Kandidatspeciale

Kursusindhold

Kandidatspecialet skrives på grundlag af data fra den studerendes feltarbejde.

Engelsk titel

Master's Thesis

Uddannelse

Antropologi

Målbeskrivelse

I specialet skal den studerende demonstrere, at han/hun sprogligt klart og fagligt velargumenteret kan formulere og undersøge en antropologisk problemstilling på grundlag af feltarbejdsmaterialet og regional, metodisk og teoretisk viden. Det betyder at den studerende kan:

Viden

 • demonstrere empirisk viden om det undersøgte felt
 • demonstrere regional, metodisk og teoretisk viden baseret på den anvendte litteratur

 

Færdigheder

 • forfatte en klart formuleret og fagligt relevant problemstilling
 • analysere det empiriske materiale under inddragelse af relevant antropologisk litteratur.
 • konstruere et fagligt funderet og velargumenteret svar på problemstillingen
 • diskutere det empiriske materiale og de valgte analytiske begreber og/eller teorier i lyset af hinanden.

 

Kompetencer

 • reflektere kritisk over det empiriske materiale i forhold til feltarbejdets betingelser og de anvendte metoder.
 • Overveje generaliserbarheden af eget feltarbejde og relevant regional, tematisk, og teoretisk litteratur.
 • Formidle og argumentere på en faglig funderet og overbevisende måde.

 

Herudover skal den studerende opfylde Institut for Antropologis form og sprogkrav (se i studieordningens afsnit om form og sprogkrav)

5 vejledningsmøder af ca. 45 min. varighed pr. opg.
Skrives speciale i gruppe på 2 stud., opnormeres hvert vejledningsmøde til 45 min. x 1,5. Forud herfor kan
den studerende kontakte vejleder for at udarbejde speciale-kontrakten. Denne kontakt vil ofte være i form af
mail, kortere samtaler og vil svare til ca. 20 minutters vejledning pr opgave. Ved Specialet er
klyngevejledning en mulighed, som er en individuel vejledning, hvor ”nogen lytter med”. En klynge består
af stud., som tilknyttes den samme vejleder, typisk af 2 til 3 stud. Klyngen vil som oftest blive sammensat
med udgangspunkt i en fælles tematisk eller teoretisk interesse på tværs af de stud. Alle deltager herefter i de
vejledningsgange, som aftales og planlægges i fællesskab. Ved klyngevejledning opnormes hver vejledning
til 45 min. x 2.
Det er stadig muligt at have individuel vejledning uden klynge i forbindelse med specialet, hvis en
studerende eller underviser foretrækker det. Dog kan et krav om individuel vejledning uden klynge betyde, at
man ikke kan få den vejleder, man har ønsket. Man vil i så fald få tildelt en anden vejleder.
Bemærk venligst at der kun gives faglig vejledning under første specialekontrakt

Specialet skal forsynes med et resumé på engelsk, såfremt opgaven er skrevet på dansk. Hvis specialet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk, jf. § 24, stk. 2 i Eksamensbekendtgørelsen. Den maksimale længde på resuméet er 7.200 anslag. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af specialet. Resuméets anslag tæller ikke med i det samlede antal anslag for specialet.

Ikke relevant
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Se nedenfor
Mundtligt forsvar, Se nedenfor med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige eksamination i forlængelse af specialet tager form som en dialog mellem eksaminanden, den interne bedømmer (specialevejlederen) og den eksterne censor. Eksaminanden starter eksaminationen med et indledende oplæg på 5-10 minutter.

Eksamen bedømmes samlet. Se mere i studieordningen.

Studenterende skal vælge mellem én af følgende specialemodeller til deres kandidatspeciale:

Klassisk speciale
Specialet skal have følgende hovedkomponenter:
a) En introduktion som indeholder problemformulering, skitsering af forskningsfeltet, metode og etik, afhandlingens teoretiske udgangspunkt og relevant kontekst for undersøgelsen.
b) To-fem tekstmoduler, hvor det empiriske materiale analyseres med udgangspunkt i den skitserede teori og kontekst. Tekstmodulerne skrives som integrerede dele af en sammenhængende argumenta-tion.
c) En konklusion.


Videnskabelig artikel og formidlingsprodukt
Specialet skal have følgende hovedkomponenter for hvilke det gælder, at den studerende efter aftale med vejleder fastsætter rækkefølge, samt omfang af de enkelte dele:
a) En introduktion som indeholder problemformulering, skitsering af forskningsfeltet og afhandlin-gens teoretiske udgangspunkt foruden relevant kontekst for undersøgelsen.
b) En (evt. to) artikel indeholdende en analyse af et selvvalgt, afgrænset empirisk materiale (26.250-37.000 anslag eller anslag som foreskrevet i det tidsskrift artiklen stiles til). Den studerende skal vedlægge tidsskriftets retningslinjer for artikler.
c) Et formidlingsprodukt, såsom en aviskronik eller et foredrag (11.250-15.000 anslag eller anslag som angivet i det medie artiklen forventes publiceret i). Produktet suppleres af en kort redegørelse for målgruppen og valget af kommunikationsform.
d) Et paper om metode og etik, hvori der redegøres for valgte metoder og et eller flere etiske proble-mer, der har særlig betydning for feltarbejdet og projektet.

