Klinisk psykologi - Seminarhold

Kursusindhold

Efteråret 2023:

Seminarhold 1 vJulie Hagstrøm/ & Christine Lykke Thoustrup - Emotionsregulering: Et transdiagnostisk perspektiv på mental sundhed og udviklingen af psykopatologi

I vores hverdag som psykologer i børne- og ungdomspsykiatriens forskningsenhed ser vi, at udfordringer med at regulere følelser går igen på tværs af forskellige lidelser, hvor uhensigtsmæssige reguleringsstrategier kan føre til bl.a. vredesudbrud, selvskade og undgåelsesadfærd.

På dette seminarhold undersøger vi, hvordan begrebet emotionsregulering kan forstås som en transdiagnostisk markør, der teoretisk kan forklare de overlap, som i praksis ses mellem forskellige former for psykisk sygdom. Vi vil undersøge fordelene ved at arbejde inden for de diagnostiske kategorier samt forholde os kritisk til kategoriernes opdeling. Undervisningen tager afsæt i den nyeste forskning på området samt i praksiseksempler fra undervisernes dagligdag i børne- og ungdomspsykiatrien. Undervisningsformen vil variere mellem oplæg fra underviserne, gruppearbejde og øvelser.

De studerende vil stifte bekendtskab med relevansen af emotionsregulering i spændet fra normal udvikling til psykopatologi, forskellige måder at undersøge emotionsregulering på samt eksempler på, hvordan vanskeligheder med emotionsregulering kan komme til udtryk i en psykiatrisk kontekst. Studerendes aktive deltagelse vil blive vurderet ved opgaver på holdene, mundtlige oplæg og en afsluttende postersession, hvor studerende frit kan vælge at knytte emotionsregulering til et emne efter eget valg

 

Seminarhold 2a og 2b v/ Stig Poulsen - Udvikling af generelle terapeutkompetencer: Teori og deliberate practice

Kurset giver en indføring i centrale non-specifikke psykoterapeutiske kompetencer, som har betydning for den psykoterapeutiske proces og udbytte på tværs af psykoterapeutiske retninger. Herudover fokuserer kurset på, hvordan disse kompetencer kan udvikles gennem deliberate practice, dvs. systematisk træning med klare mål og delmål, gentagne øvelser og løbende feedback.

Kurset omfatter to dele: a) Et teoretisk modul med indføring i teori og forskning vedrørende non-specifikke terapeutiske kompetencer, og b) et praksis-modul, hvor de studerende arbejder med de terapeutiske færdigheder både gennem rollespil og ved at se og respondere på videoer med terapisituationer. Her vil vi bruge online platformen Skillsetter.

Kurset er bygget op omkring et randomiseret kontrolleret forsøg, som undersøger, om deltagernes kompetencer forbedres gennem kurset, og om der er forskel på effekten af praksismodulet og teorimodulet. Deltagerne fordeles derfor tilfældigt på to hold – ét, der starter med det teoretiske modul, og ét, der starter med praksis-modulet. Du skal således være indstillet på, at du ved tilmelding til dette hold kan blive tildelt plads enten torsdage 11-14 eller torsdage kl. 14-17. Bemærk venligst, at det ikke er muligt at bytte hold indbyrdes, og at du derfor før tilmelding skal være helt sikker på, at du både kan deltage kl. 11-14 og kl. 14-17 om torsdagen i efterårssemestret (holdene har helt identisk indhold bortset fra, at rækkefølgen mellem teori- og praksismodulet er omvendt).

I praksis-modulet skal deltagerne træne deres terapeutiske færdigheder ved at indgå i rollespil på holdet, som filmes og vises for medstuderende. De skal endvidere se og respondere som terapeuter på videoklip med klienter i terapisituationer, som relaterer sig til emnet for undervisningen. De studerende får feedback på deres svar fra underviser eller medstuderende og skal således også give feedback til medstuderende som en del af kurset. Endvidere skal den studerende mellem hver undervisningsgang indspille responser til tre videoklip samt give feedback på videoer fra medstuderende.

I teorimodulet skal deltagerne indgå i gruppearbejde om teoretiske problemstillinger. De skal endvidere mellem hver undervisningsgang videoindspille svar på tre spørgsmål vedrørende teorien, der er blevet behandlet på den pågældende undervisningsgang.

Herudover vil deltagerne blive bedt om give samtykke til at indgå i et forskningsprojekt, der sammenligner effekten af teori- og praksismodulet på udviklingen af generelle terapeutiske kompetencer. Projektet indebærer, at deltagerne - efter grundig information og forudsat skriftligt samtykke – før, midtvejs i og efter kurset skal udfylde en række spørgeskemaer samt give respons til tre videoer med klientsituationer. Responsen videooptages og rates af bedømmere, der ikke er tilknyttet Institut for Psykologi. Alle data vil blive opbevaret i overensstemmelse med Datatilsynets krav.

