Besætningsrådgivning og Veterinær Folkesundhed

Kursusindhold

Kursus giver en introduktion til dyrlægers funktioner som besætningsdyrlæge og embedsdyrlæge med fokus på One Health-tilgang til sygdomsbekæmpelse og forebyggelse. Kurset er faglig forudsætning for at kunne tilmelde sig valgfagskurserne 'Besætningssundhed' (SVEK13111) og 'One Health' (SVEK13112).

Kurset gennemføres hovedsageligt som heldagsundervisning - fysisk eller online.

Kurset omfatter udover nedennævnte emner et fællesmodul (2½ dag) for veterinærmedicinske og medicinske kandidatstuderende vedrørende One-Health-tilgang til håndtering af antiobiotikaresistens og evidensbaseret beslutningstagning vedr. brug af antibiotika.

Det veterinærstuderendes digitale og dataanalytiske færdigheder trænes i et flerdags forløb med fokus på anvendt statistik og epidemiologi, der flettes ind i og underbygger nedenstående emner. Dette er relevant for begge differentieringer.

Ligeledes relevant for begge differentieringer afholdes et 2-dags kommunikationsseminar og emnerne fra dette seminar repeteres og øves løbende igennem resten af kurset, både individuelt, i grupper og i hele holdet.

Funktioner som besætningsdyrlæge:
Introduktion til funktionerne som besætningsdyrlæge samt rammer/vilkår for husdyrproduktion. Undervisningen er gruppe- og problembaseret heldagsundervisning med udgangspunkt i et besøg i en privat produktionsdyrsbesætning med indsamling af egne data og yderligere datagrundlag. Grupper af studerende behandler delemner, der under fællessamlinger diskuteres som væsentlige elementer i besætningsanalyse med forslag til videnskabeligt velfunderede interventionsforslag tilknyttet diskussion af rådgivningens tilgang (kommunikation med landmand/klient). Markante forskelle i rammer og vilkår samt afledte udmøntninger af dyrlægefunktioner for andre produktionsdyrsarter som dækkes også. Gruppernes skriftlige bidrag skal godkendes af den kursusansvarlige.

Dyrlægens funktioner inden for Veterinær Folkesundhed: 
I kurset arbejdes med funktionerne som embedsdyrlæge og dyrlæge ansat i erhvervsorganisationer samt en introduktion til veterinærers rolle i One Health-tilgangen til håndtering af sygdomme, der opstår og spredes mellem dyr, mennesker og miljø herunder via fødevarer. Endvidere skal denne kursusdel demonstrere samspillet mellem dyrlægefunktioner i primærproduktionen og embedsdyrlægefunktionerne, inkl. den enkelte dyrlæges ansvar og funktion i nationale sundhedsprogrammer vedr. zoonoser og smitsomme sygdomme hos dyr.

Det er målet, at de studerende lærer, hvorledes de forskellige nationale hhv. frivillige/certificeringsprogrammer systematisk udvikles til at understøtte sygdomsforebyggelsen og dyrevelfærden ikke bare i enkelte besætninger, men også på sektor- og nationalt niveau. Der arbejdes endvidere med dyrlægers ansvar og opgaver i relation til international bekæmpelse- og forebyggelse af husdyrsygdomme og zoonotiske infektioner.

Undervisningen er heldagsundervisning baseret på en blanding af workshops med dyrlæger fra relevante institutioner, ekskursioner/virksomhedsbesøg, gruppearbejde og udvikling af undervisningsmateriale til brug ved workshops og rapportskrivning. Et væsentligt element vil være en beskrivelse af, hvorledes dyrlæger bidrager med lederskab i relation til de gennemgående emner. De studerendes indsats og slutprodukt i form af individuelle rapporter eller grupperapporter skal godkendes af den kursusansvarlige.

Kurset danner grundlag for det videre arbejde på begge differentieringer i hhv. One Health og Besætningssundhed.

