Etik og sundhedspolitik (Udbydes fra efteråret 2022)

Kursusindhold

Faget er en kombination af to fag etik og sundhedspolitiske analyser.

 

Etikdelen omfatter etiske problemstillinger med relation til folkesundhed og sundhedspolitisk beslutningstagen. Kurset introducerer til etiske teorier samt anvendelsen af disse teorier i forbindelse med forebyggelse, sundhedsfremme og diskussionen om (u)lighed i sundhed. På kurset beskrives klassiske diskussioner om grænserne mellem individets rettigheder og fællesskabets gode, forståelsesmodeller af ansvar for eget helbred og etiske overvejelser bag og udfordringer i prioriteringer i sundhedsvæsenet.

 

Sundhedspolitikdelen præsenterer grundlæggende teoretiske perspektiver på sundhedspolitikken. Faget introducerer teorier og empiriske analyser af centrale faser af policy processen, herunder dagsordenfastsættelse, politikformulering, beslutning, implementering og evaluering. Der er også fokus på samspillet mellem forskellige politiske niveauer og mellem offentlige og private aktører i de forskellige faser af policy processen. Faget præsenterer perspektiver på policy design og forskellige policy instrumenter, herunder regulering, incitamenter, information og adfærdspåvirkning, og deres mulige intenderede og uintenderede effekter. Der knyttes an til diskussionen af værdimæssige og etiske dilemmaer i forhold til design af policy instrumenter.

 

Kursets overordnede mål er, at de studerende skal kunne bruge teorier i analyser af sundhedspolitiske problemstillinger og kritisk undersøge, hvordan politiske prioriteringer og beslutninger indebærer etiske, ideologiske, værdi- og interessemæssige hensyn. Kurset omhandler bl.a. moralfilosofiske teorier, politiske filosofier; policy process teorier og reguleringsteorier.

Engelsk titel

Ethics and Health Policy Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive overordnede teoretiske retninger inden for etik
 • Opnå refleksiv forståelse af centrale principper og begreber inden for etik
 • Reflektere over etiske aspekter i folkesundhedsvidenskabeligt arbejde og sundhedspolitisk beslutninger
 • Redegøre for teorier om centrale faser af policy processen, herunder dagsordenfastsættelse, politikformulering, beslutning, implementering og evaluering
 • Redegøre for centrale politiske arenaer i dansk sundhedspolitik og samspillet mellem forskellige politiske niveauer samt relevante offentlige og private aktører i de forskellige faser af policy processen.
 • Kende til perspektiver for policy design og valg af policy instrumenter, og være i stand til at diskutere intenderede og uintenderede effekter, samt værdimæssige og etiske problemstillinger knyttet valg af policy instrumenter
   

Færdigheder

 • Anvende etiske ræsonnementer i relation til konkrete problemstillinger i folkesundhedsvidenskab og sundhedspolitik
 • Læse og bedømme etisk videnskabelige artikler og medier
 • Kunne formulere og besvare en sundhedspolitisk problemstilling med hjælp af teori og empiri, samt kunne formidle dette i et klart sprog.
 • Kunne formidle sundhedspolitiske analyser i et klart sprog.
 • Kunne forholde sig kritisk til teorier og sundhedspolitiske analyser.
   

Kompetencer

 • Overføre kendskab til forskellige etiske positioner og dertil hørende teorier til anvendelse inden for folkesundhed
 • Formidle etiske indsigter i relation til folkesundhedspraksis
 • Indgå i sundhedsfagligt projektarbejde hvor etiske oplysninger og metodik har betydning enten som produkt af eller som beslutningsgrundlag for det overordnede projekt
 • Med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og begreber selvstændigt kunne analysere og vurdere sundhedspolitiske processer og beslutninger.

Forelæsninger og holdtimer

Kompendium og Sundhedspolitik - teorier og analyser.

 

 

Kendskab til sundhedsvæsenets struktur og funktion svarende til kursus på 1. semester på BA-uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.

Skriftlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveformsdetaljer
Der stilles to spørgsmål inden for hvert fag, hvor de studerende skal vælge et inden for hvert fag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende kunne:

Etik:

Viden

 • Beskrive overordnede teoretiske retninger inden for etik.
 • Reflektere over etiske aspekter i folkesundhedsvidenskabeligt arbejde og sundhedspolitik.

Færdigheder

 • Kunne forholde sig kritisk til etiske problemstillinger inden for folkesundhedsvidenskab og sundhedspolitik.
 • Læse og bedømme etiske oplysninger i rapporter, videnskabelige artikler og medier.

Kompetencer

 • Anvende etisk ræsonnering i relation til en konkret problemstilling i folkesundhedsvidenskab og sundhedspolitiske beslutninger.
 • Kunne forholde sig kritisk til etiske beslutninger i sundhedsvæsenet.

 

Sundhedspolitik:

Viden

 • Redegøre for teorier om policy processer og policy design på sundhedsområdet
 • Kende det sundhedspolitiske system i Danmark, herunder samspillet mellem statslige, regionale og kommunale niveauer, samt offentlige og private aktører i de forskellige dele af policy processen

 

Færdigheder

 • Kunne formulere og besvare en sundhedspolitisk problemstilling med hjælp af teori og empiri, samt kunne formidle dette i et klart sprog.
 • Kunne formidle sundhedspolitiske analyser i et klart sprog.
 • Kunne forholde sig kritisk til teorier og sundhedspolitiske analyser.

 

Kompetencer

 • Med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og begreber selvstændigt kunne analysere og vurdere sundhedspolitisk forskning og sundhedspolitiske processer og beslutninger.
 • Kunne forholde sig til sundhedspolitiske aktører ud fra en forståelse af deres vilkår og interesser. 
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 110
 • Eksamen
 • 48
 • Total
 • 203

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20016U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se syllabus.
Kapacitet
68 studerende
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jeanette Bresson Ladegaard Knox   (4-7c7f80895184867f753f7c863f757c)
  Etik
 • Karsten Vrangbæk   (4-7c7287835184867f753f7c863f757c)
  Sundhedspolitiske analyser
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Underviser

Signild Vallgårda, Jeanette Bresson Ladegaard Knox og enkelte gæsteforelæsere.

Gemt den 18-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students