Modul 3: Liv i landdistrikterne - omstilling og udvikling

Kursusindhold

Landdistrikterne kan spille en afgørende rolle når der skal udvikles fremtidssikrede løsninger inden for fødevareproduktion, bosætning, grøn energi, og beskyttelse af natur og miljøet. På trods af globale mega-trends, som viser at folk flytter fra land til by, foregår der også en modsatrettet bevægelse tilbage fra byer til landdistrikterne.

Kurset tager sit udgangspunkt i EU's politiske ønske om at skabe liv i landdistrikterne, og arbejder med såvel teoretiske modeller som praktiske eksempler for, hvordan omstilling af landdistrikternes rolle i samfundet kan rammesættes og implementeres. På kurset opnås en bred forståelse for de samfundsmæssige drivkræfter der er på spil i landdistrikterne samt indsigt i, hvilke aktører der skal sikre landdistrikternes fortsatte udvikling. Ligeledes undersøges mulige potentialer og udfordringer i at skabe eller understøtte fremtidige, bæredygtige lokalsamfund i det åbne land.

Engelsk titel

Module 3: Rural Livelihood, Transition and Development

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Målbeskrivelse

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:

 • Have kendskab til EUs landdistriktsprogram og kende til den historiske udvikling af EU's politik på landdistriktsområdet
 • Have grundlæggende forståelse for lokalbefolkningen og civilsamfundets rolle i landdistriktsudviklingen
 • Kende til modeller til beskrivelse af landdistrikterne, herunder modeller for entreprenørskab, ”social-ecological systems”, ”det neoendogene rurale” og ”Space and Place”.

 

Færdigheder:

 • Kunne analysere et lokalsamfunds strategiske kapacitet og på den baggrund anbefale indsatser til at styrke kapaciteten
 • Kunne gennemføre en struktureret interessentanalyse i et konkret lokalsamfund og deraf afdække potentielle konflikter og synergier
 • Kunne identificere landsbyers styrker og svagheder, og på den baggrund komme med forslag til landsbyomdannelser.

 

Kompetencer:

 • Kunne formulere og diskutere forslag til indsatser, der kan udvikle bæredygtige lokalsamfund i danske landdistrikter
 • Kunne udarbejde konkrete projekter for omstilling af landsbyer eller lokalsamfund, som tilgodeser landdistrikternes flersidige interesser.

Internater af 2 dage samt enkelte kursusdage. De studerende forventes at indgå i gruppearbejde og projektarbejde. Der gives løbende feedback i relation til de studerendes opgaver i løbet af kurset.

Litteratur på dansk, engelsk og nordiske sprog.

Dette kursus er ikke åbent for ordinære bachelor- og kandidatstuderende.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Der udarbejdes en skriftlig opgave som afleveres ved afslutning af undervisningen.
Der afholdes mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i den skriftlige opgave.
Den mundtlige eksamen er uden forberedelse.

Den skriftlige opgave vægter 60 % og den mundtlige eksamen vægter med 40%.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerendes præstation vurderes ud fra målbeskrivelsen.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Feltarbejde
 • 10
 • Vejledning
 • 8
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGM20001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 blok

Placering
Forår
Pris

15.000

Kapacitet
20 studerende
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Stubkjær Andersen   (4-77787966446d6b72326f7932686f)
Underviser

Interne og eksterne undervisere

Gemt den 13-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students