 

Seminarhold 3 v/ Katrine Røhder - Klinisk børnepsykologi

Dette hold henvender sig til studerende, der ønsker en introduktion til kliniske børnepsykologi med fokus på forståelse af psykiske vanskeligheder hos børn og udvikling af kompetencer, som er direkte anvendelige i de praksisser, hvor man ofte arbejder som børnepsykolog (PPR, børnepsykiatrien, behandlingshjem, familiebehandling…). Vi vil primært arbejde med tilknytnings- og mentaliseringsteoretiske perspektiver på klinisk børnepsykologi. Holdet vil være relevant for studerende på tværs af hovedprogrammerne men have et særligt fokus på det psykologiske arbejde i PPR.

Vi vil beskæftige os med: Individuelle og kontekstuelle modeller til forståelse af psykiske vanskeligheder hos børn samt et praksisnært perspektiv på planlægning og håndtering af børnepsykologiske sager fra henvendelse til evt. udredning, interventioner og evaluering af indsatsen.  Vi vil bl.a. beskæftige os med, hvornår det er relevant at foretage en udredning, og hvordan man tilrettelægger og gennemføre en børnepsykologisk udredning, kontakten til forældre og andre professionelle omkring barnet, valg af interventionsformer (fra børneterapi, til forældresamtaler og vejledning/supervision af fagprofessionelle).

Der vil i undervisningen være et stærkt fokus på praksis, og hvordan vores teorier kan omsættes til en reflekteret praksis. Undervisningen vil tage udgangspunkt i cases og praksiseksempler fra underviserens tidligere arbejde i PPR og forskning blandt familier i risiko (børn med medfødte vanskeligheder og forældre med psykiske vanskeligheder).

 

Seminarhold 4 v/Katrine Zeuthen - Børns udvikling; Infantil seksualitet og seksuelle traumer. Forebyggelse, udredning og behandling.

På dette hold vil vi med afsæt i psykoanalytisk teori, kvantitativ og kvalitativ empirisk forskning samt klinisk praksis undersøge børns udvikling, med særligt fokus på børns seksualitet og hvordan denne påvirkes, når et barn udsættes for seksuelle overgreb.

Vores fokus på psykoanalytiske teorier om udvikling og traumer vil blive suppleret med andre teoretiske perspektiver, når vi skal diskutere, hvordan man kan forebygge, udrede og behandle seksuelle overgreb. Herudover vil holdet have et gennemgående og generelt videnskabsteoretisk fokus på, hvordan vores teorier og begreber omkring vores fænomen præger vores måde at undersøge, beskrive og imødekomme fænomenet på.

På holdet vil der blive lagt vægt på casearbejde, tematiseret i forhold til undervisningsplanen, som en indgang til analyser og diskussioner af, hvordan man kan arbejde terapeutisk med børn udsat for seksuelle traumer. Sager med mistanke om seksuelle overgreb mod børn er ofte svære at gennemskue, hvorfor emnet giver rig anledning til at diskutere forskellige videnskabelige, etiske, kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål som forholdet mellem subjektivitet og objektivitet, fantasi og realitet, erindring og hændelse, oplevelse og udtryk.

 

Seminarhold 5 v/Karina Kehlet Lins - Klinisk sexologi i en mangfoldig verden

Følgende spørgsmål vil blive diskuteret på dette hold:

 • Hvorfor er sexologien blevet glemt af en stor del af sundhedsverdenen?
 • Hvorfor er det vigtigt at psykologer inddrager seksualitet som et emne i deres kliniske hverdag?
 • Hvilke modeller findes for at kortlægge den menneskelige seksuelle respons?
 • Hvordan arbejder man konstruktivt med emnet sex i samtaleterapi, og hvilke faldgruber skal man forsøge at undgå?
 • Hvilke seksuelle udfordringer samt diagnoser findes?
 • Hvilke diagnostiske spørgsmål og terapeutiske interventioner findes for at blive skarpere i at arbejde med seksuelle problemstillinger som f.eks. lav lyst?
 • Hvad har tilknytning og differentiering at gøre med sex?
 • Hvordan hænger et menneskes seksuelle orientering, adfærd og identitet sammen?
 • Hvordan gavner et queer perspektiv alle mennesker?

 

Der vil primært være fokus på unge og voksne.

Undervisningen foregår over 9 gange (4 lektioner per gang, bortset fra undervisningsgang nr. 3, 5, 6 & 8, hvor der er to lektioner online per gang).

Undervisningen vil veksle mellem underviseroplæg samt øvelser og diskussioner i plenum, baseret på de studerendes forberedte responspapirer (se nedenfor).

- Filmklip og case-eksempler indgår som en central del af undervisningen til at illustrere de emner og etiske spørgsmål, som vi arbejder eller konfronteres med.

