Valgfag: Mental sundhedsfremme i teori og praksis

Kursusindhold

Mental sundhed spiller en afgørende rolle for vores muligheder for at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og økonomisk. De seneste årtier er det gået kraftigt ned ad bakke med den mentale sundhed i befolkningen, hvilket både kan have konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og for samfundet som helhed. Et bæredygtigt samfund kræver en velfungerende befolkning, men hvordan kan vi skabe bedre rammer og betingelser for god mental sundhed i befolkningen?

Mental sundhedsfremme omfatter indsatser, der fremmer menneskers mentale sundhed med et særligt fokus på rammer og betingelser. Mental sundhedsfremme retter sig mod alle mennesker, uanset om de har en psykisk sygdom eller ej. Fremme af befolkningens mentale sundhed er et mål, der er ønskværdigt i sig selv, og det er desuden en af prioriteringerne blandt FN’s 17 verdensmål.

Formål
Formålet med valgfaget er, at de studerende får en grundlæggende viden om mental sundhedsfremme samt at de opnår analytiske og teoretisk funderede praktiske kompetencer til at arbejde med mental sundhedsfremme. Valgfaget vil styrke de studerendes viden, kompetencer og handlemuligheder for at fremme mental sundhed, som både kan bruges her og nu, men også på sigt kan udgøre et supplement til de øvrige faglige kompetencer, de har opbygget i løbet af studietiden.

Indhold
Dette tværfaglige valgfag vil belyse mental sundhedsfremme fra forskellige faglige vinkler. De studerende vil opnå viden om mental sundhedsfremme på individ-, gruppe- og samfundsniveau. De vil få indsigt i og viden om, hvilke forhold der påvirker mental sundhed i både positiv og negativ retning. De studerende vil endvidere stifte bekendtskab med forskellige teoretiske såvel som fagtraditioners begrebsapparater og perspektiver på mental sundhed, herunder socialpsykologiske, samfundsøkonomiske, folkesundhedsvidenskabelige og pædagogiske perspektiver. De studerende vil også blive præsenteret for forskellige empiriske studier, der tager afsæt i kvalitative og kvantitative metoder.

Valgfaget baserer sig på en problem- og projektorienteret arbejdsramme med inspiration fra aktionsforskning, hvor de studerende i mindre grupper bl.a. selv er med til at definere bud på løsninger på udfordringer og problemer på gruppe- og samfundsniveau. Der vil være to undervisningsgange som har karakter af workshops hhv. photovoice som metode til at identificere mentalt sundhedsfremmende ressourcer og et konkret bud på en universel mental sundhedsfremmeindsats i form af ABC for mental sundhed.

Undervisningsgange

1. Intro, mental sundhed og  projektarbejde

2. Tværfaglighed og mental sundhedsfremme

3. Mental sundhed og omgivelserne

4. Photovoice workshop om mentalt sundhedsfremmende ressourcer

5. Mental sundhed og individet

6. Mental sundhed og samfundet

7. Måling af mental sundhed

8. Interventions- og aktionsforskning

9. Workshop om mental sundhedsfremme i praksis

10. Afsluttende seminar med præsentation af de studerendes projekter

Form
Valgfaget anlægger en problem- og projektorienteret arbejdsform. Der vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis gennem hele kurset. Som udgangspunkt vil hver undervisningsgang bestå af en kombination af forelæsning og øvelsesarbejde, der indgår som en aktiv del i de studerendes projekter.

Der vil løbende gennem valgfaget være oplæg af studerende, fælles diskussion, øvelser og ’hjemmearbejde’ i form af refleksion og afprøvning af øvelser. Derved får de studerende mulighed for at bringe deres viden, kompetencer og færdigheder i spil i praksis. De studerende vil i tværfaglige  projektgrupper gennem semestret arbejde med en selvvalgt case, som de også forventes at bruge tid på mellem undervisningsgangene.