Engelsk titel

Herd Health Consultancy and Veterinary Public Health

Uddannelse

Veterinærmedicin, kandidatuddannelse - differentieringskursus (valgfag)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden (kendskab og forståelse)

 • beskrive de overordnede rammer og vilkår/kontekst for husdyrproduktion, der er nødvendige at kende, for at dyrlægen kan forholde sig meningsfuldt til løsning af problemer vedr. sundhed, velfærd og frugtbarhed ved behandling og forebyggelse i husdyrbesætninger samt for fødevareproducerende husdyr generelt.
 • redegøre for principper og begreber i centrale offentlige og private styrings-, rådgivnings- og kontrolprogrammer, herunder udvise kendskab til produktionsstyring, populationsmedicin, præventiv veterinærmedicin og veterinær folkesundhed, sundhedsbegreber, dyrevelfærdsvurdering og smittebeskyttelse.
 • redegøre for baggrund, mål og instrukser for besætnings- og embedsdyrlægers roller og opgaver i primærproduktionen ifølge gældende lovgivning samt kende til de særlige problemer med at frembringe evidens for interventioner i besætninger og større populationer.
 • redegøre for og forholde sig kritisk til muligheder for implementering af simple kvantitative og kvalitative analysemetoder i feltarbejde med besætninger, branche- og myndighedsarbejde.
 • kende til muligheder for implementering af følgende metoder/begreber til økonomi-orienterede analyser: partielt budget, diskontering, beslutningstræ, simulering og optimering.
 • redegøre for de centrale principper for formidling, kommunikation og læring i dyrlægens kontekster, herunder betydningen af abstraktionsniveauer, værdier og holdninger (etik).
 • forklare, hvorledes dyrlæger spiller en essentiel rolle i One Health-tilgangen til sundhedsfremme hos dyr og mennesker.

 

Færdigheder (anvendelse af redskaber, metoder og begrebsfortrolighed):

 • organisere egen læring gennem projektplanlægning og etablering af samarbejde med vejledere og medstuderende.
 • opsøge litteratur af relevans for kursusemnerne
 • bringe såvel kendt viden fra forudsætningsfagene samt ny viden i aktion i en helhedsorienteret tilgang ved at beskrive organiseringen (studiedesign) og opsamlingen af data (inkl. sygdomsdiagnostik i relevante populationer og på individniveau)
 • vurdere muligheder for håndtering og analyse af data vedrørende sundhed, velfærd, frugtbarhed, fødevaresikkerhed og relationer til produktion og produktionsøkonomi (kvantitative og kvalitative metoder jf. listen over vidensemner ovenfor).
 • beskrive problemkomplekser og kende generelle muligheder for evidensbaserede interventioner i populationer.
 • bruge de centrale begreber, der er nødvendige for formidling af komplicerede biologiske, praktiske og tekniske veterinære emner i primærproduktion, fødevaresikkerhed og One Health-tilgangen til bekæmpelse og forebyggelse af sygdomme, til klienter/kunder og fagfæller.


Kompetencer (bringe viden og færdigheder i spil i forskellige situationer):

 • agere fagligt forsvarligt i funktionerne som besætningsdyrlæge for betydende produktionsdyrearter i henhold til gældende dansk lovgivning (prototypiske situationer).
 • komme med konstruktive oplæg til helhedsorienterede og relevante løsninger af problemstillinger relateret til sundhed, velfærd og frugtbarhed i en besætning under afvejning af værdier og holdninger hos besætningsejeren inklusiv økonomiske overvejelser, personale i besætningen, lovmæssige reguleringer, hensyntagen til fødevaresikkerhed i primærproduktionen samt den studerendes egne værdier og holdninger. Dette sker i kurset ved deduktion fra prototypiske situationer.
 • kende funktionerne som embedsdyrlæge i relation til forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme (herunder eksotiske sygdomme), zoonotiske infektioner og fødevarebårne infektioner, jf. gældende dansk og international lovgivning i prototypiske situationer.
 • overskue principperne i branchekode og egenkontrol herunder forskellige former for organisering heraf af relevans for dyrlæger ansat i staten, fødevarevirksomheder eller brancheorganisationer.
 • bidrage til planlægning af relevante forslag til helhedsorienteret løsning af komplicerede problemstillinger relateret til bekæmpelse af såvel eksotiske som endemiske husdyrsygdomme, zoonotiske infektioner og fødevarebårne sygdomme under afvejning national og international lovgivning i prototypiske situationer.
 • udvikle skriftligt materiale til brug af andre studerende i kurset.
 • anvende ovenstående kompetencer i formidling af veterinærvidenskabelig viden til at bidrage til iværksættelse af en One Health-tilgang til løsning af nationale og internationale udfordringer for dyr, mennesker og vores fælles miljø.

