Anvendt antropologi

Kursusindhold

Dette kursus skal gøre de studerende i stand til at bruge deres antropologiske færdigheder i forhold til konkrete, samfundsmæssige problemstillinger, udarbejde og formidle relevante indsigter og anbefalinger, og reflektere kritisk over det gennemførte arbejde. De studerende skal med udgangspunkt i et stillet projektopdrag udfærdige en problemformulering og en projektplan, gennemføre et felt- og analysearbejde, og formidle resultaterne. Arbejdet skal resultere i (1) en grundrapport, der rummer en antropologisk problemformulering og et projektdesign, empiriske beskrivelser, en analyse som inddrager antropologiske begreber og perspektiver, konkrete indsigter og anbefalinger af relevans for projektets samarbejdspartnere, samt en refleksion over den anvendte antropologis potentialer og begrænsninger, . Desuden skal der leveres, (2) en mundtlig præsentation understøttet af visuelle virkemidler rettet til opdragsgiveren, hvor resultater, anbefalinger og refleksioner med udgangspunkt i den gennemførte projektarbejde fremlægges.

 

Undervisningen består af forelæsninger, projektarbejde og vejledning.

 

Undervisningen vil i løbet af kurset i stadig højere grad foregå som projektsupervision. Det tilstræbes, at de studerende frit kan vælge overordnet tema, men det kan ikke garanteres, da der skal være en nogenlunde ligelig fordeling af studerende på de enkelte hold. Kursus består af en fælles introduktion (2 uger), hvorefter de studerende følger en designantropologisk proces (12 uger) med fire faser: projektdesign, feltarbejde, analyser samt formidling og refleksion. I løbet af kurset skriver de studerende portfolio-opgaver, der understøtter projektarbejdets forløb. Underviserne fastsætter antal, indhold og form på portfolio-opgaverne; samt formen for feedback til de studerende. Mundtlige præsentationer af projektarbejdets resultater indgår også i undervisningen.

Engelsk titel

Applied Anthropology

Uddannelse

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende.

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus skal den studerende

• Demonstrere nuanceret og problematiserende indsigt i den givne problemstilling

• Have viden inden for et specifikt antropologisk emne

 

Færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende

• Kunne finde og udvælge relevant materiale i forhold til en given samfundsmæssig problemstilling, herunder identificere og anvende antropologisk og andet egnet kildemateriale og forholde sig kritisk til samme, samt identificere relevante behov og muligheder for at fremskaffe og anvende eget, etnografisk datamateriale

• Kunne reflektere over etiske spørgsmål, der knytter sig til projektarbejde

 

Kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende

 • Planlægge og gennemføre et projektarbejde på baggrund af en antropologisk problemformulering
 • Opstille en antropologisk informeret problemformulering i relation til et givet projektopdrag.
 • Udarbejde en analyse på baggrund af problemformuleringen med sigte på opstillingen af relevante indsigter og anbefalinger
 • Opstille begrundede forslag og anbefalinger i forhold til den valgte problemformulering, der er målrettet den konkrete opdragsgiver (og evt. andre, relevante eksterne målgrupper)
 • Reflektere kritisk over anvendelsen af antropologisk og anden viden i projektarbejdet og opgaveløsningen, herunder anlægge fagligt begrundede overvejelser om etik og samfundsansvar
 • Indplacere og diskutere det specifikke opdrag og projektarbejde i relation til anvendelsen af antropologisk viden i mere generel forstand

 

Forelæsninger, temahold-undervisning, temahold-øvelser, workshops, selvstændig datasøgning, feltarbejde, møder med eksterne organisationer, præsentationer, rapportskrivning m.v.

Obligatorisk pensum: 500 sider.

Herudover skal hver gruppe af studerende udvælge og inddrage min. 175 siders litteratur af relevans for deres projektarbejde og behandlet med behørig kildekritisk tilgang. Det vil typisk omfatte antropologisk og anden videnskabelig litteratur, rapporter (redegørelser, projektbeskrivelser, evalueringer, osv.) og andre former for policy-dokumenter fra myndigheder og organisationer på det pågældende område, samt statistisk materiale, internetsider, materiale fra tidsskrifter, dagblade og elektroniske medier, osv.

Bacheloruddannelsens 1.-3. semester bør være bestået før kurset Anvendt Antropologi følges.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Feedback på portefolio-opgaver undervejs

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Projekterne og de skriftlige afleveringer udarbejdes i grupper på op til 5 personer, men kan udarbejdes individuelt.

Længde: 41.040-50.160 anslag for én studerende + 4.800 anslag pr. ekstra medlem i gruppen. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven.
Hjælpemidler

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.

 

Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt reeksamen.

2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Øvelser
 • 9
 • Projektarbejde
 • 209,5
 • Seminar
 • 28
 • Vejledning
 • 12
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANB18007U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Simon Westergaard Lex   (9-7e74787a79397770834b6c797f737d7a397680396f76)
 • Freja Bach Kristensen   (21-707c6f746b386c6b6d7238757c737d7e6f787d6f784a6b787e727c7938757f386e75)
 • Quentin Gausset   (15-75796972786d72326b657977776978446572786c7673326f7932686f)
Gemt den 20-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students