Aflyst Årsregnskab og regnskabsanalyse

Kursusindhold

Første modul beskæftiger sig med regnskabsproducent rollen. Den studerende sættes i stand til at udarbejde et årsregnskab på basis af gængse transaktioner i en mindre virksomhed. Registreringerne af disse transaktioner danner udgangspunkt for opstilling af resultatopgørelse og balance, hvilket vil sige beregning af den finansielle stilling samt resultat. Dette modul vil ligeledes omhandle beregning af pengestrømsopgørelsen for virksomheden.

 

Andet modul beskæftiger sig med, hvorledes regnskabsinformation bliver til. Behov (udbud og efterspørgsel) diskuteres og regulering af årsregnskabet både nationalt og internationalt vil blive inddraget. Internationalt har reguleringen af regnskabsinformation fulgt forskellige strategier og teorier. Disse teorier vil blive gennemgået og deres konsekvens for informationsindholdet af årsregnskabet vil blive diskuteret. Herefter vil modulet indeholde en kritisk gennemgang af definition, indregning og måling samt klassifikation af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger på basis af eksisterende regulering, med hovedfokus på danske forhold.

 

Fagets tredje og sidste modul indeholder de værktøjer og metoder som anvendes til analyse af et årsregnskab. Dette med hovedfokus på den historiske performance evaluering. Den studerende sættes her i brugerens rolle og vil blive konfronteret med eksisterende virksomheders årsrapporter. Disse årsrapporter skal analyseres på basis af værktøjerne som kan anvendes til vurdering af virksomheder inden f. eks. et ansættelsesforhold begyndes eller en investering i virksomheden foretages.

 

Mindere ændringer kan forekomme.

Engelsk titel

Financial Accounting and Analysis

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Gøre rede for strukturen i et årsregnskab og den information, der kan udledes af et årsregnskab

 • Gøre rede for årsregnskabslovens terminologi, regler og modeller

 • Gøre rede for de økonomiske og regnskabsmæssige principper, der ligger bag årsregnskabsloven

 

Færdigheder:

 • Foretage bogføring, årsafslutning og opstilling af årsregnskaber

 • Analysere et årsregnskab, foretage analyse ved anvendelse af nøgletal, herunder foretage de fornødne korrektioner af regnskabet

 • Læse en årsrapport i sin helhed og uddrage de centrale informationer

 • Identificere regnskabsmæssige problemstillinger, diskutere disse, og forholde sig kritisk til de opstillede metoder og modeller

 

Kompetencer:

 • Anvende årsrapporter på et professionelt niveau til vurdering af en virksomhed, herunder dens strategi, marked og organisation.

 

Mindere ændringer kan forekomme.

Forelæsninger.

Restriktioner vedr en pandemi:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning i tilfælde af en pandemi. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

Pga ny underviser, kan der forekomme ændringer til litteraturen.

 

Tidligere undervisningsmaterialer:

 • ”Eksternt regnskab - årsregnskabsloven i praktisk perspektiv”, Lars Wøldike Petersen, 9788741279411, 4. udgave 2020, Hans Reitzels Forlag.
 • ”Årsrapport og regnskabsanalyse”, Anne Bastrup, Jan Dich Mortensen, Jan Furbo Sørensen, 9788741266923, 2. udgave 2017, Hans Reitzels Forlag.
 • ”Årsrapport og regnskabsanalyse- opgavesamling”, Anne Bastrup, Jan Dich Mortensen, Jan Furbo Sørensen, 9788741277707, 2. udgave 2019, Hans Reitzels Forlag.
 • Udleveret note om bogføring

 

Supplerende:

 • ”Indsigt i Årsregnskabsloven – EY’s praktiske guide til forståelse af årsregnskabsloven” 7. udgave 2020/2021 som kan  downloades.

Der er ingen anbefalede faglige forudsætninger ud over studiets adgangskrav.

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).

Skema:
Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for Efterårssemesteret.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2223/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn”
-Tryk: “Se skema”.

Bemærk venligst:
- At forelæsninger kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Mundtlig
Kollektiv

 

Forelæseren giver kollektiv mundlig feedback på de case spørgsmål, de studerende udfører i forelæsningerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.

Ændringer pga pandemiske restriktioner:
I tilfælde af en pandemi kan påvirke afholdelsen af de skriftlige ITX- eksamener, vil eksamensformen på den ordinære eksamen og reeksamen kunne blive ændret til en 4 timers skriftlig hjemmeeksamen. Ændringerne vil blive oplyst i studie beskeder på KUnet og i Digital Eksamens portalen.

Hjemmeeksamenen er individuel. Under eksamen må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr. løsning af opgaven eller andre informationer må ikke deles med nogen. Hvis dette eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.
Krav til indstilling til eksamen

Der er ingen forudsætningskrav, den studerende skal opfylde gennem undervisningen for at kunne deltage i eksamen.

Hjælpemidler

Alle skriftlige hjælpemidler tilladt til den skriftlige ordinære eksamen.

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

 

Hvis den skriftlige ITX-eksamen omlægges til en hjemmeeksamen pga pandemiske restriktioner, vil hjemmeeksamen være med alle hjælpemidler.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen. Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
I tilfælde af mundtlig reeksamen kan ekstern censur anvendes.
Eksamensperiode

Den ordinære eksamen foregår:

19. januar 2023

 

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. I særlige tilfælde besluttet af Instituttet, kan eksamen ændres til en anden form, dato og et andet tidspunkt end oplyst.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler mm på  bachelor og kandidat.

Reeksamen

Den skriftlige reeksamen foregår:

14 Februar 2023

 

Ved 8 eller mindre antal tilmeldte kan reeksamen ændres til 20 min. mundtlig eksamen med 20 min. forberedelsestid.

Skriftlige hjælpemidler tilladt i forberedelsen. Hjælpemidler ikke tilladt under eksaminationen.

 

Ved en pandemi kan reeksamen ændres til 20 min. mundtlig online eksamen med hjælpemidler, uden forberedelsestid.

 

Reeksamensinfo:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen i februar. I særlige tilfælde besluttet af Instituttet, kan eksamen ændres til en anden form, dato og et andet tidspunkt samt sted end oplyst.

Eksamensregler, hjælpemidler mm på bachelor og kandidat.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå beståelseskarakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 160
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08036U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Information om priser mm for enkelfag, efteruddannelse og Åbent Universitet se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Elisabeth Casas Casanova   (3-7472724f70737c3d7a843d737a)
  Studieadministration. Ved spørgsmål til kursets indhold mm spørg venligst forelæseren.
Underviser

Forelæser: Leif Christensen: lc.acc@cbs.dk

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 10-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students