Kandidatspeciale, sundhedsfaglig kandidat

Kursusindhold

Formålet med specialet er, at den studerende erhverver sig kompetence af forskningsmæssig karakter ved at dokumentere færdighed i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset sundhedsfagligt problemfelt. Den valgte problematik kan være såvel teoretisk som empirisk. Inddragelse af empiri i analysen er således en mulighed, men ikke en nødvendighed. Specialeemnet skal godkendes af specialevejleder samt af studieleder.

Engelsk titel

Master's Thesis, Health Science

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt projektforløb forventes den studerende at kunne: 

Viden

 • redegøre for det distinkte sundhedsfaglige vidensbidrag i analysen, og hvorledes dette indskriver sig i den sundhedsvidenskabelige tradition
 • redegøre for og diskutere kritisk, hvorledes videnskabsteoretisk position og valg øver indflydelse på formulering af problemstilling, metodevalg og den påtænkte analyse
   

Færdigheder

 • kritisk diskutere og perspektivere den producerede viden
 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale – udvise kritisk stillingtagen til dette datamateriale
 • formulere en afgrænset og præcis sundhedsfaglig problemstilling
   

Kompetencer

 • i fald der inddrages indsamlet empirisk materiale – begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sundhedsfaglig teori i analysen og anstille selvstændige betragtninger herover
 • begrunde i hvilken forstand, der er tilvejebragt ny viden eller kastet nyt lys over allerede eksisterende viden og kvalificere denne i henseende til nytte, aktualitet, teori eller metodeudvikling

Vejledning:

1 studerende: 60 timers vejledning
2. studerende: 75 timers vejledning
3 studerende: 80 timers vejledning

Vejledningstimerne indbefatter også eksamen, vejleders forberedelse, emailkorrespondancer mm.

Samtlige kurser og eksaminer på de første 3 semestre skal være godkendt/bestået. For valgfag gælder dog, at disse blot skal være afsluttede inden afslutning af kandidatuddannelsen.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 60 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen af 60 minutters varighed fordelt på ca. 15 minutters indledende mundtlig fremlæggelse af specialet, med mulighed for anvendelse af AV-udstyr, efterfulgt af ca. 30 minutters diskussion med udgangspunkt i den studerendes speciale.

Specialet såvel som mundtligt forsvar kan afvikles på dansk eller på engelsk. Mundtlig eksamen skal afvikles på samme sprog som specialet er udarbejdet på.

Mundtlig eksamen kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor


Rammerne for kandidatspecialet findes i studieordningen: https:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​studieinformation/​studieordninger/​sundhedsfaglig-kandidat/​
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: 

Viden

 • redegøre for det distinkte sundhedsfaglige vidensbidrag i analysen, og hvorledes dette indskriver sig i den sundhedsvidenskabelige tradition
 • redegøre for og diskutere kritisk, hvorledes videnskabsteoretisk position og valg øver indflydelse på formulering af problemstilling, metodevalg og den påtænkte analyse
   

Færdigheder

 • kritisk diskutere og perspektivere den producerede viden
 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale – udvise kritisk stillingtagen til dette datamateriale
 • formulere en afgrænset og præcis sundhedsfaglig problemstilling
   

Kompetencer

 • i fald der inddrages indsamlet empirisk materiale – begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sundhedsfaglig teori i analysen og anstille selvstændige betragtninger herover
 • begrunde i hvilken forstand, der er tilvejebragt ny viden eller kastet nyt lys over allerede eksisterende viden og kvalificere denne i henseende til nytte, aktualitet, teori eller metodeudvikling
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 764
 • Vejledning
 • 60
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 825

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SSUA15041U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Projektarbejde
Kapacitet
Ingen begrænsning.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jette Led Sørensen   (19-746f7e7e6f38766f6e387d796f7c6f787d6f784a7c6f7173797872386e75)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 15-08-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students