Registerbaseret epidemiologi

Kursusindhold

Den omfattende, historiske og løbende registrering af sundhedsdata i danske befolkning i nationale sundhedsregistre giver unikke muligheder, internationalt, inden for public health informatics, og enestående grundlag for effektiv sygdomsovervågning og sundhedsfremme. I kurset gives en general introduktion til public health informatics med en gennemgang af de basale begreber inden for faget: public health, sygdomsklassifikation, datahåndtering af ’big data’, deskriptive epidemiologi, data kvalitet og validering. Herudover gives der et overblik over de vigtigste nationale sundhedsregistre samt eksempler af deres anvendelse i epidemiologisk forskning, fx vedr. overvågning af sygdom forekomst og udvikling, risiko faktorer for kroniske sygdomme, prævention og behandling af sygdom, evaluering af screenings programmer, overvågning af epidemier, etc. Der arbejdes med de vitale sygdomsstatisk, fødsel og mortalitetsrater, vigtigste dødsårsager og kroniske sygdomme: kræft, diabeter, luftvejs og hjertesygdomme, osv.

Kurset sigter mod at bibringe den studerende detaljeret viden om teknikken i forbindelse med genereringen af inddata til forskellige sundhedsregistre, og hvordan data overføres fra den kliniske hverdag, til de ligger i registeret.

Engelsk titel

Register Based Epidemiology

Uddannelse

Master's program in Health and Informatics - compulsory

The course is combined with students from the MSc. in Business Administration and Innovation in Health Care (CBS)

Målbeskrivelse

Målet er at den studerende bliver fortrolig med de basale public health informatics og epidemiologiske begreber og metoder, opnår et indgående kendskab til de nationale danske sundhedsregistre igennem øvelser i datahåndtering og gennemgang af eksempler (artikler) af deres anvendelse i dansk epidemiologisk forskning som grundlag til public health informatics og fremme af public health, og lære at forholde sig kritisk til registre data kvalitet. Herudover er det målet at den studerende kan gennemføre de basale elementer i en epidemiologisk analyse, herunder programmere i SAS statistisk software, lære at håndtere registre data, fortage deskriptive statistisk analyse, beregne mortalitets rate, prevælens, incidens, sensitivet og specificitet, og kan tolke relativ risiko, kritisk læse of fremlægge videnskabelige epidemiologisk artikel.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • -redegøre for indholdet i og organiseringen af data i de væsentligste danske sundhedsregistre

 • - redegøre for opbygningen og anvendelsen af forskellige sygdomsklassifikationer

 • - redegøre for og anvende epidemiologiske frekvens- og associationsmål

 • - redegøre for hvordan registerdata kan tjene både administrative og forskningsmæssige formål

 • -forklare hvilke faktorer, der har betydning for validiteten af registerdata og kunne redegøre for metoder til vurdering af validiteten

 • -redegøre for strategier for udbredelsen og anvendelsen af registerdata

  Færdigheder

 • - gennemføre editering af registerdata forud for statistiske analyser i STATA

 • - gennemføre analyse af registerbaserede data i STATA og beregne mortalitet rate, prevalæns, incidens

 • - forstå og formidle resultater af analyse af registerbaserede data i STATA

 • - vurdere og beslutte om analyserne er lavet rigtig, identificer mulige fejlkilder

  Kompetencer

 • -forklare hvordan indsamlede registerdata kan anvendes som kvalitetsindikatorer, såvel procesindikatorer som resultatindikatorer

 • -redegøre for anvendelsen af registerdata i deskriptiv og analytisk epidemiologi

 •  -redegøre for hvilke forhold der betinger, at data kan nyttiggøres til informationer for den almindelige borger

 • -analysere registerdata

 • -Redegøre for balancen mellem detaljeringsgrad og "støj" (misklassification og statistisk variation) i registerdata

-forstå, tolke, og formidle resultater af analyser baseret på danske registerdata fra publiceret epidemiologiske artikler i anerkendende internationale tidsskrifter

Forelæsninger og praktiske øvelser.
Alle forelæsninger afholdes på engelsk

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen: opgavesættet består af en række opgaver der skal besvares ved brug af data som ved udleveres ved eksamens start, samt nogle mulitple choice spørgsmål. Opgaverne løses ved brug af det statistiske software Stata.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Inkl. Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen "bestået" skal den studerende kunne:

 • redegøre for indholdet i og organiseringen af data i de væsentligste danske sundhedsregistre,
 • redegøre for nogle væsentlige sygdomsklassifikationser,
 • redegøre for, hvilke faktorer der har betydning for validiteten af registerdata og for metoder til vurdering af validiteten
 • redegøre for forskellige strategier for udbredelsen og anvendelsen af registerdata
 • redegøre for, hvordan registerdata kan tjene både administrative og forskningsmæssige formål
 • forklare, hvordan indsamlede registerdata kan anvendes som kvalitetsindikatorer, såvel procesindikatorer som resultatindikatorer
 • kunne demonstrere hvorledes man omformer rå registerdata til data som kan undergå statistisk analyse
 • gennemføre analyse af registerbaserede data
 • kunne præsentere registerdata grafisk
 • redegøre for anvendelsen af registerdata i deskriptiv og analytisk epidemiologi
 • redegøre for, hvilke forhold der betinger, at data kan nyttiggøres til informationer for den almindelige borger
 • redegøre for balancen mellem detaljeringsgrad og "støj" (misklassifikation og statistisk variation)
 • redegør for metoder til vurdering af datakvalitet og beskrive faktorer, som har betydning herfor og give praktiske eksempler
 • identificere kvalitetsindikatorer ud fra eksisterende registerdata og kunne demonstrer bruges af disse i relation til specifikke applikationer
 • redegøre for potentialer ved kobling af danske sundhedsregisterdata med hhv. biobanker og andre typer af dataregistre
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 142
 • Øvelser
 • 27
 • Seminar
 • 9
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
SITK18001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed
Placering
Efterår
Afholdes i ugerne 42 til 51
Skemagruppe
Se syllabus - tirsdage og torsdage
Kapacitet
60 deltagere
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Youn Hee Lim   (11-857b817a7471713a7875794c7f817a703a77813a7077)
Studiesekretær Erika Bargholz: erika.bargholz@sund.ku.dk
Underviser

Zorana Jovanovic Andersen

Gemt den 19-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students