Dilemmaer i sundhedsvæsenets styring og ledelse

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i debatten om, hvordan det danske sundhedsvæsen skal styres, ledes og organiseres i fremtiden. Der vil være fokus på at diskutere de dilemmaer, der er i den fremtidige organisering.

Sundhedsvæsenet står overfor store udfordringer. Dels udfordrer den aktuelle styring de ansattes motivation, dels giver styringen anledning til suboptimering imellem forskellige sektorer, og dels vil der fremover være udfordringer knyttet til demografiens udvikling. Der vil være rekrutteringsudfordringer, finansieringsudfordringer m.v. og udfordringerne peger i stort omfang på modstridende løsninger. 

Kurset undersøger de dilemmaer sundhedsvæsenet står overfor med hensyn til ledelse og styring. Indledningsvist gennemgås behovet for styring, og der sættes en ramme for diskussionen af styring af ledelse. Konkrete dilemmaer og forslag til nye styringsmodeller ridses op, og perspektiverne diskuteres. Afslutningsvist drøftes hvilke krav, vi som borgere kan stille til det kommende sundhedsvæsen, herunder de politiske og etiske udfordringer, der ligger gemt i ledelse og styring fremover.

Pensum består af både forskningsbaserede artikler og bøger, og desuden af en række praksiseksempler fra stat, regioner og kommuner.

Faget vil være relevant for alle, der ønsker at kunne arbejde konstruktivt med sundhedsvæsenets udfordringer, de indbyggede dilemmaer det indebærer.


Foreløbig moduloversigt. Det endelige indhold vil blive tilpasset aktuelle sundhedspolitiske dagsordener.
 

1. Introduktion: Hvorfor styring?
 

2. Analyseramme og begreber
 

3. Dilemmaer:

    a.: Hvordan sikre rekruttering?

    b: Hvordan begrænse medicinomkostningerne


4. Dilemmaer:

    a.: Hvem skal bestemme: Patienten eller den sundhedsfaglige?

    b.: Hvordan forene patientsikkerhed og efterlevelse af måltal?


5. Dilemmaer:

    Hvordan forene mål- og resultatstyring med det professionelle skøn


6. Dilemmaer:

    a.: evidens eller frekvent – hvordan skabe styringsegnede data med høj  troværdighed

    b.: Hvordan kan profession og afministration være i samme stue?


7. Dilemmaer:

    a.: Hvordan vide, hvad der virker når verden er kompleks og viden er flydende?

    b.: Hvordan styre efter værdi – når værdien fortsat målet i produktivitet?


8. Dilemmaer:

    a.: Hvordan sikre patientens rettigheder – hvis patientrettighederne ikke sikrer patienten?

    b.: Hvordan sikre den stigende digitalisering – hvis digitaliseringen hæmmer menneskeligheden


9. Dilemmaer:

    a.: Hvordan samarbejde på tværs – hvis samarbejdet ikke er i alles interesse?

    b.: Hvordan, hvorfor og hvornår involvere patienten


10. Dilemmaer i den politiske styring


11. Opsamling på tværs


12. Den etiske fordring i fremtidens styring


13. Øvelser, spørgetime 

 

Engelsk titel

Dilemmas in Health Care Management

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfrit element

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • At kunne forstå rammerne for sundhedsvæsenets styring, og sætte dem i relation til deres baggrund og idé
 • At have tilegnet sig viden om de almindeligste dilemmaer i sundhedsvæsenet og at kunne beskrive disse

Færdigheder

 • At kunne skelne mellem de drøftede dilemmaer
 • At kunne navigere mellem disse i forhold til konkrete cases

 

Komptencer

 • At analysere dilemmaer i sundhedsvæsenets styring og ledelse, og kunne vurdere nye styrings- og ledelses redskabers muligheder som svar herpå.
 • At vurdere relevansen af løsningsforslags indplacering i sammenhæng med identificerede udfordringer, og at sætte dem ind i en relevant sammenhæng

 

 

 

Kurset består af holdtimer, som vil være bygget op omkring korte oplæg og forelæsninger fra underviseren og evt. gæsteforelæsere efterfulgt af analyse/diskussioner i plenum samt gruppearbejde, hvor de studerende skal arbejde med sundhedsstrategiske dilemmaer og problemstillinger.

 Howard, C. Grøn, Hansen, H. Foss og Kristiansen, M. Bøge (red.): ”Offentlig styring - Forandringer i krisetider”: Kapitlerne 1-9 (s. 13-221).

Andersen, L. Bøgh, and Pedersen, L. Holm: ”Styring og motivation i den offentlige sektor”. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, 2014. 124 s.

Pedersen, K. Møller og Petersen, N. C. (2014) ”Fremtidens hospital”. Munksgaard

Høyer K. (2019): Hvem skal bruge sundhedsdata og til hvad? Informations Forlag.

