KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Arkæologi og Tidlige Kristustroende Menigheder

Kursusindhold

Den første del af kurset introducerer til, hvordan man arbejder med arkæologiske data fra den antikke middelhavsverden (arkitektur, inskriptioner, dokumentariske papyrus, mønter, kunst). Anden del af kurset gennemgår forskellige anvendelser af arkæologiske data inden for studiet af Det Nye Testamente og de tidlige kristustroende menigheder. Den tredje del af kurset ser på udvalgte testcases, hvor arkæologien bruges til at fortolke passager i Lukasevangeliet, 1 Thessalonikerbrev og korinterbrevskorrespondancen, samt andre ikke-kanoniske kilder til den tidlige kristendom. Til sidst ser vi i kurset på vigtige arkæologiske levn, som enten stammer fra de tidlige menigheder, eller som på anden vis kan belyse disse. Kurset lægger op til en ekskursion til det vestlige Tyrkiet, hvor vi vil besøge arkæologiske steder, som er blevet diskuteret gennem kurset. Kendskab til græsk og latin er obligatorisk. Kendskab til koptisk samt fransk, tysk, italiensk eller spansk er en fordel, men ikke påkrævet.

Engelsk titel

New Testament Exegesis: Archaeology and Early Christian Communities

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om de opgivne tekster og deres historiske kontekst på et højt akademisk niveau,
 • indsigt i en overordnet nytestamentlig problemstilling samt forståelse af de opgivne teksters betydning i forhold til denne tematik,
 • færdighed i kritisk og teologisk reflekteret eksegetisk argumentation, der inddrager relevante metodediskussioner og selvstændigt gør brug af sekundærlitteratur, og
 • evne til formidling af en nytestamentlig fortolkning på et højt fagligt niveau.

 

Kombination af hjemmearbejde, forelæsning, fælles tekstgennemgang studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback

Laura Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (Oxford: Oxford Univrsity Press, 2019).

- Jodi Magness, The Archaeology of the Holy Land: From the Destruction of Solomon’s Temple to the Muslim Conquest (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

- Jack Finegan, The Archeology of the New Testament: The Mediterranean World of the Early Christian Apostles (London: Routledge, 2014).

- David Pettigrew, et al., eds., The Oxford Handbook of Early Christian Archaeology (Oxford: Oxford University Press, 2019).

- James Charlesworth, et al. eds., Jesus and Archaeology (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2006).

- Michael Peppard, The World’s Oldest Church (New Haven, CT: Yale University Press, 2016).

 

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFNTU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Matthew David Larsen   (3-72697145796a747133707a336970)
Underviser

Matthew Larsen

Gemt den 29-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students