BA-5. semester: Kirke- og Teologihistorie 3 (Årgang 2020)

Kursusindhold

Hold A og B:

Stat og kirke – et umage par

Med afsæt i senmiddelalderens diskussioner om forholdet mellem pave- og statsmagt skal vi beskæftige os med reformationens omdannelse af forholdet mellem stat og kirke, enevældens statskirke, de folkelige bevægelsers betydning for religionsfrihed og demokrati, samt de aktuelt gældende kirke- og religionsordninger i Danmark og udlandet.  

 

 

Metode:

På denne del af KH3 beskæftiger vi os med kirkehistorisk metode. Vi behandler tre sammenhængende problemstilliner: (1) kirkehistorieskrivningens historie, (2) kildekritikkens fremkomst og den moderne historieskrivning og (3) de fortolkningsproblemstillinger, som kirkehistorien implicerer.

 

Kursets historiografiske del behandler kilder, som er særlig udvalgt med henblik på undervisningen på KH3 og dets tema om stat og kirke. Vi læser uddrag fra kilder, der strækker sig fra evangeliernes historiekonstruktion til det 17. århundredes kirkehistorier.

 

Kursets behandler også forholdet mellem studiet af kirkehistorien og de moderne videnskaber og deres opståen og udvikling fra og med oplysningstiden. Vi undersøger, hvordan historieskrivningen generelt og kirkehistorien specifikt påvirkes af den nyorientering, der her finder sted.

 

På kurset diskuterer vi også løbende de teologiske og hermeneutiske udfordring som kirkehistorieskrivningen rejser som disciplin inden for den videnskabelige teologi. Vi fokuserer særligt på opfattelser hos danske kirkehistorikere i det 20. århundrede, men inddrager også nyere perspektiver som kirkehistorie og globalhistorie, kirkehistorie og kønsteori, samt kirkehistorie og samtidshistorie.

 

Udgangspunktet for kurset er Sebastian Olden-Jørgensens Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik, som med fordel kan anskaffes inden semesterstart.

 

Kildetekster uploades til Absalon, hvor der også vil være links til forskningsartikler i REX. Kilderne læses på originalsproget: Oversættelser, hvor de findes, vil også være tilgængelige.

Engelsk titel

Church History 3

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen: Gennem fælles læsning og diskussioner af oversigtslitteratur og centrale kilder skal deltagerne erhverve reflekteret kendskab til centrale kirke- og teologihistoriske temaer, samt opøve færdigheder i at afgrænse og fortolke tekster med perspektivering til den historiske kontekst og relevante forskningsdiskussioner.

Holdundervisning

Latin 2 er en forudsætning for at kunne følge dette kursus

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Prøveformsdetaljer
Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler. Eksamensspørgsmålene består af et hovedspørgsmål samt et bispørgsmål vedrørende den historiografiske og metodiske del af pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 125
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEA3KHBAU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anders Holm   (3-71787f5084757f7c3e7b853e747b)
 • Lars Cyril Nørgaard   (3-7c717e5084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Hold A: Anders Holm
Hold B: Anders Holm
Metode: Lars Nørgaard

Gemt den 16-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students