Kandidatspeciale

Kursusindhold

Kandidatspecialet skrives på grundlag af data fra den studerendes feltarbejde.

Engelsk titel

Master's Thesis

Uddannelse

Antropologi

Målbeskrivelse

I specialet skal den studerende demonstrere, at han/hun sprogligt klart og fagligt velargumenteret kan formulere og undersøge en antropologisk problemstilling på grundlag af feltarbejdsmaterialet og regional, metodisk og teoretisk viden. Det betyder at den studerende kan:

Viden

 • demonstrere empirisk viden om det undersøgte felt
 • demonstrere regional, metodisk og teoretisk viden baseret på den anvendte litteratur

 

Færdigheder

 • forfatte en klart formuleret og fagligt relevant problemstilling
 • analysere det empiriske materiale under inddragelse af relevant antropologisk litteratur.
 • konstruere et fagligt funderet og velargumenteret svar på problemstillingen
 • diskutere det empiriske materiale og de valgte analytiske begreber og/eller teorier i lyset af hinanden.

 

Kompetencer

 • reflektere kritisk over det empiriske materiale i forhold til feltarbejdets betingelser og de anvendte metoder.
 • Overveje generaliserbarheden af eget feltarbejde og relevant regional, tematisk, og teoretisk litteratur.
 • Formidle og argumentere på en faglig funderet og overbevisende måde.

 

Herudover skal den studerende opfylde Institut for Antropologis form og sprogkrav (se i studieordningens afsnit om form og sprogkrav)

5 vejledningsmøder af ca. 45 min. varighed pr. opg.
Skrives speciale i gruppe på 2 stud., opnormeres hvert vejledningsmøde til 45 min. x 1,5. Forud herfor kan
den studerende kontakte vejleder for at udarbejde speciale-kontrakten. Denne kontakt vil ofte være i form af
mail, kortere samtaler og vil svare til ca. 20 minutters vejledning pr opgave. Ved Specialet er
klyngevejledning en mulighed, som er en individuel vejledning, hvor ”nogen lytter med”. En klynge består
af stud., som tilknyttes den samme vejleder, typisk af 2 til 3 stud. Klyngen vil som oftest blive sammensat
med udgangspunkt i en fælles tematisk eller teoretisk interesse på tværs af de stud. Alle deltager herefter i de
vejledningsgange, som aftales og planlægges i fællesskab. Ved klyngevejledning opnormes hver vejledning
til 45 min. x 2.
Det er stadig muligt at have individuel vejledning uden klynge i forbindelse med specialet, hvis en
studerende eller underviser foretrækker det. Dog kan et krav om individuel vejledning uden klynge betyde, at
man ikke kan få den vejleder, man har ønsket. Man vil i så fald få tildelt en anden vejleder.
Bemærk venligst at der kun gives faglig vejledning under første specialekontrakt

Specialet skal forsynes med et resumé på engelsk, såfremt opgaven er skrevet på dansk. Hvis specialet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk, jf. § 24, stk. 2 i Eksamensbekendtgørelsen. Den maksimale længde på resuméet er 7.200 anslag. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af specialet. Resuméets anslag tæller ikke med i det samlede antal anslag for specialet.

Ikke relevant
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Se nedenfor
Mundtligt forsvar, Se nedenfor med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige eksamination i forlængelse af specialet tager form som en dialog mellem eksaminanden, den
interne bedømmer (specialevejlederen) og den eksterne censor. Eksaminanden starter eksaminationen med et
indledende oplæg på 5-10 minutter. Den efterfølgende dialog tager udgang punkt i specialet, hvorfra tråde vil
blive trukket til generelle antropologiske diskussioner.
Hvis en studerende har skrevet kandidatspeciale individuelt, så vil hun blive mundtligt eksamineret i 45
minutter (eksklusiv votering), ved grupper på 2 studerende, så vil de være oppe til mundtlig eksamen i 60
minutter (eksklusiv votering). For 3 studerende vil den mundtlige eksamen vare op til 70 minutter (eksklusiv
votering).
Eksamen bedømmes samlet, og der gives én karakter baseret på en samlet vurdering af den skriftlige opgave
og den mundtlige eksamen. De to dele indgår med samme vægt i bedømmelsen.

Hvis I er en gruppe, der skriver sammen, bliver I bedømt individuelt. Det betyder, at I skal sørge for at vise tydeligt, hvilke dele af opgaven, I har skrevet hver især. Det skal I gøre ved at skrive navne ud for delene i indholdsfortegnelsen og ved indledningen til de dele af opgaven, som I hver isæt er ansvarlig for.

Indledning, konklusion og evt. delkonklusioner eller opsummeringer kan I notere som skrevet i fællesskab.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.

 

Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

 

Policy on the Use of Generative AI Software and Large Language Models in Exams

The Department of Anthropology allows the use of generative AI software and large language models (AI/LLMs), such as ChatGPT, in written exams, provided that the use of AI/LLMs is disclosed and specified (i.e., how it was used and for what purpose) in an appendix that does not count towards the page limit of the exam.

 

If AI/LLMs are used as source, the same requirements apply for using quotation marks and source referencing as with all other sources. Otherwise, it will be a case of plagiarism.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se kursusindhold. Formaliteter kan findes her:  MSc Students

 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 4,5
 • Eksamen
 • 820,5
 • Total
 • 825,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANK16004U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Se Skema.
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ulla Susan Andersen   (2-7d69487b69756e36737d366c73)
Gemt den 28-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students