Arbejds- og organisationspsykologi - Videregående anvendt teori og metode

Kursusindhold

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering i forhold til de krav og muligheder, der eksisterer, når man som individ eller gruppe skal mestre organisationens opgaver. Det gælder både i forhold til udredning, intervention og evaluering.

Formålet med undervisningen i arbejds- og organisationspsykologi er at give en videregående indføring i teori og praksisformer indenfor tre hovedområder: 1) psykosocialt arbejdsmiljø og det danske system, 2) interventioner og organisationsforandringer, og 3) ledelse, motivation og performance. De studerende vil således blive i stand til at reflektere over arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger, mulige tiltag, samt deres respektive styrker og svagheder.

Forelæsningsrækken vil betone forholdet mellem teori og praksis indenfor de nævnte hovedområder. Dette vil ske via forelæsninger der afholdes af både forskere og praktikere, samt via forelæsningernes anvendelse af casemateriale og praktiske øvelser. Forelæsningsrækken vil bestå af en vekselvirkning mellem teori, metode og empiri, der diskuteres, analyseres og perspektiveres i forhold til interventioner og praksisanvendelse.

Engelsk titel

Work and Organizational Psychology - Advanced applied theory and method

Målbeskrivelse

Mål for læringsudbytte ved Videregående anvendt teori og metode

Efter endt forelæsningsrække forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • Udvælge og redegøre for central arbejds- og organisationspsykologisk teori og empiri.
 • Udvælge og redegøre for centrale udrednings- og interventionsmetoder.

 

Færdigheder

 • Demonstrere kendskab til og anvende centrale arbejds- og organisationspsykologiske teorier og empiri til belysning af arbejds- og organisationspsykologiske tematikker.
 • Selvstændigt søge og udvælge relevant forskningslitteratur, der bidrager til yderligere, forskningsbaseret belysning af arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger.
 • Analysere styrker og svagheder ved arbejds- og organisationspsykologisk teori og empiri i relation til arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger.

 

Kompetencer

 • Identificere, afgrænse og formulere arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger i en given casebeskrivelse.
 • Reflektere kritisk over rækkevidde og begrænsninger ved arbejds- og organisationspsykologisk teori og empiri i relation til de formulerede arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger.
 • Begrunde udvælgelse og relevans af arbejds- og organisations psykologiske udredningsmetoder og interventioner i relation til de formulerede problemstillinger.
 • Vurdere styrker og svagheder ved udredningsmetoder og interventioner og reflektere kritisk over deres rækkevidde og begrænsninger.

Forelæsninger

800 siders obligatorisk litteratur samt 60 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister 

Det forventes af de studerende, at de forbereder sig gennem litteraturstudier og aktiv deltagelse i undervisningen. Anbefalinger gives i semesterets læseplan.

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
Prøveformsdetaljer
Bunden skriftlig ugeopgave
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 12 sider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

 

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15100U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

14 uger med start uge 36 og 6
Placering
Efterår og Forår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Skemagruppe
C og A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
60-100 studerende pr. forelæsning
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • skc768 skc768   (17-6976763574777d717b6d367077747c6d7648787b8136737d366c73)
Gemt den 23-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students