Kurset bestås via aktiv deltagelse.
Der er mødepligt (min. 75%).

Forud for 3 af de 9 undervisningsgange (dagen inden kl.12:00) skal den studerende aflevere et responspapir (i alt 3), der er baseret på pensumlitteraturen til den givne undervisningsgang.

Datoer:

I KBH 13-17:Tor 07.09, Tor 21.09, Tor 05.10, Tor 09.11 og Tor 07.12

Online 13-15: Tor 28.09, Tor 26.10, Tor 09.11 og Tor 23.11

 

Foråret 2024:

Seminarhold 1  vJulie Hagstrøm: Emotionsregulering: Et transdiagnostisk perspektiv på mental sundhed og udviklingen af psykopatologi

Som psykolog i børne- og ungdomspsykiatrien ser man ofte, at udfordringer med at regulere følelser går igen på tværs af forskellige lidelser. På dette seminarhold undersøger vi, hvordan begrebet emotionsregulering kan forstås som et transdiagnostisk fænomen, der kan bidrage til at forklare de overlap, som ses mellem forskellige former for psykisk sygdom – både hos børn og hos voksne – og på spændet fra mental sundhed til psykisk lidelse.

Vi vil arbejde med teori om emotionsregulering og forskellige undersøgelsesmetoder knyttet dertil og vil dykke ned i hyppigt forekommende kliniske diagnoser ud fra et emotionsreguleringsperspektiv. Fokus vil også være på det generelle arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien fra henvisning til behandling. Vi skal desuden undersøge fordelene ved at arbejde inden for de diagnostiske kategorier samt forholde os kritisk til kategoriernes opdeling.

Undervisningen tager afsæt i den nyeste forskning på området samt i praksiseksempler fra underviserens mangeårige erfaring fra forskning og klinik i børne- og ungdomspsykiatrien.

Undervisningsformen vil variere mellem oplæg fra underviseren, gruppearbejde, video og øvelser. Studerendes aktive deltagelse vil blive vurderet ved opgaver på holdene, et mundtligt oplæg og en afsluttende postersession, hvor studerende frit kan vælge at knytte emotionsregulering til et emne efter eget valg.

OBS: UNDERVISNING FREDAG 12-15

Engelsk titel

Clinical Psychology - Seminar class

Målbeskrivelse

Mål for læringsudbytte ved Seminarhold

Efter endt seminarhold forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • Udvælge og redegøre for specifik klinisk forskning og metoder, som står i forbindelse med de valgte emner for seminarholdet.

 

Færdigheder

 • Udvikle en klinisk psykologisk begrundet problemstilling, der involverer relevante udredningsog/eller interventionsmetoder, i forhold til en/et given klinisk psykologisk case/oplæg.
 • Udvælge og anvende klinisk psykologisk teori, empiri og udrednings- og/eller interventionsmetoder af relevans for problemstillingen, og forholde sig nuanceret og kritisk hertil.

 

Kompetencer

 • Konstruere en sammenhængende analyse af den klinisk psykologiske problemstilling og de mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder i forhold til denne.
 • Diskutere relevansen af de anvendte teorier og mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder, bl.a. med fokus på individuelle og/eller kontekstbetingede forhold, der kan påvirke analysen af problemstillingen.
 • Formulere og reflektere over psykologfaglige og etiske spørgsmål, der knytter sig til problemstillingen og de mulige interventioner.

Seminarhold

600 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur

Pensumlister 

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
EKSAMENSBESTEMMELSER: Aktiv undervisningsdeltagelse er specificeret under det konkrete undervisningsudbud.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 5 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del kan dog være fælles jf. rammestudieordningens afsnit om Individuelle prøver og gruppeprøver. Formen fremgår af det konkrete undervisningsudbud.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Uanset om de studerende arbejder individuelt eller sammen i grupper om de krævede aktiviteter, skal det sikres ved mundtlige præsentationer, individuelle skriftlige opgaver og/eller ved individuelle bidrag i fælles skriftlige opgaver, at den enkelte studerendes præstationer lever op til de fastsatte krav, herunder anvendelse af den krævede mængde obligatorisk og selvvalgt litteratur. Der ydes vejledning og feedback under processen.
Krav til indstilling til eksamen

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i de ved kursusindholdet fastlagte aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Kan kun bestås ved kursusdeltagelse for-/efterår.

 

Reeksamen

Kan kun bestås ved kursusdeltagelse for-/efterår.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 30
 • Total
 • 30

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15210U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

9, 10 eller 14 uger, med start uge 36 eller 6
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ca. 30 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johanne Smith-Nielsen   (21-7a7f78717e7e753e837d7984783d7e79757c83757e508083893e7b853e747b)
Underviser

Julie Hagstrøm & Christine Thoustrup
Stig Poulsen
Katrine Røhder
Katrine Zeuthen
Karina Kehlet Lins

Gemt den 23-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students