Valgfag - Autisme og neurodiversitet

Kursusindhold

Autisme spektrum forstyrrelse er en af de mest hyppigt forekommende, psykiatriske tilstande, og omkring 1% af den danske befolkning har autisme. Siden diagnosen blev introduceret, har der været en stigning i antal diagnosticerede, ligesom flere også først diagnosticeres som voksne. Dette sammen med flere andre faktorer har medført et øget fokus på autisme fra flere sider.   

Indenfor de senere år har autisme været i forandring, både som psykiatrisk lidelse (bl.a. med den nye DSM-5 og ICD-11) og som socialt konstrukt.  

Autisme har som koncept været forankret i en medicinsk videnskabsforståelse, hvor den i børne-og ungdomspsykiatrien forstås som en “lidelse” eller “forstyrrelse”. Denne forståelse er, særligt det seneste årti, blevet udfordret af neurodiversitet som begreb i forskellige arenaer; videnskabeligt og socialt. Dette er både relevant for videnskaben, for mennesker med autisme og for vores praksis som psykologer.  

I dette valgfag har vi fokus på grundlæggende viden om autisme, herunder diagnostiske kriterier, psykologiske teorier, neuropsykiatri og kognition. Vi vil ligeledes have fokus på det kliniske arbejde med autisme, hvor viden og teori bringes i spil i eksempler på arbejdsopgaver og udfordringer, man kan møde som færdiguddannet psykolog. Herudover vil vi belyse autisme i en nyere forståelsesramme ud fra idéen om neurodiversitet. Dette både teoretisk og klinisk: Hvilken betydning har dette for forståelsen af autisme, herunder ætiologi og eksisterende teorier og for, vores arbejde og møde med mennesker med autisme?  

Kendskab til grundlæggende teori og empiri samt nyere strømninger indenfor autisme er relevant for mange færdiguddannede psykologer, herunder psykologer beskæftiget i psykiatrien eller PPR, hvor man ofte møder mennesker med autisme.  

Undervisningen vil med udgangspunkt i pensum bestå af gennemgang, diskussioner, konkrete cases samt besøg af relevante personer indenfor feltet.  

Engelsk titel

Autism and neurodiversity

Målbeskrivelse

Viden:

 • At kunne redegøre for psykologisk teori og empiri, som belyser autisme spektrum forstyrrelse (ASF) samt viden om diagnostiske klassifikationssystemer, diagnosekriterier og klinisk præsentation af ASF.
 • At kunne beskrive nogle af de metoder og redskaber, som benyttes udredning og ”behandling” af ASF.
 • At kende til nyere strømninger inden for ASF området
 • At kende til det kliniske arbejde med ASF

 

Færdigheder:

 • At kunne identificere relevansen af nyere viden inden for ASF området for færdiguddannede psykologer samt muligheder og begrænsninger samt fordele og ulemper ved neurodiversitetsbegrebet.
 • At kunne forklare og kvalificeret overvje, hvordan grundlæggende teori, empiri og nyere viden anvendes i det kliniske arbejde med ASF.

 

Kompetencer:

 • At kunne argumentere for relevansen af inddragelse af ”autistiske stemmer”
 • At kunne udvikle en klinisk psykologisk begrundet problemstilling, der involverer relevante udrednings- og/eller interventionsmetoder, i forhold til en/et given(t) klinisk psykologisk case/oplæg.
 • At kunne udvælge og anvende relevant teori og empiri for en given klinisk og/eller videnskabelig problemstilling samt forholde sig nuanceret og kritisk hertil.
 • At kunne diskutere relevansen af forskellige teorier og mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder for det kliniske arbejde med ASF.
 • At kunne reflektere over den betydning og de konsekvenser – klinisk og samfundsmæssigt -, der kan relatere sig til psykologers viden om ASF.

Holdundervisning

Pensumlister 

Valgfag (BA) (7,5 ECTS):  ca. 600 ns

 

Normalsider. Normalsidetallet opgøres ud fra en definition af, at en normalside udgøres af 2400 typeenheder inkl. mellemrum.

 

Fordybelsesfag (KA) (7,5 ECTS): ca. 800 ns

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden opgave med valgmuligheder:

Forskningsundersøgelse i essay-form

Deltagerne opstiller et forskningsspørgsmål (teoretisk eller empirisk) og udarbejder et forskningsdesign til at undersøge dette spørgsmål gennem udforskning af specifikke hypoteser.

Opgaven skal (som minimum) indeholde:
a) Introduktion: En introduktion til forskningsspørgsmålet og en beskrivelse af formålet med opgaven.
b) En redegørelse for relevant litteratur, der belyser den teoretiske baggrund for undersøgelsen
c) En beskrivelse af den/de metode(r), der anvendes til undersøgelsen.
d) Diskussion af de potentielle implikationer af undersøgelsens forventede fund.

Forskningsundersøgelsen skal derudover indeholde en forside, et abstract og relevante referencer. Den skal skrives i APA-stil og skal som udgangspunkt have en længde på max 12 normalsider ved 1 studerende, 15 normalsider ved 2 studerende og 18 normalsider ved 3 studerende.

Studerende vil modtage supervision og feedback fra både underviser(e) og medstuderende vedrørende deres forslag til forskningsundersøgelse og implementering af denne i løbet af kurset.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen ved alle valgfag/fordybelsesfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse.

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i de ved kursusudbuddet fastlagte aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.

Den aktive deltagelse består af:

1) Hold- og gruppediskussioner, der tager udgangspunkt i relevant pensum.

2) Gruppearbejde, hvori der arbejdes med cases og eksempler på interventioner.

3) Mundtlige præsentationer, hvor studerende øver mundtlig argumentation i forhold præsentation af resultaterne af egen forskningsundersøgelse (dvs. deres eksmensopagve)

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 30

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21761U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ca. 15 bachelor- og 15 kandidatstuderende
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Signe Allerup Vangkilde   (15-796f6d746b347c67746d716f726a6b4676797f34717b346a71)
  Studieleder
Underviser

Simone Pleinert

Gemt den 16-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students