Specialefokuseret kursus og eksamen i rekonstruktiv plastikkirurgi

Kursusindhold

Kurset i rekonstruktiv plastikkirurgi har til formål at introducere den studerende til specialet plastikkirurgi. Udover almen plastikkirurgi vil kurset introducere den studerende til mere specialiserede opgaver, afhængig af afdelingen, for eksempel større brandsår, medfødte misdannelser, avanceret kræftbehandling, traumer og mikrokirurgi.

Den studerende vil opnå praktiske og teoretiske færdigheder indenfor plastikkirurgi via øvelser, undervisning, mesterlæreprincippet og selvstudier. Den studerende forventes i løbet af kurset, under supervision, at kunne varetage begrænsede opgaver på reservelægeniveau.

Ved stuegang forventes det, at den studerende har forberedt sig og læser op på relevante patienter. På operationsstuen forventes det, at den studerende har læst op på patientens sygehistorie og indgrebet, samt at han/hun i løbet af kurset vil kunne yde kompetent assistance og, under supervision, udføre mindre operative opgaver efter plastikkirurgiske principper.

Kurset vil, udover viden og kunnen indenfor det plastikkirurgiske speciale, være med til at ruste den studerende til et arbejde som læge på en hospitalsafdeling.

Kurset vil stille store krav til den studerende, men vil til gengæld være en unik mulighed for at få et stort læringsudbytte både teoretisk og praktisk

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Reconstructive Plastic Surgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som medicinsk ekspert, som kommunikator, som samarbejder, som sundhedsfremmer, som akademiker og som professionel.

Viden

 • Navngive de almindeligste kirurgiske instrumenter og beskrive deres funktion
 • Hensigtsmæssigt vælge og redegøre for suturmateriale, suturstørrelse og nåletype ved operation
 • Begrunde hensigtsmæssigt tidspunkt for suturfjernelse
 • Redgøre for principper for lokalbedøvelse, blokade og generel anæstesi
 • Redegøre for typer og anvendelse af hudtransplantater. herunder forklare brug af meshet delhud samt kende til behandling af donorsted
 • Vælge egnede donorsteder og redegøre for principper ved opheling heraf
 • Angive forskellige typer lapper og forstå de grundlæggende principper herfor:
  • Lapdesign
  • Indhold i lapper
  • Lappernes klassifikation på baggrund af blodforsyning
 • Kende til almindelige sårkomplikationer
 • Redegøre for forholdsregler for at undgå sårkomplikationer.,
 • Redegøre for principper i anvendelsen af forskellige sårplejeprodukter (og vurdere økonomien i behandlingen)

 

Færdigheder (gennemføres superviseret)

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Deltage i vagtarbejde
 • Sy et sår med
  • subkutane suturer
  • hudsuturer
  • enkeltknuder
  • diverse fortløbende suturer
  • tilbagestingssuturer
 • Revidere et sår med fjernelse af nekroser og/eller hypertrofiske granulationer og vurdere sårets egnethed til transplantation
 • Udføre hæmostase
 • Meche et transplantat
 • Udføre suturfjernelse og fjernelse af bolusforbinding
 • Kirurgisk vask
 • Afdække operationsfelt
 • Lægge lokalbedøvelse
 • Kunne excidere en hudtumor og lukke defekten adekvat
 • Kunne udføre høst af delhud

 

Kompetencer

 • Udvise professionel, personlig og interpersonel adfærd
 • Etablere, fastholde og afslutte en lægefaglig relation til patienter og pårørende
 • Varetage etiske spørgsmål i klinisk praksis, såsom videregivelse af oplysninger, indhentning af informeret samtykke og overholdelse af tavshedspligt
 • Samarbejde med og søge råd fra kolleger og andet sundhedspersonale
 • Præsentere patienter ved morgenkonference
 • Forelægge mundtlig eller skriftlig problemstilling vedrørende en patient til kolleger eller andet sundhedspersonale, på en sådan måde, at det kan danne baggrund for beslutning
 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) samt vejlednings- og undervisningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Udover eksamen vil den studerende efter endt ophold få en evaluering af kursuslederen på baggrund af tilbagemeldinger fra klinikkens reserve- og overlæger om den studerendes teoretiske og praktiske præstation ved stuegang og på operationsstuen.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Der gives 24 timers forberedelse.
Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som medicinsk ekspert, som kommunikator, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Sammenfatte diagnostik, behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer indenfor onkologisk plastikkirurgi.
 • Redegøre for overordnede principper i plastikkirurgisk behandling af kroniske sår.
 • Redegøre for de mest almindelige plastikkirurgiske rekonstruktioner, herunder lapplastikker og composite grafts.
 • Have kendskab til de mest almindelige typer af medfødte misdannelser og den plastikkirurgiske behandlinger af disse.


Færdigheder

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau.
 • Udføre hæmostase.
 • Revidere et sår med fjernelse af nekroser og/eller hypertrofiske granulationer og vurdere sårets egnethed til transplantation.
 • Meche et transplantat, og forklare brug af mechet hud og/eller punch grafts.
 • Ordinere, udføre og begrunde hensigtsmæssigt tidspunkt for suturfjernelse.
 • Ordinere og redegøre for principper i anvendelsen af forskellige sårplejeprodukter (og vurdere økonomien i behandlingen).
 • Vælge egnede donorsteder og redegøre for principper ved opheling heraf
 • Udvise professionel personlig og interpersonel adfærd.
 • Etablere, fastholde og afslutte en lægefaglig relation til patienter og pårørende.
 • Identificere, formidle og argumentere et videnskabeligt budskab til kolleger og andet personale, herunder.

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 361

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20120U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: uge 37-44
Forårssemestre: uge 7-14
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. to studerende pr. semester.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tine M Engberg Damsgaard   (14-766b70673066636f756963637466427467696b71706a30666d)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 31-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students