Fogsgaard, M.K. og De Jongh, M., red. (2018): ”Ledelse og samskabelse”. Dansk Psykologisk Forlag.Heraf: Kap 1 af: Sørensen E./Torfing J. Den offentlige sektor som en arena for samskabelse s. 30-61 og kap. 4 af: Bentzen, T.: Tillidsbaseret styring. s. 132-155.

Andersen, N. Åkerstrøm og Pors, J. Grønbæk: On the history of administrative decisions: How decisions begin to desire uncertainty, i: Management & Organizational History, 2017, 12:2 s. 119-141

Le Grand, J.: Knights and knaves return: Public service motivation and the delivery of public service, International Public Management Journal 13 (1), 56-71.

Jacobsen, C. Bøtcher, and Andersen, L. Bøgh: Leading public service organizations: “How to obtain employees with high self-efficacy”. No. 72. Rockwool Foundation Research Unit, 2014.

Bohni, T.K. (2009): ”Sammenhæng mellem organisationsteoretiske paradigmer og forståelsen af modstand mod forandring”, Psyke og Logos

Jacobsen, C.B., Martin, H.M. & Baker, V.H. (2015) “Who knows best? Negotiations of knowledge in clinical decision making”, Tidsskrift for Forskning I Sygdom og Samnfund, nr. 22, s. 67-82.

Wadmann, Sarah m.fl. : We don’t like the rules, but we keep seeking new ones: The vicious circle of quality control in professional organizations i: Journal of Professions and Organization, 2019, 6, s. 17-32

Friis, l. og Hansen, A. (2013): Performance management i et tværdisciplinært perspektiv. I: Friis, l. (2012). 'Kvalitetsstyring'. Økonomistyring & Informatik, 29/2, 113-151.

Andersen, O. K.: ”Konkurrencestaten bør og vil overleve”, i: tidsskriftet RÆSON 31, oktober 2017 (19 s)

Madsen, S. Obed (2016): ”Andetgørelsen i organisationer - hvordan skabelsen af de andre ødelægger styring og ledelse”. I: Økonomistyring og Informatik: 32 (2), s. 99-117.

Svensson, L.G.: ”Professionelles status og tillid” i: Tidsskrift for professionsstudier 22 (2016), s: 54-69

Porter, M.E. (2010). What is value in health care, The New England Journal of Medicine: 2477-2481. (4 s)

Svendsen, Steen, Olsen, Søren Steen: Boxing the Future, Udvikling af scenarier for fremtidens sundhed 2050

Økonomiaftaler, sundhedsaftaler, budgetbeslutninger m.v.

Pensumlisten er ikke udtømmende.

Kendskab til sundhedsvæsenets struktur og funktion svarende til det tilsvarende kursus på 7,5 ECTS på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Synopsiseksamen bestående af mundtlig prøve, 30 min inkl. votering. Eksaminationen sker på baggrund af skriftlig aflevering (synopsis)

Formkrav til synopsis:
Maksimum 4 sider ved individuel eksamen (og maksimum 6 sider, hvis to skriver sammen) med selvvalgt problemformulering.

Problemformuleringen i synopsis skal godkendes af den kursusansvarlige senest inden sidste undervisningstime.

Obs: 2 studerende kan skrive synopsis sammen, men kun hvis det er muligt at gå til mundtligt forsvar sammen. Ved gruppeeksamen udvides det mundtlige forsvar med 10 minutter.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Synopsis må medbringes - ingen øvrige hjælpemidler tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Den studerendes præstation ved den mundtlige eksamen bedømmes med afsæt i kursets tredelte målbeskrivelse. Dvs:

Viden

 • At kunne forstå rammerne for sundhedsvæsenets styring, og sætte dem i relation til deres baggrund og idé
 • At have tilegnet sig viden om de almindeligste dilemmaer i sundhedsvæsenet og at kunne beskrive disse

 

Færdigheder

 • At kunne skelne mellem de drøftede dilemmaer
 • At kunne navigere mellem disse i forhold til konkrete cases

 

Komptencer

 • At analysere dilemmaer i sundhedsvæsenets styring og ledelse, og kunne vurdere nye styrings- og ledelses redskabers muligheder som svar herpå.
 • At vurdere relevansen af løsningsforslags indplacering i sammenhæng med identificerede udfordringer, og at sætte dem ind i en relevant sammenhæng

 

 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 185
 • Eksamen
 • 50
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOK20003U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemaet i syllabus.
Kapacitet
40 studerende
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Iben Fibiger   (12-6e676a73336b6e676e6c6a7745787a736933707a336970)
Kurusansvarlig Iben Fibiger: iben.fibiger@regionh.dk

Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Underviser

-

Gemt den 05-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students