Det pædagogiske princip er det eksemplariske princip udmøntet gennem problembaseret læring og projektarbejde i samspil med vejledere. Gennem de studerendes arbejde med en privat kommerciel besætning og fødevarevirksomheder, samt offentlige veterinærmyndigheder vil de studerende sammen med vejledere udvikle prototypiske eksempler på helhedsorienterede beskrivelser og analyser af kontekster og relevante forslag til løsninger af komplicerede problemer centreret omkring fødevareproduktionen. Det er et centralt element i kursus, at de studerende i maksimalt omfang selv skal planlægge projektarbejdet (herunder frembringelse af relevante informationer og undervisning af hinanden) og vejledningsforløbet.

Evalueringsmodel: Dialogbaseret

Diverse materialer vil delvist blive stillet til rådighed af underviserne via læringsplatform.
Skal delvist opsøges af de studerende (et læringsmål).
Vil til en vis grad skulle udvikles af de studerende selv (et læringsmål).

 

Bogen 'Control and Eradication of Endemic Infectious Diseases in Cattle' af Hans Houe, Liza Rosenbaum Nielsen og Søren Saxmose Nielsen (2014) benyttes som grundlag for den gennemgående undervisning om systematisk sygdomsbekæmpelse.

Alle obligatoriske kurser/aktiviteter i den veterinære kandidatuddannelse undtagen Dyrevelfærdsvurdering og Retsmedicin, og det veterinære speciale.

Godkendte kursusattester på følgende kurser:
SVEK13043U Veterinary Imaging
SVEK13002U Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi
SVEK13023U Almen klinisk praksis familiedyr
SVEK13008U Almen klinisk praksis, store husdyr
SVEK13006U Praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol
SVEK13044U Veterinary Paraclinics
Beståede følgende kurser Medicin, kirurgi og reproduktion - mindre og store husdyr SVEK13005 og SVEK13004.

Kurset indgår som en obligatorisk indledende del af differentieringsforløbende i 'Besætningsundhed (SVEK13111U) og 'One Health' (SVEK13112U) og kan i øvrigt vælges af studerende på alternativ differentiering.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
De studerendes indsats i projektarbejder og produkter heraf skal godkendes af den kursusansvarlige.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden (kendskab og forståelse)

 • kunne beskrive de overordnede rammer og vilkår/kontekst for husdyrproduktion, der er nødvendige at kende, for at dyrlægen kan forholde sig meningsfuldt til løsning af problemer vedr. sundhed, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og folkesundhed, herunder behandling og forebyggelsesmuligheder i husdyrbesætninger.
 • redegøre for principper og begreber i centrale offentlige og private styrings-, rådgivnings- og kontrolprogrammer, herunder udvise kendskab til produktionsstyring, populationsmedicin, præventiv veterinærmedicin og veterinær folkesundhed, sundhedsbegreber, dyrevelfærdsvurdering og smittebeskyttelse.
 • redegøre for baggrund, mål og instrukser for besætnings- og embedsdyrlægers roller og opgaver i primærproduktionen ifølge gældende lovgivning samt kende til de særlige problemer med at frembringe evidens for interventioner i besætninger og større populationer.
 • redegøre for og forholde sig kritisk til muligheder for implementering af simple kvantitative og kvalitative analysemetoder i feltarbejde med besætninger, branche- og myndighedsarbejde.
 • kende til muligheder for implementering af følgende metoder/begreber til økonomiorienterede analyser for eksempel partielt budget, diskontering, beslutningstræ og simulering.
 • redegøre for de centrale principper for formidling, kommunikation og læring i dyrlægens kontekster, herunder betydningen af abstraktionsniveauer, værdier og holdninger (etik).
 • forklare, hvorledes dyrlæger spiller en essentiel rolle i One Health-tilgangen til sundhedsfremme hos dyr og mennesker.

