Videnskabsteori for datalogi-økonomi (Vt-DatØk)

Kursusindhold

Kurset består af tre hovedelementer:

 1. Generel videnskabsteori
 2. Videnskabsetik og ­politik
 3. Emner fra datalogiens og økonomiens videnskabsteori og filosofi

 

Under 1) vil vi med udgangspunkt i datalogi- og økonomifagene undersøge og analysere de metoder, man i natur- og samfundsvidenskaben benytter til at generere ny viden. Vi vil herunder overveje, om man kan man karakterisere datalogi som matematik, naturvidenskab, ingeniørvidenskab, eller noget helt fjerde, og vi vil diskutere om økonomifaget bedst kan opfattes som en formel eller en empirisk disciplin. Vi vil diskutere den erkendelsesmæssige status af videnskabelig viden med et særligt fokus på matematiske og økonomiske modeller, og vi vil diskutere forbindelsen mellem videnskabelig viden og innovation.

 

Desuden vil vi under 2) diskutere hvordan videnskabelig viden står i relation til ydre samfundsforhold af juridisk, etisk og politisk karakter. Vi vil derfor introducere grundlæggende etiske teorier og diskutere, hvad det vil sige at bedrive og anvende videnskab på en moralsk forsvarlig og forskningsmæssig redelig vis. 

 

Under 3) vil vi undersøge og diskutere, hvad der karakteriserer datalogi og økonomi som uddannelse og profession, hvordan de to fag metodemæssigt forholder sig til hinanden og til tilgrænsende fag, den rolle som computeren spiller for fagene, den rolle som modellering og beregninger spiller for videnskab og samfund, hvordan datalogisk virke er organiseret og professionaliseret inden for udvikling af IT og i finansindustrien, og hvilken rolle datalogien og økonomi som fag spiller i det offentlige rum.

Engelsk titel

Philosophy of Computer Science Economics (Vt-DatØk)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi

Målbeskrivelse

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 • Reflektere kritisk over datalogien og økonomiens metoder, særlige natur og erkendelsesmæssige status.
 • Udvise faglig selvforståelse og se datalogi og økonomi i forhold til tilgrænsende fagfelter/discipliner.
 • Diskutere forskellige opfattelser af hvad videnskab er gennem hele spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret og strategisk forskning til innovation.
 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til datalogien og økonomiens rolle i samfundet. 
 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til datalogisk og økonomisk praksis og brugen af datalogi og økonomi. 

 

Færdigheder

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 • Identificere etiske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til datalogi og økonomi.
 • Identificere metodologiske og erkendelsesteoretiske problemer i relation til datalogi og økonomi. 
 • Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til datalogi og økonomi. 
 • Udarbejde et skriftligt akademisk produkt. Herunder skal den studerende kunne henvise korrekt til anvendt litteratur og på egen hånd udvælge relevant pensum. 

 

Viden

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 • Beskrive udvalgte etiske teorier af relevans for kritisk refleksion over datalogiske og økonomiske modeller, herunder nytteetik og pligtetik.
 • Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over datalogi, økonomi og tilgrænsende vidensområder, herunder videnskabelig metode, videnskabelig usikkerhed, falsifikationisme, paradigme samt matematiske og økonomiske modeller.
 • Beskrive datalogien og økonomiens samfundsmæssige rolle og betydning samt træk af datalogien og økonomiens historiske/​institutionelle baggrund. 
 • Beskrive videnskabelige processer i datalogi og økonomi gennem hele spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret og strategisk forskning til innovation. 
 • Beskrive normer for god videnskabelig praksis både generelt og i forhold til de matematiske fag. 

I kurset benyttes følgende undervisningsformer:
1. Forelæsninger
2. Øvelsestimer i mindre hold
3. Arbejde i grupper uden supervision.
Derudover forventes den studerende at benytte en væsentlig del af sin tid på selvstændig forberedelse, specielt for at tilegne sig kursets pensum.

Undervisningsmaterialet vil bestå af en grundbog samt et kompendium bestående af en række artikler og mindre boguddrag. Begge vil kunne købes i bogladen.

Mindst 30 beståede ECTS-point inden for datalogi-økonomi-uddannelsen

Skriftlig
Individuel

Der gives mundtlig feedback på mundtlige fremlæggelser. Der gives kort individuel og samlet overordnet feedback på skriftlige afleveringer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 60 minutter med opsyn.
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveformsdetaljer
Skriftlig multiple-choice prøve (60 min.) og 2-døgns (48 timer) take-home skriftlig, bunden opgave.
Karakteren fastsættes ved en helhedsvurdering af multiple-choice og take-home.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve).
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Multiple-choice: Ingen hjælpemidler tilladt; 
Take-home: Alle hjælpemidler tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 23
 • Projektarbejde
 • 38
 • Eksamen
 • 17
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDB21000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Intet max.
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Mikkel Willum Johansen   (3-707a6d436c7167316e7831676e)
 • Henrik Kragh Sørensen   (12-74717a7e75773a777e6d73744c757a703a77813a7077)
Gemt den 27-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students