Samtaletræning

Kursusindhold

Professionelle samtaler udgør en væsentlig del af psykologers arbejde, f.eks. i form af vurderings- og udredningssamtaler, rekrutteringssamtaler, udviklings- og coachingsamtaler, terapeutiske samtaler mv. Træning af samtalekompetence er således et centralt element i psykologuddannelsen. Formålet med modulet er at introducere den studerende til psykologisk-teoretiske perspektiver på professionel samtale og forskellige konkrete samtaleteknikker og -redskaber, samt at give den studerende mulighed for at træne de færdigheder, der er nødvendige for som psykolog at kunne indgå i en professionel samtale med klienter. Indholdsmæssigt vil modulet beskæftige sig med psykologiske perspektiver på professionel samtale, herunder den psykologiske kontrakt, psykologens og klientens roller, samt samtalens faser, forløb og processer. Desuden præsenteres konkrete teknikker og redskaber, som psykologen kan anvende i professionelle samtaler, fx kontaktskabelse, empati, styring, opmærksomhed, observation, tolkning, hypoteseafprøvning og samtaleevaluering, samt kriterier for disse teknikker og redskabers anvendelse i forskellige typer og faser af samtaler.

Engelsk titel

Communication training

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden 

 • kunne demonstrere kendskab til relevant videnskabeligt genereret psykologisk viden om den valgte problemstilling.
 • kunne demonstrere kendskab til metodiske forudsætninger og grundantagelser for den teori og de empiriske fund, der anvendes i opgaven.
   

Færdigheder

 • kunne identificere relevant litteratur gennem systematisk litteratursøgning.
 • kunne fremstille en afgrænset beskrivelse af problemstillingens psykologiske fænomen, herunder inddragelse af relevant teori og empiri / ev. egen empiri.
 • kunne udvælge videnskabelig litteratur og vurdere dens relevans i relation til den valgte problemstilling.
   

Kompetencer

 • kunne udvikle en problemformulering om et psykologisk fænomen.
 • kunne diskutere den psykologiske problemstilling på et vist kompleksitetsniveau i lyset af det indsamlede materiale.
 • kunne generere en sammenhængende og argumenteret fremstilling - fra problemstilling til konklusion.
 • være i stand til at vurdere styrker og svagheder ved den teori og empiri, som er udvalgt til at belyse problemstillingen og kritisk reflektere over opgavens brug af materialet.

Undervisningen er organiseret som en kombination af fælles introduktion og demonstration af elementer og teknikker i den professionelle samtale samt øvelser i mindre grupper. Øvelserne er organiseret som et aktivt træningsrum, hvor studerende gennem personligt involverende lærings- og arbejdsformer vil få mulighed for at træne egne samtalekompetencer samt evnen til at analysere og reflektere professionelt over egen og andres samtalepraksis samt at give andre feedback. Undervisningen indebærer, at alle studerende gør sig erfaringer med positionen som både psykolog, klient og observatør. Der lægges vægt på at etablere et trygt og fortroligt rum, som muliggør konstruktive erfaringer med professionel psykologisk samtale.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse, Fremmøde på mindst 80% af undervisningsgangene og aktiv deltagelse i træningsaktiviteterne
Prøveformsdetaljer
Prøven kan kun aflægges som individuel prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbesrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 30

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB11015U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
1 uge
Placering
Sommer
Skemagruppe
Undervisningen ligger i uge 34
Kapacitet
20 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Nielsen   (11-6f667333736e6a71786a734575787e33707a336970)
Underviser

Neela Maria Sris

Gemt den 16-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students