Metoder, teori, forskning og neurorehabilitering

Kursusindhold

På kurset bliver den studerende introduceret til typiske forskningsprocesser inden for neurorehabilitering. I forbindelse med dette gennemgås udvalgte kvantitative og kvalitative målemetoder inden for neurorehabilitering. Kurset vil gennemgå argumentation for nødvendigheden af videns- og evidensbaseret neurorehabilitering og lægge op til diskussion af hvordan dette integreres bedst muligt i behandlingen. Som redskaber til dette vil indgå undervisning i frembringelse og vurdering af viden samt metoder til at vurdere og anvende målemetoder inden for neurorehabilitering. Kurset vil også gennemgå og lægge op til diskussion af etiske problemstillinger ved neurorehabilitering. Der vil igennem hele undervisningen blive taget udgangspunkt i praktiske problemstillinger så vidt muligt fra de studerendes egen hverdag.

 

Modul 1 On campus undervisningsdage 

Modul 2 E-læring: Litteratursøgning 

Modul 3 E-læring: Målemetoder inden for neurorehabilitering 

Modul 4 E-læring: Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder del 1

Modul 5 E-læring: Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder del 2 

Modul 6 Online undervisningsdag

Engelsk titel

Methodology, Theory, Research and Neurorehabilitation

Uddannelse

Master i neurorehabilitering https:/​/​neurorehab.ku.dk/​

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:


Viden

 • Redegøre for og forholde sig kritisk til de grundlæggende metoder og forskningsprocesser ved frembringelse af viden inden for neurorehabilitering
 • Redegøre for de udvalgte kvantitative og kvalitative målemetoder inden for neurorehabilitering
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til viden inden for neurorehabilitering, herunder evidensbaseret viden
 • Diskutere etiske problemstillinger ved neurorehabilitering

 

Færdigheder

 • Søge relevant litteratur inden for neurorehabilitering
 • Mestre læsning af faglitteratur inden for neurorehabilitering
 • Analysere og perspektivere litteratur som omhandler evidens, måleredskaber, videnskabsteoretiske- samt etiske problemstillinger i relation til neurorehabilitering
 • Vurdere kvaliteten af faglitteratur i relation til neurorehabilitering
 • Diskutere og formidle andre faggruppers terminologi i forbindelse med neurorehabilitering

 

Kompetencer

 • Søge relevante faglige informationskilder og være kildekritisk
 • Arbejde med neurorehabilitering på et forskningsbaseret grundlag
 • Integrere evidensbaseret behandling i egen praksis

 

 

 

On-campus undervisning og e-læring

Artikler og udvalgte bogkapitler

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

 

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser: professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygeplejerske, bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin og lignende sundhedsvidenskabelige uddannelser, samt bachelor- eller kandidatuddannelse i psykologi. Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for beståede studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde.

Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
Prøveformsdetaljer
Eksamensopgaven består af skriftlig besvarelse af spørgsmål i relation til emner som indgår i kurset Metode, teori, forskning, neurorehabilitering .
Eksamensopgaven vil være tilgængelig via digital eksamination.
Den studerende skal skrive rapport baseret på en udleveret case. Rapporten skal være max 5 sider á 2.400 anslag pr. side. Rapporten skal vise forståelse fra den studerende i forhold til emnerne evidens, vurdering- samt frembringelse af litteratur, forskningsmetode samt etik. Eksempler på relevant litteratur skal indgå i besvarelsen (5-6 artikler) en komplet litteratursøgning og beskrivelse er ikke nødvendig.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for og forholde sig kritisk til de grundlæggende metoder og forskningsprocesser ved frembringelse af viden inden for neurorehabilitering
 • Redegøre for de udvalgte kvantitative og kvalitative målemetoder inden for neurorehabilitering
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til viden inden for neurorehabilitering, herunder evidensbaseret viden
 • Diskutere etiske problemstillinger ved neurorehabilitering

 

Færdigheder

 • Søge relevant litteratur inden for neurorehabilitering
 • Mestre læsning af faglitteratur inden for neurorehabilitering
 • Analysere og perspektivere litteratur som omhandler evidens, måleredskaber, videnskabsteoretiske- samt etiske problemstillinger i relation til neurorehabilitering
 • Vurdere kvaliteten af faglitteratur i relation til neurorehabilitering
 • Diskutere og formidle andre faggruppers terminologi i forbindelse med neurorehabilitering

 

Kompetencer

 • Søge relevante faglige informationskilder og være kildekritisk
 • Arbejde med neurorehabilitering på et forskningsbaseret grundlag
 • Integrere evidensbaseret behandling i egen praksis

 

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 22
 • Forberedelse (anslået)
 • 159
 • E-læring
 • 15
 • Eksamen
 • 8
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SNRM20001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Pris:

For masterstuderende: 13.000 Kr.

For enkeltfagskursister: 15.000 Kr.

Skemagruppe
Kurset består af 6 moduler.
Modul 1 er to dages on-campus undervisning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Modul 2-5 er On-line e-lærings moduler
Modul 6 er én-dages online undervisningsdag

Detaljeret program findes på e-læringsportalen Absalon
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Neurovidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Feld Frisk   (5-68746b756d4275777066306d7730666d)
Underviser

Jakob Lorentzen
Helle Hüche Larsen
Rasmus Feld Frisk
Christian Svane

Gemt den 23-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students