Introduktion til kognitionspsykologi

Kursusindhold

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formålet er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig, men ikke udelukkende, vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ, statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder og analyser.

Engelsk titel

Introduction to Cognitive Psychology

Uddannelse

Kognitions- og datavidenskab

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:


Viden

 • redegøre for og have indsigt i udvalgte kognitionspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser i artikler
 • demonstrere kendskab til udvalgte kognitionspsykologiske metoder og empiri, deres styrker og svagheder relateret til deres udsagnskraft

 

Færdigheder

 • identificere centrale elementer ved den udvalgte kognitionspsykologiske litteratur, præsenteret i grundbøger og udvalgte forskningsartikler
 • analysere kognitionspsykologiske teorier og metoders fordele og begrænsninger, med henblik på deres mulige anvendelse og generaliserbarhed
 • fortolke empirisk data i lyset af relevante metodologiske, konceptuelle og teoretiske perspektiver inden for kognitionspsykologi

 

Kompetencer

 • vurdere og diskutere kognitionspsykologiske teorier og metoder brugt i klassiske kognitionspsykologiske forsøg

Undervisningen består af ugentlige forelæsninger (generel teori og metodik) og seminarhold. Til undervisningen forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.

Pensum
750 normalsider obligatorisk litteratur

• Introduktion til matematik i naturvidenskab
• Sandsynlighedsregning og statistik

Især vurderes det at være særdeles svært at gennemføre faget uden et forhåndskendskab til statistik.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Den studerende skal besvare 20 multiple choice spørgsmål (5 muligheder, ét korrekt svar) samt ét åbent spørgsmål (case/problem). Den relative vægtning af multiple choice spørgsmålene og det åbne spørgsmål oplyses inden eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 192
 • Total
 • 220

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB23601U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
kommer senere
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mark Schram Christensen   (5-7e72837c745181848a3f7c863f757c)
Gemt den 02-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students