Organfarmakologi

Kursusindhold

Undervisningen indeholder følgende emner:

 • Hjerte/kredsløbets opbygning og funktion, herunder lægemidler til behandling af atherosclerose, angina pectoris, hjertearytmi, hypertension, thromboemboliske komplikationer, anæmi og hjerteinsufficiens.
 • Respirationssystemets opbygning og funktion, herunder blodets transport af luftarter samt lungelidelser (f.eks. astma og KOL) og lægemidler til behandling heraf.
 • Nyrefunktionen med hovedvægten lagt på clearance og tubulusfunktioner samt syre/base regulering, lægemidler med virkning på organismens salt og vandbalance og ekskretion af lægemidler.
 • Immunologi: Immunosuppressiva, antihistaminer og antiinflammatoriske lægemidler herunder lægemidler med virkning på sygdomme i bevægeapparatet (gigtsygdomme såsom rheumatiske lidelser, urinsyregigt m.m.) og allergiske reaktioner.
 • Infektioner: Antibakterielle midler, antivirale midler (bl.a. HIV), antimykotiske midler (antisvampemidler), antimalariamidler og antelmintika (ormemidler).
 • Cancerterapi.
 • Genterapi og biologiske lægemidler.
 • Hudlidelser: Hudens opbygning og lægemidler til behandling af hudsygdomme.
 • Lægemiddelforgiftninger/-bivirkninger/-interaktioner i relation til ovennævnte.
 • Farmakologiske hensyn til interaktioner, patientstratificering og udviklingsstadium.

Indenfor disse emner undervises der bl.a. i organernes opbygning, funktion, fysiologi, almindeligt forekommende sygdomstilstande, behandlingsformer, lægemidlers klassificering, virkningsmekanismer, skæbne i organismen, indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, samt forsøgsmodeller, sygdomsmodeller og videnskabelige fremgangsmåder, der har ledt til afdækning af denne viden. I forbindelse med in vivo laboratorieøvelsen og anvendelse af forsøgsdyr i forskning, som indgår i kurset, omtales etiske principper herunder 3R-konceptet (1-reduction (reduktion/begrænsning), 2-replacement (erstatning) og 3-refinement (forfinelse)) ligesom sikkerhedsmæssige aspekter og afledte forholdsregler gennemgås.

Engelsk titel

Organ Pharmacology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på fjerde semester.

Målbeskrivelse

Formål

Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende en anatomisk og fysiologisk viden om organsystemernes opbygning, funktion og almindeligt forekommende patologiske tilstande, samt på baggrund af denne viden forstå lægemidlers virkningsmekanisme, effekter og anvendelse.
 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for anatomi, fysiologi, og patofysiologi relateret til følgende funktioner/ tilstande:
  • Hjerte-kredsløbsfunktion
  • Respiration
  • Nyrefunktion
  • Immunsystemet: autoimmunitet, allergi og inflammation herunder sygdomme i bevægeapparatet (gigtsygdomme/rheumatiske lidelser).
  • Infektioner
  • Cancer
  • Genterapi og biologiske lægemidler
  • Hudsygdomme
 • for de nævnte funktioner/ tilstande redegøre for den integrerede funktion og regulering af flere enkeltorganer samt konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion.
 • redegøre for sædvanligt benyttede lægemidler til behandling af disse forstyrrelser, lægemidlernes skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.
 • forklare teorier for og metoder til undersøgelse af lægemidlers virkninger (og bivirkninger) på den intakte såvel som den syge organisme.
 • forklare overordnede etiske overvejelser og lovmæssige begrænsninger i forbindelse med in vivo farmakologiske forsøg.
 • forklare sammenhænge mellem lægemidlers molekylære virkningsmekanismer, virkning på organismeniveau og terapeutisk anvendelse.

 

Færdigheder

 • anvende principperne fra fysisk kemi, cellebiologi, anatomi og basal fysiologi til at beskrive og forstå  funktionen af enkeltorganer og deres indbyrdes samspil.
 • med bagrund i biokemisk og (pato-) fysiologisk viden anvende farmakokinetiske og farmakodynamiske begreber og metoder til at forstå, vurdere og foreslå nye virkningsmekanismer, bivirkningsmekanismer, doserings- og administrationsprincipper for lægemidler.
 • ud fra forskrift udføre måling af farmakodynamiske parametre.
 • foretage beregninger på og statistisk analyse af egne eller forelagte fysiologiske og farmakodynamiske datasæt.
 • vurdere og fortolke behandlede data.
 • vurdere og foreslå farmakologisk behandling til en nærmere beskrevet patient.

 

Kompetencer

 • samarbejde og kommunikere hensigtsmæssigt om fysiologiske og farmakologiske emner med såvel kollegaer, andre akademiske og ikke-akademiske faggrupper og patienter, herunder forsyne disse med relevant faglig information.
 • selvstændigt analysere, systematisere og kritisk vurdere fysiologiske og farmakologiske problemstillinger, herunder valg af farmakologisk behandling.
 • ved rationel praktisk tilgang afdække videnskabelige spørgsmål indenfor farmakologi og fysiologi.
 • fortsætte egen uddannelse og kompetenceudvikling indenfor området.

