Fra omics til personlig medicin

Kursusindhold

Få udbygget din basisviden om personlig medicin. Kurset giver dig kendskab til metoder, grundlæggende begreber, nomenklatur og faldgruber inden for omics, samt kompetence til at omsætte denne viden, så du bliver i stand til at indgå i det tværfaglige arbejde om personlig medicin inden for dit fagområde.
Du bliver fortrolig med terminologi/nomenklatur og i stand til at forstå og forholde dig kritisk til fortolkning af omics-data med særligt fokus på genomiske data. Du vil blive undervist i den basale genetik, der danner grundlag for kobling af genomiske data til fænotypen f.eks. via andre omics (herunder transcriptomics, epigenomics, microbiomics, proteomics og metabolomics) og data fra funktionelle studier. Samtidigt vil du få en forståelse af hvilke data, der er relevante for patienters udredning, behandling, forebyggelse, prognose, rådgivning med mere, samt hvordan disse data bedst kan anvendes i sammenhæng med data fra andre kilder, patientens (og familiens) situation og patientens præferencer.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Basal genetik
 • Generering af omics data (teori)
 • Fortolkning af omics data
 • Biomarkører

 

Engelsk titel

From Omics to Personalised Medicine

Uddannelse

Dette kursus udbydes på Master i Personlig Medicin.

Masteruddannelsen er efteruddannelse for sundhedsprofessionelle.

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk 

 

Målbeskrivelse


Efter endt kursus forventes den studerende at have opnået:

Viden til at kunne:

 • redegøre for den teoretiske baggrund for de forskellige omics-teknologier
 • redegøre for den anvendte nomenklatur
 • have forståelse for den komplekse databehandling i omics-teknologier
 • give eksempler på eksisterende praksis for anvendelse omics-metoder i personlig medicin
 • diskutere fremtidig anvendelse af omics-teknologierne indenfor personlig medicin

 

Færdigheder til at kunne:

 • forstå begreberne tilfældigheds- og sekundærfund og de etiske problemstillinger knyttet hertil
 • forstå begrebet variant af uklar betydning og diskutere muligheder for afklaring af disse varianters betydning
 • forstå hvordan omics-data præsenteres, herunder mestre nomenklaturen for varianter i tilstrækkelig grad til at kunne læse og forstå svar på omfattende omics-analyser
 • vælge den rette analyse i forhold til en simpel klinisk problemstilling, herunder kunne vurdere risiko for sekundære fund
 • vurdere betydningen af et analysesvar i forhold til en simpel klinisk problemstilling
 • formidle et analyseresultat til fagpersoner med en akademisk og/eller mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse
 • kunne diskutere de særlige udfordringer, der er når man både er usikker på fænotype og genotype
 • diskutere sensitivitet, specificitet og bias, herunder risiko for overfortolkning /-diagnosticering
 • diskutere fortolkningen af genetiske/genomiske data i relation til personlig medicin med sundhedsprofessionelle

 

Kompetencer til at:

 • medvirke til udvælgelse, vurdering og prioritering af anvendelse af sundhedsdata til brug for personlig medicin
 • indgå i processen omkring forskning, udvikling, validering og implementering af ny diagnostik og behandling til brug for personlig medicin
 • holde sig opdateret på og anvende nyeste viden indenfor fagområdet.

 

 

Undervisningsformen vil være en blanding af fremmøde og online undervisning. Forelæsninger vil give teoretisk indføring i pensum. Tilegnelse af forståelse for anvendelsen vil foregå gennem arbejde med cases i tværfaglige grupper. Den afsluttende case skal fremlægges i plenum.

Artikler og udvalgte bogkapitler

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

 

Læs mere om ansøgningskrav på uddannelsens hjemmeside: www.personligmedicin.ku.dk/​adgangskrav/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Afsluttende gruppearbejde med udgangspunkt i en case, der præsenteres skriftligt og mundtligt for hele holdet.
Gruppearbejdet giver mulighed for evaluering af, hvorvidt der er opnået et passende niveau af færdigheder og kompetencer til at omsætte den teoretiske viden til praksis.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerendedemonstrere:

Viden til at kunne:

 • redegøre for den teoretiske baggrund for de forskellige omics-teknologier
 • redegøre for den anvendte nomenklatur
 • have forståelse for den komplekse databehandling i omics-teknologier
 • give eksempler på eksisterende praksis for anvendelse omics-metoder i personlig medicin
 • diskutere fremtidig anvendelse af omics-teknologierne indenfor personlig medicin

 

Færdigheder til at kunne:

 • forstå begreberne tilfældigheds- og sekundærfund og de etiske problemstillinger knyttet hertil
 • forstå begrebet variant af uklar betydning og diskutere muligheder for afklaring af disse varianters betydning
 • forstå hvordan omics-data præsenteres, herunder mestre nomenklaturen for varianter i tilstrækkelig grad til at kunne læse og forstå svar på omfattende omics-analyser
 • vælge den rette analyse i forhold til en simpel klinisk problemstilling, herunder kunne vurdere risiko for sekundære fund
 • vurdere betydningen af et analysesvar i forhold til en simpel klinisk problemstilling
 • formidle et analyseresultat til fagpersoner med en akademisk og/eller mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse
 • kunne diskutere de særlige udfordringer, der er når man både er usikker på fænotype og genotype
 • diskutere sensitivitet, specificitet og bias, herunder risiko for overfortolkning /-diagnosticering
 • diskutere fortolkningen af genetiske/genomiske data i relation til personlig medicin med sundhedsprofessionelle

 

Kompetencer til at:

 • medvirke til udvælgelse, vurdering og prioritering af anvendelse af sundhedsdata til brug for personlig medicin
 • indgå i processen omkring forskning, udvikling, validering og implementering af ny diagnostik og behandling til brug for personlig medicin
 • holde sig opdateret på og anvende nyeste viden indenfor fagområdet.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 78
 • E-læring
 • 15
 • Projektarbejde
 • 65
 • Eksamensforberedelse
 • 17
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPMM21002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Pris: 14.000 Kr.

 

Skemagruppe
Kurset udbydes som blokkursus på i alt 8 uger i efterårssemestret fra uge 43-50.

Kurset er bygget op af:
- 7 dages fremmøde inkl. eksamen (fordelt på 2+2+3 dage)
- 6 dages online undervisning / gruppearbejde
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sisse Rye Ostrowski   (19-83798383753e8289753e7f8384827f87837b7950827577797f7e783e747b)
Underviser

Kursusansvarlige:
Inge Søkilde Pedersen, professor, klinisk laboratoriegenetiker, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet.
Lone Sunde, overlæge, professor, Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Gemt den 23-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students