Kemiske principper

Kursusindhold

I forelæsningerne gennemgås principperne om almen kemi, der er relevante for de farmaceutiske videnskaber. Der er fokus på kemisk ligevægt i vandig opløsning, herunder syre-baseligevægte, opløselighedsligevægte, redoxligevægte og kompleksligevægte. Kvantitative beregninger for de nævnte ligevægtstyper gennemgås. Deskriptiv kemi (stofkemi) illustreres med specifik henvisning til det periodiske system og med vægt på forholdet mellem elektronstruktur og periodiske egenskaber. Molekylær struktur og kemisk binding gennemgås. Der gives også en introduktion til radioaktivitet. Der lægges særlig vægt på d-blok grundstofferne, herunder deres elektroniske konfigurationer, redox-egenskaber og koordinationskemi.

Klassetimerne og øvelserne udvikler kvantitative beregninger, der er indført i forelæsningerne og illustrerer den deskriptive kemi. Øvelseskurset er baseret på vandige systemer med vægt på pH beregning og identitetsreaktionerne, som er beskrevet i Farmakopéer.

Projektet sigter mod at anvende den opnåede viden til at planlægge og udføre eksperimenter baseret på gruppeseparation og Farmakopé-identitetsreaktioner.

Engelsk titel

Chemical Principles

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på første semester.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes det, at den studerende har tilegnet sig viden om de generelle kemiske principper, der er nødvendig for videre studier af de farmaceutiske videnskaber:

Viden

 • Kan forstå de grundlæggende kemiske principper og redegøre for de kemiske ligevægte.
 • Kan klassificere grundstoffernes kemi i forhold til det periodiske system baseret på en forståelse af atomstruktur og elektronisk konfiguration.
 • Kan kort redegøre for radioaktivitet.
 • Kort redegøre for grundlæggende principper for klassificering og mærkning af kemikalier

 

Færdigheder

 • Har udviklet færdigheder til beregninger af simple og koblede ligevægte, især involverende pH, opløselighed, kompleksdannelse og redoxprocesser.
 • Er i stand til at lave beregninger for bufferopløsninger, samt angive et stofs syre-base egenskaber i vandig opløsning ved en given pH.
 • Kan gøre rede for kemisk binding og molekylers 3-dimensionelle struktur.
 • Kan gøre rede for strukturen og elektroniske egenskaber af d-blok koordinationsforbindelser, især med hensyn til deres biologisk relevante egenskaber.
 • Har udviklet færdigheder til at håndtere og bortskaffe kemikalier på forsvarlig vis.

 

Kompetencer

 • Har tilstrækkeligt kompetencer inden for praktisk uorganisk kemi til at kunne planlægge og udføre de identitetsreaktioner, der er beskrevet i Farmakopéer.
 • Har tilstrækkelige kompetencer til at udføre støkiometriske beregninger.
 • Har udviklet kompetencer til at dokumentere observationer i et laboratoriemiljø.
 • Tage ansvar for egen og andres laboratoriesikkerhed.
 • Kan reflektere over og tage ansvar for egen læring.

Forelæsningsrækken bruges til at introducere og diskutere de kemiske begreber, der er relevante for de farmaceutiske videnskaber. Klassetimerne har til formål at lære de studerende selvstændigt at arbejde med kvantitative beregninger. Laboratorieøvelserne har til formål at illustrere kemiske ligevægt i vandig opløsning og den deskriptive kemi. Projektet har til formål at give studerende kompetencer til at anvende den opnåede viden til planlægge og udføre eksperimenter.

 • Kompendium Kemiske Principper. Seneste udgave.
 • Kemiske beregninger med Excel, Stefan Stürup. Seneste udgave.
 • Maths for Chemistry, Monk and Munro, Oxford University Press. Seneste udgave.
 • Supplerende materialer på kursets hjemmeside.
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest.
For at opnå kursusattest skal den studerende have udført laboratorieøvelser og projektet, udarbejdet og godkendt de tilhørende rapporter, og deltaget i fremlæggelse og diskussion af udvalgte rapporter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå kursusatttest skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • demonstere og redegøre for grundlæggende kemiske principper

 

Færdigheder

 • udføre laboratorieøvelserne og aflevere tilfredsstillende relaterede rapporter hvori relevante korte kemiske redegørelser og beregninger er kort beskrevet

 

Kompetencer

 • planlægge, udføre og reflektere over udvalgte identitetsreaktioner, der er beskrevet i Farmakopéer og aflevere tilfredsstillende projektrapporter hvori relevante kemiske redegørelser og beregninger er beskrevet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamensspørgsmålene er baseret på kvantitative beregninger og demonstrering af kemisk viden og færdigheder. Eksamenssættet består af et antal opgaver, hvor den indbyrdes vægtning af opgaver og delspørgsmål fremgår af det enkelte eksamenssæt.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet Bachelor i farmaci - KUnet

I tillæg til standardopsætningen er det tilladt at medbringe digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den skriftlige eksamen er grundlaget for et helhedsindtryk og en vurdering af om den studerende i sine besvarelser demonstrerer at have tilegnet sig tilstrækkelig viden og færdigheder om de grundlæggende kemiske principper.

En jævn bevarelse på delopgaverne vægtes positivt frem for store udsving i besvarelserne.

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere en bred viden om farmaceutisk relevante stoffers kemi

 • demonstrere en udtømmende viden om de generelle kemiske principper og deres anvendelse inden for simple og koblede ligevægte, især involverende pH, opløselighed, kompleksdannelse og redoxprocesser.

 

Færdigheder

 • udføre komplekse kvantitative beregninger på alle de nævnte ligevægtstyper, herunder sammensatte ligevægte

 • beskrive og diskutere bindingstyper, elektron- og molekylstruktur

 • demonstrere en overbevisende sikker anvendelse af det periodiske system og grundstoffernes kemi baseret på en forståelse af atomstruktur og elektronkonfiguration

 • demonstrere overbevisende sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og formalisme (symboler, enheder etc.)

 

Kompetencer

 • beskrive og forklare reaktionerne i gruppeseparation og identifikation

 • diskutere regler og principper for de forskellige ligevægtstyper

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 128
 • Teoretiske øvelser
 • 3
 • Øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 12
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAB20002U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
1. semester
Kapacitet
240 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Farmaci
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Huiling Mu   (10-6d7a6e716e736c33727a45787a736933707a336970)
Studiesekretær: Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste: https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Underviser

Anders Østergaard Madsen
Marco van de Weert
Mariena van der Plas
Stefan Stürup

Gemt den 31-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students