Bachelorprojekt

Kursusindhold

Bachelorprojektet bygger på et selvvalgt emne, hvor den studerende skal demonstrere kendskab til et udvalgt felt og færdigheder i antropologisk analyse. Det indebærer, at den studerende med brug af antropologisk teori/antropologiske analytiske begreber skal kunne analysere empirisk materiale. Projektet skal vise, at den studerende kan opstille en problemformulering og besvare den ved at bringe antropologiske begreber i spil for at analysere relevant empirisk materiale. Projektet skal tillige demonstrere den studerendes evne til klar formidling og til at præsentere en sammenhængende og konsistent argumentation. 

 

Engelsk titel

Bachelor Essay

Uddannelse

Obligatorisk kursus på antropologiuddannelsen.

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus kan den studerende

 

Viden

 • kunne demonstrere kendskab til relevant regional og tematisk viden
 • kunne demonstrere kendskab til antropologisk argumentation

 

Færdigheder

 • kunne identificere relevant regional og tematisk litteratur gennem systematisk litteratursøgning
 • kunne fremstille en afgrænset beskrivelse af forskningstilstanden for den valgte problemstilling
 • kunne vurdere et primært litterært empirisk materiales relevans og troværdighed i relation til den valgte problemstilling

 

Kompetencer

 • kunne udvikle en antropologisk problemformulering
 • kunne foretage en selvstændig analyse af det indsamlede materiale i relation til problemformulering og forskningstilstanden
 • kunne diskutere antropologiske problemstillinger af et vist kompleksitet i lyset af et indsamlet, primært litterært, materiale.

Semestret begyndes med en introforelæsning, hvor studerende inddeles i storklynger.

Her efter foregår vejledning i storklynger ca. 8-10 studerende. Hver af disse klynger tilknyttes en vejleder, der følger projektet og tager de studerende til eksamen.

En studerende, som skriver eksamen individuelt får 5 x 20 minutter i storklyngen til deres projekt. Studerende som er i gruppe to sammen om at skrive eksamen får samlet set 5 x 30 minutter til deres projekt. Studerende som er i gruppe tre sammen om at skrive eksamen får samlet set 5 x 40 minutter til deres projekt. I praksis betyder det, at storklyngerne mødes med vejleder i 5 sessioner i løbet af semestret. Hver session varer op til 3,5 timer, afhængig af antallet af studerende og projekter.
Vejleder introducerer fælles problemstillinger i forhold til materiale, problemstilling, argumentation, skrivning mv. De studerende fremlægger mundtligt og skriftligt deres ideer. Feedback fra studerende og vejleder planlægges.

Derudover tilbydes hver studerende/gruppe af studerende, som skriver bachelorprojekt sammen tre individuelle dialogmøder i løbet af semestret. Til dette er der afsat 3 x 20 minutter pr. studerende, som skriver individuelt. 3 x 30 minutter til gruppe af to studerende, og 3 x 40 minutter til gruppe af tre studerende.

De sidste 2 uger af semestret er reserveret til studerendes afsluttende arbejde med bachelorprojektet, så her er det ikke muligt at modtage vejledning.

Undervisningsmateriale uploades i Absalon.

5. semester bør være bestået, før påbegyndelse af BA-projektet.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 30 min med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig aflevering + mundtligt forsvar.

Opgaven kan skrives individuelt eller i en gruppe på max. tre studerende. Den enkelte studerendes bidrag skal kunne konstateres, så individuel bedømmelse kan finde sted. Læs mere om gruppeeksaminer i rammestudieordningen.

Emnet er valgfrit, men skal godkendes af vejleder.

Længde: min. 43.200 max. 52.800 anslag ved individuel besvarelse. Min. 18.000 og max. 22.000 ekstra anslag per ekstra studerende ved gruppebesvarelse.
Sammen med essayet afleveres et resumé på fremmedsprog (max.
1.500 anslag). Er opgaven skrevet på dansk, svensk eller norsk, skrives resumé på engelsk. Er opgaven skrevet på engelsk, skrives resumé på dansk, svensk eller norsk. Resuméet tæller ikke med i antal anslag for essayet. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Den studerende skal forsvare bacheloressayet ved en mundtlig eksamen. Mundtlig eksamen afholdes i udgangspunktet på dansk, med mindre den studerende og bedømmerne aftaler andet. Den studerende indleder eksaminationen med et oplæg af maksimalt fem minutters varighed. Den efterfølgende dialog mellem den studerende, bedømmer og censor tager udgangspunkt i bacheloressayet, men kan også inkludere generelle antropologiske diskussioner. Hvis en studerende har skrevet bachelorprojekt individuelt, så vil hun blive eksamineret i 30 minutter (inklusiv votering), ved grupper på to studerende, så vil de være oppe til mundtlig eksamen i 40 minutter (inklusiv votering). For tre studerende vil den mundtlige eksamen vare op til 50 minutter (inklusiv votering).
Hjælpemidler

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.

 

Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen:
En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende skal selv tilmelde sig reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen.
2. reeksamen:
En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal selv tilmelde sig reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præstation.

Se desuden målbeskrivelsen ovenfor. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 32
 • Seminar
 • 14
 • Vejledning
 • 11
 • Eksamen
 • 353
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANB11015U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se skema
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Richard Rasmussen   (22-6f64757631756c666b64756731756476707876766871436471776b7572316e7831676e)
Gemt den 17-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students