guide for Treating Disorders of Overcontrol.  En quiz i grundlæggende begreber og metoder i DAT-RO lægges op på Absalon og skal være besvaret inden 4. september som en del af den aktive deltagelse.

På kurset får 8 ud af 12 studerende et individuelt forløb med en patient. Ved tilmelding til kurset skal man derfor være indstillet på at tage et forløb med en patient i ambulant behandling i Psykiatrien. Altså patienter med moderat til svært symptomniveau. Forløbet understøttes med ugentlig supervision vekslende mellem peer-supervision og kliniker-supervision hver anden uge. Studerende uden patientforløb danner makkerpar med en studerende med patientforløb og støtter op om forløbet i peersupervision ved at reflektere over patientens problemstilling, relevante terapeutiske tiltag, samt proces og barrierer i behandlingsforløbet. Peersupervisor deltager i klinikersupervision med sin makker. I de tilfælde, hvor patienten har samtykket til videooptagelse af sessionerne, kan video anvendes under supervision. I tilfælde hvor en patient stopper i behandling før planlagt, får den studerende opgave som peersupervisor eller får en ny klinisk opgave. Vær opmærksom på, at al undervisning og supervision foregår i Psykoterapeutisk Klinik, Nannasgade.

De individuelle samtaler vil fortrinsvist lægge mandage og fredage. Det samlede antal timer med fremmøde for studerende med patientforløb vil ca. være 60 timer og 45 timer for studerende uden patientforløb. For at modsvare det ekstra antal timer, der kræver fremmøde, er eksamensopgaven for studerende med patientforløb mindre omfattende end for studerende uden patientforløb.


Praksishold 8 v/Monika Walczak - Introduction to metacognitive theory and therapy.

In this practical clinical course, the students will be introduced to metacognitive theory of psychopathology and metacognitive therapy for anxiety disorders and depression for adults. The students will learn how to conduct a metacognitive case formulation, and how to conduct a course of short-term therapy for anxiety disorder and/or depression, using metacognitive method.

The course consists of short lectures introducing theory and practical application of metacognitive techniques, active therapeutic work, where two students will conduct therapy with real clients, as well as self-study, where the students will practice introduced techniques in pairs of two. The students will also conduct group presentations of selected MCT topics.

The individual therapy sessions will be recorded and used as teaching material. Therapeutic sessions will be supervised by the teacher in collaboration with the rest of the students, who will form an active and reflective peer supervision team.  All students are expected to participate actively in group discussions, supervision, as well as self-study work.

The course will be taught and supervised in English, and therapy sessions will be conducted by the students in Danish. Final assignments can be written in English or Danish.

 

Praksishold 9 v/ Anne Bryde Christensen - Udredning & Psykoterapi for spiseforstyrrelser

Dette praksishold vil give en introduktion til udredning og psykoterapeutisk behandling af spiseforstyrrelser hos voksne.

Holdet vil i de første 5 uger blive introduceret spiseforstyrrelsesfeltet, udredning, komorbiditet, risikofaktorer, og psykoterapeutisk behandling. De studerende vil herefter blive oplært i at anvende udredningsværktøjet ”MINI – neuropsykiatrisk interview” som afdækker en lang række psykiske lidelser inkl. spiseforstyrrelser. Den studerende vil gennem MINI træningen blive i stand til at genkende og differentiere de mest udbredte psykiske lidelser herunder spiseforstyrrelser, depression, angstlidelser mm.

De studerende bliver herefter introduceret til psykoterapi for spiseforstyrrelser, kvalitetssikring og fidelity målinger i psykoterapi. Vi vil sammen øve brugen af værktøjerne og kvalitetsvurdering ved at rate lydbånd fra psykoterapi for spiseforstyrrelser fra Psykiatrien. De terapeutiske retninger vi primært vil arbejde med, er systemisk-narrativ terapi og kognitiv adfærdsterapi for spiseforstyrrelser.

Efter de første 5 uger opdeles holdet i et ’udredningshold’ og et ’fidelity hold’ som igennem de næste 5 uger skal arbejde med henholdsvis MINI-interviews med patienter og rating af psykoterapi lydbånd på Psykiatrisk Center Ballerup.

Holdet undervises delvist på dansk og delvist på engelsk da udlandske forskere nogle gange vil stå for undervisning og supervision.

Engelsk titel

Clinical Psychology - Practical training

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for Praksishold

Efter end praksishold forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • Redegøre for udvalgte klinisk psykologiske problemstillinger, som optræder i de klientforløb, der præsenteres på holdet, samt for klinisk psykologisk teori, empiri, udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder af relevans for disse problemstillinger.

 

Færdigheder

 • Analysere og sammenhængende præsentere direkte eller indirekte erfaringer med klientforløb ud fra klinisk psykologisk teori, empiri, samt udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder.

 

Kompetencer

 • Fremanalysere og vurdere fordele og ulemper ved interventionsforløb, interventionsformer, udrednings- og evalueringsmetoder.
 • Kritisk perspektivere rækkevidde og begrænsninger ved udvalgte interventionsforløb.

 

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister

Ikke relevant
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
EKSAMENSBESTEMMELSER: Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 5 siders fri skriftlig hjemmeopgave.
Krav til indstilling til eksamen

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Total
 • 42

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15220U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

14 uger med, start uge 36
Placering
Efterår
Skemagruppe
B og C
Kapacitet
20-30 studerende pr. praksishold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Nielsen   (11-6e657232726d69707769724474777d326f7932686f)
Underviser

Trine Garff
Sara Kerstine Nielsen
Sonja Breinholst
Peter Dalsgaard
Tine Meyer Thomsen
Maja Zandersen
Anne Ranning
Monika Walczak
Anne Bryde Christensen

Gemt den 23-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students