Samfundsbeskrivelse A

Kursusindhold

Hvor mange danskere bliver vi i 2050? Uddanner vi for mange eller for få? Er der mere eller mindre indkomstulighed i Danmark i dag end for 20 år siden. Hvad er "den danske model" på arbejdsmarkedet, og hvordan virker "flexicurity"? Hvad betyder sundhed – og sund aldring – for offentlige udgifter til sundhed og for økonomien på længere sigt?

 

At svare på disse spørgsmål kræver både forståelse for økonomisk teori, institutionelle rammer samt analyse, håndtering og fortolkning af relevante data. Sidstnævnte er kernen i Samfundsbeskrivelse.

 

Samfundsbeskrivelse er et indledende kursus på Økonomi. Kursets formål er at lære at besvare et økonomisk spørgsmål ved selvstændigt at finde, udvælge og bearbejde data, præsentere analyseresultaterne på en forståelig og overskuelig måde og fortolke resultaterne af egne analyser. Kurset sigter derudover på at give de studerende et indblik i, hvordan data er indsamlet og bearbejdet og hvilke fortolkningsmæssige problemer, det kan give anledning til. Kurset er af praktisk betydning for såvel studerende som uddannede økonomer, hvad enten man kommer til at arbejde i den private sektor eller i den offentlige sektor.

 

Samfundsbeskrivelse A er første del af det samlede kursus i Samfundsbeskrivelse, som består af to dele. Samfundsbeskrivelse A følger individet fra vugge til grav og fokuserer på, hvordan individets beslutninger påvirkes af økonomisk politik. Kurset dækker fertilitet og befolkningsudvikling, skole og uddannelse, arbejdsmarked, indkomst og erhvervsliv, aldring og pension, samt sundhed og dødelighed. Derudover går kurset på tværs af temaerne med henblik på at belyse betydningen af centrale institutioner, offentligt forbrug og skat.

Engelsk titel

Descriptive Economics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

 

The course is open to:

 • Exchange and Guest students from abroad
 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at:

 

Viden:

 • Kende Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk) www.statistikbanken.dkog andre centrale internationale databaser
 • Kende Regnearksprogrammet Excel og bruge det til opgaveløsningen.
 • Kende til en række ofte anvendte beregninger i samfundsøkonomiske analyser, herunder bl.a.  vækstbidrag, vækstrater, indeks, og elasticiteter.
 • Forstå metoden bag forskellige typer figurer (fx Lorenz-kurve, box-plot,  søjlediagrammer, kurvediagrammer og almindelige histogrammer), og vide hvornår de bør anvendes.
 • Kende centrale begreber fra fagets pensum (såsom indkomstbegreber, beskæftigelsesbegreber, og demografiske nøgletal).
 • Kende til centrale udviklingstræk i dansk økonomi de seneste 40 år. Kende institutionelle forhold i EU og relevansen af EU for dansk økonomi.

 

Færdigheder:

 • Kunne bruge Danmarks Statistiks Statistikbanken og relevante internationale datakilder/databaser.
 • Kunne foretage relevante beregninger i regnearksprogrammet Excel og ved eksamen tilsvarende funktionaliteter på de i eksamenslokalet tilknyttede computere.
 • Kunne udvælge relevante data til at belyse spørgsmål knyttet til de gennemgåede emner, fx beskrive udviklinger over tid eller på tværs af samfundsgrupper, erhverv mv.
 • Være i stand til at identificere centrale forklaringer på udviklinger observeret i data og diskutere deres relevans.
 • Kunne udvælge relevante sammenligningsgrupper når effekten af økonomisk politik på en given befolkningsgruppe analyseres.

 

Kompetencer:

 • Kunne identificere og anvende relevante danske såvel som internationale kvantitative datakilder til belysning af et økonomisk spørgsmål.
 • Kunne anvende regnearksprogrammet Excel og de forskellige beregninger i andre sammenhænge og til belysning af generelle økonomiske spørgsmål.
 • Kunne inddrage viden og færdigheder om emnerne i kurset i en generel diskussion af aktuelle samfundsøkonomiske problemer og udfordringer.
 • Selvstændigt kunne udarbejde en rapport om et samfundsøkonomisk spørgsmål, herunder kunne dokumentere anvendte metoder med angivelse af de statistiske begreber og en passende opstilling af tabeller og figurer (i overensstemmelse med alle formkrav), samt kunne fremstille besvarelsen i et klart og forståeligt sprog.

Forelæsninger og øvelsestimer. Øvelsestimer består af gruppearbejde, hvor de studerende selv arbejder med konkrete problemstillinger relateret til de emner, som behandles i forelæsningerne.

 • Dansk økonomi siden 1980 (bog)
 • Praktisk statistik for økonomer (bog)
 • Arnbejdsmarkedspolitk (bog)
 • Begrebsfortegnelsen i Statistisk Tiårsoversigt
 • Udvalgte aktuelle analyser og rapporter (fx kapitler fra vismandsrapporter) på dansk og på engelsk
 • Enkelte tekniske noter skrevet af forelæserne samt slides

   

Ingen ud over de formelle adgangskrav til bachelor uddannelsen i Økonomi.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 8 timer
Prøveformsdetaljer
8 timers hjemmeopgave - grupper af op til 4 personer.
Krav til indstilling til eksamen

3 ud af de 3 afleveringsopgaver (hjemmeopgaver) skal være godkendte for at den studerende kan deltage i eksamen.

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler tilladt.

 

Brug af AI-værktøjer er tilladt. Du skal forklare, hvordan du har brugt værktøjerne. Når tekst udelukkende eller primært er genereret af et AI-værktøj, skal værktøjet citeres som en kilde.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmelse.
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. I særlige tilfælde besluttet af Instituttet, kan eksamen ændres til en anden dato og et andet tidspunkt end oplyst.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen. 

 

Forudsætninger for at gå til reeksamen: 

Godkendt 3 ud af 3 afleveringsopgaver. 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå beståelseskarakteren "02" skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 34
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB20003U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Bemærk: Fra 2023 udbydes kurset ikke om foråret.
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se  Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Mette Gørtz   (11-6f6776766730697174767c4267657170306d7730666d)
 • Miriam Wüst   (8-706c756c6470317a4368667271316e7831676e)
 • Asger Mose Wingender   (3-636f794267657170306d7730666d)
Gemt den 14-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students