Seminar: Anvendt Økonomi med Konsulentmetode

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at introducere de studerende til at anvende ”konsulentmetoden” ved løsning af økonomiske problemstillinger. Det er en global metode anvendt i alle de store anerkendte konsulenthuse som en analysetilgang til komplekse problemstillinger. De studerende vil blive trænet i anvendelsen af denne igennem problemformulering, nedbrydning af problemstillingen, hypoteseudformning, dataindsamling og analyse samt udarbejdelse af præsentationsmateriale omkring komplekse økonomiske problemstillinger.

 

Konsulentmetoden er brugbar i mange henseender og ikke kun relevant for konsulenter. I alle funktioner hvor systematisk analyse og formidling er en del af jobbeskrivelsen er metoden brugbar. Der er utallige eksempler på hvor god økonomisk analyse er vel gennemført og formidlet ved hjælp af denne metode. Se fx:

 

https://www.trm.dk/publikationer/2018/mobility-as-a-service-strukturel-analyse-af-digital-infrastruktur/  

 

 

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde og opfølgende møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af egen opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner i klassen og til præsentationerne.
 

 

Formålet med præsentationen i et seminar er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, at give konstruktiv feedback og selv modtage feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Før præsentationerne skal din PPT præsentation uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Seminaropgaven og den opdaterede PPT præsentation uploades derefter i den Digitale Eksamensportalen til bedømmelse senest ved den dato angivet som eksamensdato.

 

QVARTZ analyse af Mobility-as-a-Service for Transportministeriet

Engelsk titel

Seminar: Applied Economic Consulting

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut.

 

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen  samt at kunne jf. ministeriets retningslinjer:

 • Udføre en klar problemformulering nedbrudt i delelementer.
 • Opstille hypoteser til besvarelse af problemformuleringen baseret på økonomisk teori.
 • Indsamle data, foretage analyser eller finde relevant litteratur og cases, der understøtter hypotesetestning.
 • Præsentere processen og konklusionen på analysen ud fra konsulentmetoden

I løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave,
- præsentere og diskutere sin opgave med andre studerende på seminaret.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, at give kontruktiv feedback og selv modtage feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter.

Obligatoriske aktiviteter:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Der er ingen undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviser. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Det står de studerende frit for at vælge mellem alle fag på økonomiuddannelsen, når de skal vælge emne for seminaropgaven.

Proces:
Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller med én medstuderende.

Før præsentationerne skal din næsten færdige seminaropg uploades i Absalon, som opponenterne skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opg. er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationen kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropg. Det er IKKE meningen, at opg. omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Seminaropgaven uploades derefter i Digitale Eksamen til bedømmelse.

Anbefalet litteratur:

 • Minto, Barbara. 2009. The Pyramid Principle. Prentice Hall
 • Garette, Phelps & Sibony. 2018. Cracked It. Palgrave Macmillan
 • Rasiel, E & Friga, P. 2002. The Mckinsey Mind. McGraw Hill

 

Manual og materiale formidlet til de studerende igennem kursusforløbet.

Ingen faglige forudsætninger andet end de formelle adgangskrav til kandidat uddannelsen i Økonomi.

BA i Økonomi eller lignende.

Det står de studerende frit for at vælge mellem alle fag på økonomiuddannelsen, når de skal vælge emne for seminaropgaven. Velegnede fag kunne være, uden at dette på nogen måde skal ses som en udtømmende liste:
• Finansieringsteori
• Industriøkonomi
• Strategi
• Regnskabsanalyse
• International økonomi
• Økonomisk politik

Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller med én medstuderende.


Tidsplan:
Forår
Periode/ frist:
Uge 6
- Kick-off møde af 2-4 timers varighed evt. opdelt i 2x2 timer. Mødet kan ikke afholdes tidligere end den angivne periode.

1. marts kl. 10.00
- Seneste dato for aflevering af aftaledokument/​projektbeskrivelse uploadet i Absalon. Der må gerne afleveres før denne dato, dog efter Kick-off mødet.

1.- 23. maj
- Afholdelse af præsentationer/​workshops af én eller flere hele eller halve dages varighed inden for den angivne periode*.

1. juni kl. 10.00
- Fælles eksamensdato for alle seminarer. Den studerende uploader sin seminaropgave i Digital Eksamens portalen til bedømmelse. Eksamensdatoen kan ikke ændres.

29. juni
- Seneste dato for bedømmers og censors indtastning af karakteren i Digital Eksamens portalen. Datoen kan ikke ændres.


Efterårssemester:
Uge 36
- Kick-off møde af 2-4 timers varighed evt. opdelt i 2x2 timer. Mødet kan ikke afholdes tidligere end den angivne periode.
1. oktober kl. 10.00
- Seneste dato for aflevering af aftaledokument/​projektbeskrivelse uploadet i Absalon. Der må gerne afleveres før denne dato, dog efter Kick-off mødet.
20. november- 11. december
- Afholdelse af præsentationer/​workshops af én eller flere hele eller halve dages varighed inden for den angivne periode*.
20. december kl. 10.00
- Fælles eksamensdato for alle seminarer. Den studerende uploader sin seminaropgave i Digital Eksamens portalen til bedømmelse. Eksamensdatoen kan ikke ændres.
24. januar
- Seneste dato for bedømmers og censors indtastning af karakteren i Digital Eksamens portalen. Datoen kan ikke ændres.


For at underviseren kan formidle konsulentmetoden til dig samt give dig en mulighed for selv at kunne arbejde aktivt med den, er seminaret meget stramt styret. Det er helt afgørende at du overholder ovenstånde deadlines samt møder op på yderligere angivne tidspunkter.

Al information vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes. Det er derfor vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Seminaropgaven er en ret selvstændig opgave og det anbefales at deltage på alle møderne og sparre undervejs med de andre studerende og meget gerne skrive opgaven sammen med en makker.

Der er også flere der har haft glæde af at skrive opgaven sammen med et konsulenthus eller en virksomhed eller i forbindelse med deres studiejob – her vil der ofte også være mulighed for at få sparring.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet. Power point præsentation skal vedlægges som bilag.

Opgaven kan skrives på engelsk, men præsentationer SKAL foretages på dansk.

__
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter, som beskrevet i kandidatstudieordningen og på KUnets uddannelsessider for seminarer, er påkrævet for at kunne deltage i eksamen.

__

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Underviseren definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

Brug af AI-værktøjer er tilladt. Du skal forklare, hvordan du har brugt værktøjerne. Når tekst udelukkende eller primært er genereret af et AI værktøj, skal værktøjet citeres som en kilde.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
__
Eksamensperiode

Ordinær eksamen:

Deadline for seminaropgaven: 20. december 2023 kl 10.00.

 

Eksamensoplysninger:

Seminaropgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen, hvor yderligere oplysninger kan findes fra midt i semesteret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

__

Reeksamen

Reeksamen:

Er en skriftlig seminaropgave efter retningslinierne beskrevet i  kandidatstudieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer.

 

Reksamensoplysninger:

Seminaropgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i kandidatstudieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKK08385U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Skema: Se "Bemærkninger".
Eksamen og reeksamen: Se "Eksamen".
Kapacitet
1 hold med maks. 60 studerende (holdet bliver undervejs i seminaret delt op i mindre hold til præsentationerne, hvor de max skal læse 10 opgaver)
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Leila Eileen Gedsø-Kharazmi   (7-70696d70656f6c4469677372326f7932686f)
Underviser

Leila Gedsø-Kharazmi (leilakh@econ.ku.dk)

Gemt den 12-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students