Klinisk psykologi - Videregående anvendt teori og metode

Kursusindhold

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling og forebyggelse af psykiske vanskeligheder og lidelser samt udredning, intervention og evaluering af intervention over for psykiske vanskeligheder og lidelser hos børn, unge, voksne og familier.

 

Formålet med undervisningen i klinisk psykologi er - på basis af undervisningen på bacheloruddannelsen - at fremme en viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det klinisk psykologiske fagområde, der sætter den studerende i stand til at indgå kompetent og reflekterende i kliniske praksissammenhænge samt bidrage til den fortsatte udvikling af fagområdet.

 

I fagelementet præsenteres principper for udredning og intervention overfor psykiske vanskeligheder og lidelser baseret på forskning og teoridannelser på området, herunder teori og forskning om udvikling af psykiske lidelser samt psykosociale aspekter ved fysiske lidelser. Der lægges særlig vægt på interventionsmetoder, herunder rådgivning og psykoterapi, med henblik på at udvikle den studerendes erfaringer og kompetencer i forhold til at planlægge og under den fornødne faglige supervision anvende psykologiske interventioner ud fra en løbende refleksion over empirisk viden, teoretiske perspektiver og forløbet af den konkrete sag, herunder klientens perspektiv på denne. I denne forbindelse behandles også metoder til evaluering af interventioner. I fagelementet vil samspillet mellem teori og praksis blive betonet, blandt andet gennem anvendelse af den konkrete viden om principper for udredning og intervention, som formidles gennem undervisningen, i en videnskabeligt funderet analyse af case materiale.

 

Ved afslutning af fagelementet kan den studerende redegøre for, analysere, reflektere kritisk over, diskutere og anvende centrale begreber, teorier og metoder fra den kliniske psykologi med henblik på at forstå og (re)formulere relevante problemstillinger samt under den fornødne faglige supervision planlægge, anvende, reflektere over og evaluere klinisk psykologiske interventioner.

 

Engelsk titel

Clinical Psychology - Advanced applied theory and method

Målbeskrivelse

Mål for læringsudbytte ved Videregående anvendt teori og metode

Efter endt forelæsningsrække forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Udvælge og redegøre for central teori og empiri inden for klinisk psykologi.
 • Udvælge og redegøre for centrale udrednings- og interventionsmetoder inden for klinisk psykologi.

 

Færdigheder:

 • Demonstrere kendskab til og analysere centrale klinisk psykologiske teorier og forskningsresultater til belysning af kliniske psykologiske tematikker.
 • Selvstændigt søge og udvælge relevant forskningslitteratur, der bidrager til yderligere, forskningsbaseret belysning af klinisk psykologiske problemstillinger.
 • Analysere styrker og svagheder ved kliniske psykologisk teori og empiri i relation til kliniske psykologiske problemstillinger.

 

Kompetencer:

 • Identificere, afgrænse og formulere klinisk psykologiske problemstillinger i et givet sagsoplæg, fx en casebeskrivelse.
 • Reflektere kritisk over rækkevidde og begrænsninger ved kliniske psykologisk teori og empiri i relation til de formulerede problemstillinger.
 • Begrunde og diskutere udvælgelse og relevans af klinisk psykologiske interventioner og metoder til at evaluere disse i relation til de formulerede problemstillinger, herunder deres rækkevidde og begrænsninger.
 • Reflektere kritisk over mulige resultater af interventionen, herunder evalueringen og dokumenteringen af disse.

 

Forelæsning

800 siders obligatorisk litteratur samt 60 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister 

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
Prøveformsdetaljer
Bunden skriftlig ugeopgave
GRUPPEPRØVEBESTEMMENLSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 12 sider
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januer/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15200U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

14 uger med start uge 36 - efterår
14 uger med start uge 6 - forår
Placering
Efterår og Forår
Pris

800 kr. pr ECTS

Skemagruppe
D og A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Forelæsning ca. 250 stud.
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johanne Smith-Nielsen   (21-6f746d6673736a3378726e796d32736e6a71786a734575787e33707a336970)
Gemt den 23-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students