 

Færdigheder (anvendelse af redskaber, metoder og begrebsfortrolighed):

 • organisere egen læring gennem projektplanlægning og etablering af samarbejde med vejledere og medstuderende.
 • bringe såvel kendt viden fra forudsætningsfagene samt ny viden i aktion i en helhedsorienteret tilgang ved at beskrive organiseringen (studiedesign) og opsamlingen af data (inkl. sygdomsdiagnostik i relevante populationer og på individniveau).
 • vurdere muligheder for håndtering og analyse af data vedrørende sundhed, velfærd, fødevaresikkerhed og relationer til produktion og produktionsøkonomi.
 • beskrive problemkomplekser og kende generelle muligheder for evidensbaserede interventioner i populationer jf. begreberne beskrevet i listen over færdigheder.
 • bruge de centrale begreber, der er nødvendige for formidling af biologiske, praktiske og tekniske veterinære emner i primærproduktion, fødevaresikkerhed og One Health-tilgangen til bekæmpelse og forebyggelse af sygdomme, til klienter/kunder og fagfæller.


Kompetencer (bringe viden og færdigheder i spil i forskellige situationer):

 • kunne agere fagligt forsvarligt i funktionerne som besætningsdyrlæge for produktionsdyrearter i henhold til gældende dansk lovgivning (i kurset undervises i prototypiske situationer/eksempler), herunder forstå egne begrænsninger.
 • kunne foreslå oplæg til relevante løsninger af  problemstillinger relateret til sundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed i en besætning under afvejning af værdier og holdninger hos besætningsejeren inklusiv økonomiske overvejelser, personale i besætningen, lovmæssige reguleringer, samt den studerendes egne værdier og holdninger.
 • kende funktionerne som embedsdyrlæge i relation til forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme (herunder eksotiske sygdomme), zoonotiske infektioner og fødevarebårne infektioner, jf. gældende dansk og international lovgivning i prototypiske situationer.
 • overskue principperne i branchekode og egenkontrol herunder forskellige former for organisering heraf af relevans for dyrlæger ansat i staten og erhvervsorganisationer.
 • bidrage til planlægning af relevante forslag til helhedsorienteret løsning af komplicerede problemstillinger relateret til bekæmpelse af såvel eksotiske som endemiske husdyrsygdomme, zoonotiske infektioner og fødevarebårne sygdomme under afvejning national og international lovgivning.
 • anvende ovenstående kompetencer i formidling af veterinærvidenskabelig viden til at bidrage til iværksættelse af en One Health-tilgang til løsning af nationale og internationale udfordringer for dyr, mennesker og vores fælles miljø.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 40
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Ekskursioner
 • 18
 • Projektarbejde
 • 50
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEK13114U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed
4 uger
Placering
Blok 3
Undervises i blokkens første 4 uger.
Skemagruppe
Hovedsageligt holdundervisning i undervisningslokaler på campus, samt besætningsbesøg og en ekskursion til relevant kongres, virksomhedsbesøg og Fødevarestyrelsen. Enkelte dage/halve dage med hjemmearbejde med gruppeopgaver, der skal afleveres til slut i kurset.
Kapacitet
45 kandidatstuderende
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Liza Rosenbaum Nielsen   (4-6e6b7c634275777066306d7730666d)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Underviser

Liza Rosenbaum Nielsen, Dorte Bay Lastein, Inge Larsen, Hans Houe, Søren Saxmose Nielsen, Carsten Kirkeby, Matt Denwood m.fl.

Gemt den 24-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students