KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Den lutherske ligprædiken

Kursusindhold

Kurset fokuserer på den lutherske forståelse af ligprædikenen, som denne udvikler sig fra midten af det 16. århundrede til slutningen af det 17. århundrede. Vi læser kilder og tekster, der behandler den lutherske forståelse af (1) prædikenens retoriske funktion, (2) dødens betydning og (3) den døde krops ”placering”. Ligeledes ser vi nærmere på dødens kulturhistorie og på ligprædikenen som en særlig slags historisk kilde.

 

Engelsk titel

Church History: The Lutheran funeral sermon

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen   

Fagets mål er, at den studerende opnår:

• alsidig og grundig viden om centrale tekster, temaer og teologiske diskussioner samt deres historiske og teologiske betydning og perspektiver,

• færdigheder i selvstændig og kritisk fremlæggelse og tolkning af kirkehistoriske kilder med perspektiverende inddragelse af relevante metodediskussioner og beherskelse af sekundærlitteraturen,

• færdigheder i skriftlig og mundtlig formidling af et kirke- og teologihistorisk emne på højt fagligt niveau,

• kompetencer til at arbejde selvstændigt og kritisk med kirkens og teologiens historie,

• kompetencer til at anvende kirkehistorisk arbejde i både alment teologiske og relevante ikke-fagteologiske sammenhænge.

Holdundervisning

Størstedelen af kursets kildemateriale er danske prædikener, der blev trykt i det 17. århundrede. Disse er ofte udstyret med et kobberstik, som vi også skal forsøge ”at læse”.

 

Foreløbig litteratur:

Cornelia Niekus Moore, Patterned Lives - The Lutheran Funeral Biography in Early Modern German (Wiesbaden: 2006).

Jill Bepler: »German funeral books and the festival description: a parallel development?«,

in J. Flood - W. Kelly (eds.) The German Book in Britain, (London: 1995), s. 145-160.

T. Rasmussen – J. Øygaarden Flæten (eds.), Preparing for Death, Remembering the Dead, (Göttingen 2015).

P. B. C. Westergaard: »Det 17. Aarhundredes adelige Ligprædikener og deres Kobberstik

«, Personalhistorisk Tidsskrift 10/5 (1938), s. 183-190.

Bjørn Ochsner: »Om illustrerede trykte ligprædikener«, Bogvennen (1948) s. 87-133.

Lee Palmer Wandel: Reading Catechisms, Teaching Religion (Leiden: 2016).

Jesper Rasmussen Brochmand: Hielp aff Himmelen, det er: Den CXXI. Davids Psalme/

andragen/ der Christian Frijs til Kragerup/ Kongel. May. Canceller/ Danmarcks Rigis

Raad/ Befalnings=Mand offver S. Knuds Kloster udi Fyen/ oc Munckeliff=Kloster

udi Norge/ hans Lijgs Begængelse/ med Adelige Ceremonier bleff udi vor Frue Kircke

i Kiøbenhaffn huldet/ udi hans Kongl. Maj. Egen Nærværelse/ oc Danmarckis Riges

Raads/ oc fornemme Adels offver=værelse/ saa oc Geistliges oc Verdsliges Folckrige,

København 1640.

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFKHU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Cyril Nørgaard   (3-7c717e5084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Lars Nørgaard

Gemt den 29-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students