Undervisningen består af:

38 forelæsninger: Forelæsningerne dækker bredt de i målbeskrivelsen nævnte fagtemaer med vægt på emner/områder, der erfaringsmæssigt er svære at tilegne sig for de studerende. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt vil forelæsningerne inkludere inddragelse / aktiv deltagelse af de studerende, f.eks. i form af besvarelse af indlagte spørgsmål og mindre opgaver med tilbagemelding via interaktive IT systemer (f. eks. Shakespeak /Learning Catalytics). Til brug sammen med fysiologibogen findes på forlagets (Pearsons) hjemmeside online-materiale, som de studerende forventes at anvende til forberedelse / selvstudium / selvevaluering. Materialet vil blive omtalt og inddraget i relevante forelæsninger.

Tredobbelte klassetimer indenfor emnerne: 1) hjerte-kredsløb, 2) respiration, og 3) nyrer. De tre klassetimer afholdes for 2 hold ad gangen (hver gang af 3 timers varighed) og bruges især til fordybelse i emner og træning i løsning af beregningsopgaver af typer, som er sammenlignelige med de beregningsopgaver, der stilles til eksamen.

2 laboratorieøvelser á 4 timer (dvs, i alt 8 timer): 1) In-vivo blodtryksøvelse med bedøvet rotte (i øvelseslaboratorium) og 2) Interaktive computer-baserede øvelser med PowerLab og Kredsløbs Kit (kan evt. gennemføres i klasselokale). De studerende arbejder sammen i grupper på 3-4 personer. Inden øvelsen gennemgår de studerende en online-quiz (pre-lab quiz) i Absalon. Ved øvelserne arbejdes praktisk med realtidsmåling af in-vivo fysiologiske / hæmodynamiske / farmakodynamiske parametre (f.eks. EKG, blodtryk, blodflow og puls) med tilhørende databehandling, statistisk analyse og fortolkning.

 • Human Physiology: An Integrated Approach, Dee Unglaub Silverthorn, Pearson Education Limited 2019. Seneste version.

 • Rang & Dale’s Pharmacology: Ritter, J.M., Flower, R., Henderson, G., Loke, Y.K., MacEwan, D. and Rang, H.P., Elsevier Ltd. Seneste version.

 • Noter vedrørende biologisk styrkebestemmelse.
 • Øvelsesvejledning.
 • Formelsamling udarbejdet af undervisere.
 • Online-materiale med relation til fysiologibogen (Pearson Mastering A&P, Interactive Physiology2, video tutorials).

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i studieenhederne:

Farmaceutisk fysisk kemi I,
Farmaceutisk fysisk kemi II,
Cellulær og molekylær biologi,
Farmaceutisk biologi, og
Basal Farmakologi.

Kurset indeholder en in vivo øvelse, som skal gennemføres i øvelseslaboratorium med adgang til dyrestald (pt. Ø1).

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
I eksamensopgaverne indgår fysiologiske, patofysiologiske og farmakologiske problemstillinger.
Ud over forelæsninger og klassetimer, indgår den teoriske del af laboratorieøvelser i eksamenspensum. Derfor er den skriftlige eksamen tilrettelagt på baggrund af, at de studerende har deltaget aktivt i laboratorieøvelserne.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet Bachelor i farmaci - KUnet

Formelsamling udarbejdet af underviserne vil være tilgængelig ved eksamen.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for anatomi, fysiologi, og patofysiologi relateret til følgende funktioner / tilstande:
  • Hjerte-kredsløbsfunktion
  • Respiration
  • Nyrefunktion
  • Immunsystemet: autoimmunitet, allergi og inflammation herunder sygdomme i bevægeapparatet (gigtsygdomme/​rheumatiske lidelser).
  • Infektioner
  • Cancer
  • Genterapi og biologiske lægemidler
  • Hudsygdomme
 • for de nævnte funktioner/ tilstande redegøre for den integrerede funktion og regulering af flere enkeltorganer samt konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion.
 • redegøre for sædvanligt benyttede lægemidler til behandling af disse forstyrrelser, lægemidlernes skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.
 • forklare teorier for og metoder til undersøgelse af lægemidlers virkninger (og bivirkninger) på den intakte såvel som den syge organisme.
 • forklare overordnede etiske overvejelser og lovmæssige begrænsninger i forbindelse med in vivo farmakologiske forsøg
 • forklare sammenhænge mellem lægemidlers molekylære virkningsmekanismer, virkning på organismeniveau og terapeutisk anvendelse.

 

Færdigheder

 • anvende principperne fra fysisk kemi, cellebiologi, anatomi og basal fysiologi til at beskrive og forstå  funktionen af enkeltorganer og deres indbyrdes samspil.
 • med bagrund i biokemisk og (pato)fysiologisk viden anvende farmakokinetiske og farmakodynamiske begreber og metoder til at forstå, vurdere og foreslå nye virkningsmekanismer, bivirkningsmekanismer, doserings- og administrationsprincipper for lægemidler.
 • foretage beregninger på og statistisk analyse af forelagte fysiologiske og farmakodynamiske datasæt.
 • vurdere og fortolke behandlede data.
 • vurdere og foreslå farmakologisk behandling til en nærmere beskrevet patient.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 38
 • Holdundervisning
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 148
 • Laboratorie
 • 8
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFABIL114U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
4. semester
Kapacitet
240 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders A. Jensen   (3-65656e4477797268326f7932686f)
Kursusteamet består af: Anders Asbjørn Jensen, Majid Sheykhzade og Jesper Tobias Andreasen.

Studiesekretær: Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste: https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Underviser

1- Uffe Kristiansen
2- Majid Sheykhzade
3- Anders Asbjørn Jensen
4- Anne-Marie Heegaard
5- Jesper Tobias Andreasen
6- Lasse Bak
7- Petrine Wellendorph
8- Mariena van der Plas
9- Kristine Freude

Gemt den 31-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students