Økonomiske principper A

Kursusindhold

Faget introducerer centrale økonomiske emner og begreber og giver en bred, simpel indføring i grundlæggende økonomisk tankegang. I faget gennemgås en række fundamentale økonomiske principper, som er vigtige for økonomisk beslutningstagen (for husholdninger, virksomheder, offentlige institutioner, politikere etc.) samt for forståelse af økonomiens funktionsmåde. En bred økonomisk forståelse kræver kendskab til to delområder, mikroøkonomi og makroøkonomi. Økonomiske Principper A fokuserer primært på de mikroøkonomiske aspekter. Her beskrives teori om, hvordan husholdninger og virksomheder foretager beslutninger, samt deres interaktioner via markeder.


 
Kurset giver bl.a. et indblik i basal økonomisk teori for økonomiske aktørers adfærd, markedsmekanismens funktionsmåde, teori om markeder og velfærd, effekter af beskatning på markedets funktionsmåde, markedsimperfektioner i form af såkaldt offentlige goder og eksternaliteter, betydningen af forskellige konkurrenceformer, fordele og ulemper ved et frit marked, reguleringspolitik samt effekter af international handel. Kurset introducerer også økonomiske eksperimenter (med studenterdeltagelse) og adfærdsøkonomi og empirisk analyse til at teste teorier. Formålet med eksperimenterne er at illustrere økonomiens funktionsmåde i praksis og sammenholde dette med den økonomiske teori. Endelig indeholder kurset gæsteforelæsninger, som illustrerer brugen af økonomisk metode i praksis.
 

Engelsk titel

Principle of Economics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

 

Fra efteråret 2023 tilbydes kurset til studerende på

-  Bachelorstudiet på Sociologi. De studerende kan tilmelde sig via Selvbetjeningen. Venligst kontakt egen studieadministration for spørgsmål vedr tilmelding.

 

The course is open to:

 • Exchange and Guest students from abroad
 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive og give præcise definitioner af de grundlæggende økonomiske begreber, som introduceres i kurset (såsom marked, fuldkommen konkurrence, monopol, alternativomkostninger, elasticitet, offentligt gode, eksternalitet, forbruger- og producentoverskud, komparativ handelsfordel og mange flere).  

 • Forstå og forklare de grundlæggende økonomiske metoder og teorier, kurset omfatter (fx en simpel udbud‐efterspørgsels model eller teorien om komparative handelsfordele mv.). 

 • Forklare og referere den økonomiske intuition bag de teoretiske resultater, kurset omfatter (fx at der altid er gevinster ved handel ifølge teorien om komparative fordele). 

 • Forklare og reflektere over teoriernes antagelser (fx antagelsen om fuldkommen konkurrence).

 

Færdigheder:

 • Anvende fagets teori, metodegrundlag og modeller til at foretage simple økonomiske ræsonnementer og kunne begrunde det intuitive indhold heri.

 • Gennemføre en basal økonomisk analyse i konkrete, simple problemstillinger ved anvendelse af fagets begreber og metoder.

 • Anvende basale fagtermer og begreber, som er nødvendige til at indgå i en faglig økonomisk diskussion.

 

Kompetencer:

 • Bringe den opnåede viden og de tilegnede færdigheder i spil til at give et kvalificeret bud på en relevant økonomisk analyse på et felt, som ikke direkte er omfattet af pensum, men dog nært beslægtet hermed.

Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne, mens der ved holdundervisningen laves opgaver eller diskuteres økonomiske spørgsmål. Forelæsningerne kan indeholde forskellige gæsteforedrag.

Den studerende skal deltage i et par computerbaserede økonomiske eksperimenter i Økonomisk Instituts laboratorium for eksperimental økonomi (Laboratory for Experimental Economics, LEE). Datoer og tider udmeldes i begyndelsen af semesteret.

Titel: Microeconomics, 6th edition, 2023, Forfattere: N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor. ISBN: 978-1-4737-6855-0

Deltagelse i kurset forudsætter kun de almindelige adgangskrav til studiet og dermed ingen særlig forudgående kendskab til økonomi.

Formålet med faget Økonomiske Principper A er at give en grundlæggende indsigt i økonomisk tankegang, uden at gennemgangen bliver unødigt teknisk. Der vil således være begrænset brug af matematiske redskaber, men anvendelse af matematik som kendt fra den gymnasiale undervisning kan forekomme.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 37 til 51 (minus uge 42).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2223/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende tilmeldes kurset og holdplaceres af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt deres hold de første 2 år.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

I forelæsningerne modtager de studerende begrænset mundtlig feedback på baggrund af de studerendes svar på spørgsmål.

 

I holdundervisningen modtager de studerende individuel og kollektiv feedback via opgaveregningen på klassen og via deres skriftlige afleveringer. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal løbende over semesteret og til de angivne frister aflevere obligatoriske hjemmeopgaver, hvor 

- 8 ud af de 10 afleveringsopgaver skal være godkendt for at den studerende kan deltage i eksamen.

 

En af opgaverne er en "lynprøve", som er en eksamenslignende prøve i universitetets eksamenslokaler. Den gennemføres og afleveres på lignende vilkår som ved en rigtig eksamen. Der kan dog ikke søges dispensation eller forlængelse til lynprøven. Dato og tid informeres i begyndelsen af semesteret via Absalon.

__

 

Max. 15 normalsider inkl. figurer og tabeller.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Alle skriftlige hjælpemidler til skriftlig eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen.
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. I særlige tilfælde besluttet af Instituttet, kan eksamen ændres til en anden dato og et andet tidspunkt end oplyst.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

 

Forudsætninger for at gå til reeksamen: Godkendt 8 ud af de 10 afleveringsopgaver.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB20001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Bemærk: Fra 2023 udbydes kurset ikke om foråret.
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se  Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hans Jørgen Whitta-Jacobsen   (5-71686a7669476c6a767535727c356b72)
Underviser

Forelæser: Se "Kursusansvarlige"

Holdundervisere: Se skema

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 04-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students