Følgeforskning
Valgfaget udbydes som en del af trivselsindsatsen ’Sammen på SAMF – ABC for mental sundhed på universitetet’. Som en del af evalueringen, har studerende tilknyttet valgfaget mulighed for at udfylde bl.a. Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS), som måler deres mentale velbefindende før og efter valgfaget. Der vil også være mulighed for at deltage i fokusgruppeinterviews i forbindelse med valgfaget.

Forankring
Valgfaget forankres på Institut for Psykologi og udbydes på tværs af det Samfundsvidenskabelige fakultet (SAMF). Det er håbet at engagere studerende fra forskellige studieretninger i mental sundhedsfremme, der er et globalt, aktuelt og samfundsfagligt relevant emne.

Engelsk titel

Elective course - Mental health promotion in theory and practice

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2021 – studieordningen

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Bachelor and Master Programmes in Psychology
 • Bachelor in Sociology
 • Bachelor in Economics
 • Bachelor in Anthropology 
 • Bachelor in Political Science
Målbeskrivelse

Ved afslutning af valgfaget skal studerende kunne:

Viden:

 • definere mental sundhed og mental sundhedsfremme 
 • redegøre for forskellen på mental sundhedsfremme, forebyggelse og behandling
 • beskrive relevante metodiske tilgange til at måle mental sundhed
 • redegøre for faktorer og forhold med betydning for mental sundhed på individ-, gruppe- og samfundsniveau

 

Færdigheder:

 • udpege strukturelle forholds betydning for mental sundhed
 • identificere og analysere centrale udfordringer på individ-, gruppe- og samfundsniveau i forhold til mental sundhed
 • anvende viden om måling af mental sundhed til indsamling af empiri

 

Kompetencer:

 • forholde sig analytisk-fortolkende til cases og data omhandlende mental sundhed
 • analysere, definere og udvikle bud på løsninger på mentale sundhedsudfordringer på gruppe- og samfundsniveau
 • diskutere mental sundhed og mental sundhedsfremme i et samfundsvidenskabeligt og tværfagligt perspektiv

Holdundervisning

Valgfag (BA) (7,5 ECTS):  ca. 600 ns

 

Normalsider. Normalsidetallet opgøres ud fra en definition af, at en normalside udgøres af 2400 typeenheder inkl. mellemrum.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I undervisningen vil der være løbende feedback fra underviserne i forhold til øvelsesarbejde, og der vil også gøres brug af både mundtlig og skriftlig peer-feedback.

Der vil uden for de fastlagte undervisningsgange være én vejledningsgang pr. projektgruppe á 30 min. Vejledningen har til formål at godkende problemformulering udarbejdet af projektgruppen samt at give vejledning på tekst, teoretiske perspektiver el. lign. efter gruppens behov og ønsker.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
De studerende arbejder gennem valgfaget i tværfaglige projektgrupper med en selvvalgt problemstilling inden for området mental sundhedsfremme, der munder ud i den afsluttende frie hjemmeopgave (bedømmes efter 7-trins skalaen). Problemformuleringer godkendes i forbindelse med den planlagte vejledningsgang.

Opgaven kan afleveres i grupper på op til 5 studerende.
Omfang: 1 studerende max 12 sider, 2 studerende max 15 sider, 3 studerende max 18 sider, 4 studerende max 21 sider og 5 studerende max 24 sider.
Krav til indstilling til eksamen

FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen ved alle valgfag/fordybelsesfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse.

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i de ved kursusudbuddet fastlagte aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.

 

Den aktive deltagelse består af:

1. Løbende deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål.

2. Deltagelse i projektgruppe , som udarbejder problemformulering og indsamler empiri.

3. Mundtlig fremlæggelse af projektgruppens arbejde ved afsluttende seminar den sidste undervisningsgang.  

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 30

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21755U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
B
OBS: Dobbelt undervisning i uge 38 og 48
Kapacitet
Ca. 30 studerende
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
 • Institut for antropologi
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
 • Sociologisk Institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Line Nielsen   (2-6e704272757b306d7730666d)
Underviser

Line Nielsen, Malene Kubstrup Nelausen og Charlotte Meilstrup

Gemt den 12-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students