Rapport
Specialet skal have følgende hovedkomponenter, for hvilke det gælder, at den studerende efter aftale med vejleder fastsætter rækkefølge, samt omfang af de enkelte dele:

a) En introduktion som indeholder problemformulering, skitsering af forskningsfeltet og afhandlin-gens teoretiske udgangspunkt foruden relevant kontekst for undersøgelsen. Hertil kommer præsen-tation af samarbejdspartner og hensigt med rapporten.
b) En rapport eller enkelte afsnit heraf, stilet til en for Institut for Antropologi ekstern samarbejdspart-ner. Rapporten suppleres af en kort redegørelse for målgruppen, rapporterings formål og valget af formidlingsform. Studerende må gerne have indleveret rapporten til målgruppen, men dette er ikke noget krav
c) Et eller flere analytiske afsnit, der supplerer rapporten. Disse rettes til Institut for Antropologi og er af teoretisk karakter. Disse afsnit af specialet skal udfolde den analytiske tilgang og adressere de teoretiske valg i behandlingen af det empiriske materiale.
d) Et paper om metode og etik, hvori der redegøres for valgte metoder og et eller flere etiske proble-mer, der har særlig betydning for feltarbejdet og projektet, herunder udarbejdelsen af rapporten.
Hensigten med denne eksamensform er, at den studerende skriver en rapport tilsigtet en specifik målgrup-pe, suppleret af kvalificerede antropologiske diskussioner, således at disse dele tilsammen opfylder de ge-nerelle læringsmål for kandidatspecialer ved Institut for Antropologi.


Visuelt formidlingsprodukt
Specialet skal have følgende hovedkomponenter for hvilke det gælder, at den studerende efter aftale med vejleder fastsætter rækkefølge, samt omfang af de enkelte dele:
a) En introduktion som indeholder problemformulering og introducerer forskningsfeltet, herunder teo-retiske diskussioner inden for antropologien af den valgte formidlingsform, foruden relevant kon-tekst for undersøgelsen og en argumentation for valg af formidlingsform.
b) Et eller flere analytiske afsnit. Disse rettes til Institut for Antropologi og er af teoretisk karakter. Disse afsnit af specialet skal udfolde den analytiske tilgang og adressere de teoretiske valg i be-handlingen af det empiriske materiale.
c) En formidlingsproduktion, f.eks. en dokumentarfilm, en multimedieproduktion eller en større ud-stilling med katalog. Dette produkt ligger udover specialets længde på min. 67.500-82.500 anslag for en individuel besvarelse. For film- og multimedieproduktioner må den maksimale længde være på 30 minutter.
d) Et særskilt paper om metode og etik, hvori der redegøres for en metodisk og/eller etisk problemstil-ling, som er af særlig betydning for feltarbejdet og projektet foruden metodiske diskussioner inden for antropologien af den valgte formidlingsform. Paperet skal indeholde refleksion over de prakti-ske muligheder og begrænsninger som den valgte visuelle formidlingsform tilbyder.
Krav til indstilling til eksamen

Se eksamensreglerne i curriculum.

Alle andre kurser på kandidatuddannelsen skal være bestået inden specialet kan forsvares mundtligt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.

 

Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

 

Policy on the Use of Generative AI Software and Large Language Models in Exams

The Department of Anthropology allows the use of generative AI software and large language models (AI/LLMs), such as ChatGPT, in written exams, provided that the use of AI/LLMs is disclosed and specified (i.e., how it was used and for what purpose) in an appendix that does not count towards the page limit of the exam.

 

If AI/LLMs are used as source, the same requirements apply for using quotation marks and source referencing as with all other sources. Otherwise, it will be a case of plagiarism.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Afleveres specialet ikke til den fastsatte deadline tæller det som et eksamensforsøg og der skal indenfor 14 dage indleveres en 2. specialekontrakt. En ny deadline sættes 3 måneder efter godkendelsen af 2. specialekontrakt. Afleveres specialet ikke her, har den studerende et tredje eksamensforsøg, efter samme regler. Læs mere Uddannelsessiderne på Intranettet

Kriterier for bedømmelse

Se kursusindhold. Formaliteter kan findes her:  MSc Students

 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 4,5
 • Eksamen
 • 820,5
 • Total
 • 825,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANK16004U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Se Skema.
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kasper Tang Vangkilde   (16-6e6476736875317964716a6e6c6f6768436471776b7572316e7831676e)
Gemt den 27-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students