Arbejds- og organisationspsykologi - Videregående anvendt teori og metode

Kursusindhold

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering i forhold til de krav og muligheder, der eksisterer, når man som individ eller gruppe skal mestre organisationens opgaver. Det gælder både i forhold til udredning, intervention og evaluering.

Formålet med undervisningen i arbejds- og organisationspsykologi er at give en videregående indføring i teori og praksisformer indenfor tre hovedområder: 1) psykosocialt arbejdsmiljø og det danske system, 2) interventioner og organisationsforandringer, og 3) ledelse, motivation og performance. De studerende vil således blive i stand til at reflektere over arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger, mulige tiltag, samt deres respektive styrker og svagheder.

Forelæsningsrækken vil betone forholdet mellem teori og praksis indenfor de nævnte hovedområder. Dette vil ske via forelæsninger der afholdes af både forskere og praktikere, samt via forelæsningernes anvendelse af casemateriale og praktiske øvelser. Forelæsningsrækken vil bestå af en vekselvirkning mellem teori, metode og empiri, der diskuteres, analyseres og perspektiveres i forhold til interventioner og praksisanvendelse.

Engelsk titel

Work and Organizational Psychology - Advanced applied theory and method

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af modulet skal den studerende kunne beskrive, diskutere og anvende centrale begreber og metoder analytisk med henblik pa at kunne forstå og anvende principperne bag udvikling, implementering og evaluering af psykologiske processer og interventioner indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske område.

Mål for læringsudbytte ved Videregående anvendt teori og metode

Den studerende kan ved afslutning af forelæsningsrækken:

 • Redegøre for og analysere de centrale perspektiver i en given arbejds- og organisationspsykologisk problemstilling, f.eks. en casebeskrivelse, ud fra relevante arbejds- og organisationspsykologiske teorier og forskningsresultater.
 • Søge og udvælge litteratur, der bidrager til yderligere, forskningsbaseret belysning af problemstillingen.
 • Reflektere kritisk over den inddragne viden samt begrunde og diskutere, hvilke arbejds- og organisations psykologiske udredningsmetoder og interventioner, der kan anvendes i relation til problemstillingen.
 • Redegøre for forskellige metoder til evaluering af de relevante interventioner
 • Reflektere kritisk over de mulige resultater af interventionen, herunder evalueringen og dokumenteringen af disse.

Forelæsninger

800 siders obligatorisk litteratur samt 60 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister 

Det forventes af de studerende, at de forbereder sig gennem litteraturstudier og aktiv deltagelse i undervisningen. Anbefalinger gives i semesterets læseplan.

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
Prøveformsdetaljer
Bunden skriftlig ugeopgave
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 12 sider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15100U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

14 uger med start uge 36 og 6
Placering
Efterår og Forår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Skemagruppe
C og A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
60-100 studerende pr. forelæsning
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ann-Louise Holten   (17-6673733271747a6e786a336d7471796a734575787e33707a336970)
Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students