Psykologisk professionstræning

Kursusindhold

Formål og indhold

Udredninger, interventioner og professionelle samtaler er professionelle praksisser, som udgør en væsentlig del af psykologers arbejde. Psykologisk professionstræning sigter mod at udvikle generiske professionskompetencer hos den studerende, idet dette er en forudsætning inden for alle psykologiske praksisfelter. Dette gælder inden for den kliniske psykologi, såvel som for andre anvendte psykologiske discipliner f.eks. arbejds- og organisationspsykologi, pædagogisk psykologi og neuropsykologi. Faget fokuserer på at give den studerende forskningsbaseret viden om og erfaring med centrale aspekter ved udredninger, interventioner og professionelle samtaler, f.eks. ’den psykologiske kontrakt’, alliance- og kontaktetablering, psykologens og klientens/kundens roller, samt samtalens faser, forløb og processer. Professionelle, praktiske kompetencer er centrale for udviklingen af en faglig identitet som psykolog uanset det specifikke psykologiske praksisfelt, som psykologen virker i. Et gennemgående spørgsmål i faget er, hvad det vil sige at være en reflekterende praktiker og herunder hvorledes man som psykolog kan inddrage både teoretiske overvejelser (for eksempel om implicitte faktorers betydning eller deliberate practice), tavs viden, og konkrete erfaringer samt evidensbaserede kriterier og indikatorer for disses anvendelse. I faget præsenteres og trænes desuden konkrete teknikker og redskaber, som psykologen kan anvende i udredninger, interventioner og professionelle samtaler, gennem observationer og konstruktiv feedback.

Engelsk titel

Psychological professional training

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere indsigt i grundlæggende aspekter ved udredninger, interventioner og den professionelle samtale, f.eks. den psykologiske kontrakt, kontaktetablering, alliancedannelse, non-specifikke faktorer i psykolog-klient/kunde relationer, deliberate practice.
 • demonstrere viden om betydningen af centrale elementer i udredning, interventioner og samtaler som styring, fokus, observation, tolkning, hypoteseafprøvning og evaluering.
 • demonstrere indsigt i hvordan disse centrale elementer kan spille en rolle i forskellige psykologfaglige kontekster på tværs af demografi, kultur, organisationer.

 

Færdigheder 

 • analysere aspekter af udredning, ingerventioner og den professionelle samtale, som en psykologfaglige kompetence, og diskutere denne kompetences betydning for den psykologiske profession
 • analysere og udvikle refleksive færdigheder om de rutiner, der kendetegner psykologens profession.
 • diskutere de særlige udfordringer, der kendetegner psykologens profession og udviklingen af en faglig praksis, hvor såvel konkret træning som teoretisk viden indgår som centrale elementer.

 

Kompetencer

 • anvende færdigheder og viden om de centrale aspekter ved den psykologiske profession til at gennemføre en professionel praksis i forskellige psykologfaglige kontekster.
 • reflektere over egen rolle i professionelle kontekster på basis af refleksion og feedback.
 • analysere og vurdere andres professionelle praksis i forskellige professionelle kontekster på basis af observation og feedback. • være i stand til at give professionel feedback på andres professionelle praksis.

Undervisningen er holdbaseret og er organiseret som en kombination af fælles introduktioner, demonstration af elementer og teknikker i den psykologiske profession og professionelle samtale (både gennem videopræsentationer og ved underviseren) samt øvelser og præsentationer/​rollespil for holdet, inkl. observation, feedback og metadiskussioner af, hvad der foregår i rollespillet. Der lægges vægt på at etablere et professionelt, trygt og fortroligt rum, som muliggør konstruktive erfaringer med professionel professionel samtale og praksis som en generisk professionskompetence. Kurset er baseret på aktiv deltagelse, som indebærer fremmøde på mindst 80 % af undervisningsgangene samt at den studerende mindst én gang aktivt demonstrerer psykologfaglige kompetencer igennem deltagelse i øvelser og rollespil for holdet samt observerer, reflekterer og giver feedback på andres professionelle praksis.

500 normalsiders obligatorisk litteratur.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
o PRØVEFORM: Fremmøde på mindst 80 % af undervisningsgangene (8 ud af 10 undervisningsgange) og aktiv deltagelse i træningsaktiviteterne, hvor den studerende mindst én gang aktivt har deltaget i rollespil og fået refleksioner og feedback på egen praksis.
o CENSURFORM: Intern prøve.
o BEDØMMELSESFORM: Bestået/Ikke bestået.
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Ekstraordinær prøve + syge-/reeksamen: Som ordinær prøve.

Kriterier for bedømmelse

Se målbesrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 30

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21016U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Signe Allerup Vangkilde   (15-766c6a7168317964716a6e6c6f67684373767c316e7831676e)
Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students