Modul 1: Mennesket i landskabet – sundhed, natur og bæredygtighed

Kursusindhold

Modulet er et fælles modul for grenene Naturbaseret terapi og sundhedsfremme og Landskabsforvaltning og er tilrettelagt med en fælles del og workshops inden for de respektive grene.

Kurset tager afsæt i FN`s verdensmål og arbejder med helt de aktuelle samfundsudfordringer, hvor menneskers forhold til, og påvirkning af klimaet, sundhedstilstand og fødevareproduktion i stigende grad kræver vores opmærksomhed. Det stiller krav til viden og kompetencer hos de, der arbejder med menneskers sundhed og landskabet som levested for dyr og planter og fødevareproduktion. På kurset arbejdes med forståelser for, hvordan man som individ og samfund kan bidrage til bæredygtige løsninger nu og i fremtiden. Kurset beskæftiger sig med den forskningsmæssige baggrund for naturmiljøers rolle i relation til sundhedsfremme og behandling. Ligeledes vil den fremtidige indretning af det åbne land og dialogbaserede løsninger for en bæredygtig fremtid indgå i kurset. Videnskabsteori indgår som del af modulet, hvor grundlæggende begreber præsenteres, herunder vidensbegreber, evidens og analysemetoder.

Engelsk titel

Module 1: Human Being in the Landscape - Health, Nature and Sustainability

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Målbeskrivelse

Viden

 • Kende FN’s verdensmål og deres historie, og specifikt for mål 3, 11, 13 og 15 have kendskab til de konkrete delmål.
 • Have kendskab til de mest anerkendte teorier og relevant forskning for relationen mellem natur og mennesker og sundhed
 • Kende til forskellige former for terapi hvor naturen er ramme og medaktør for mennesker sundhed
 • Have kendskab til landskabsforvaltningen og -planlægningens overordnede mål og udfordringer særligt i dansk sammenhæng.
 • Have kendskab til vidensformer, videnskabsteori og evidenbegrebet

 

Færdigheder

 • Anvende forskellige definitioner af sundheds- og naturbegreberne i en relevant kontekst
 • Forstå og forklare hvordan naturmiljøer kan bidrage til at fremme fysisk, mental og social sundhed
 • Anvende basale landskabsøkologiske modeller og begreber til at forklare landskabsforandringer i et historisk og nutidigt perspektiv
 • Kende de vigtigste modeller for forståelse af menneskets interaktion med naturgrundlaget
 • Beskrive centrale aktører i landskabsforvaltning og kende deres overordnede roller og kompetencer.
   

 

Kompetencer

 • Undersøge og beskrive forskellige naturmiljøers påvirkning af borgere med forskellige udfordringer inden for sygdom og sundhed.
 • Undersøge og beskrive synergier og konflikter i forhold til brug af det åbne land eksempelvis inden for vandmiljø, naturforvaltning, fødevareproduktion og rekreative muligheder.
 • Analysere videnskabelige artikler med udgangspunkt i evidensbegrebet og diskutere enkelte forskningsmetoder
 • Anvende egne praktiske erfaringer i samspil med relevante teorier og forskning inden for kursets hovedemner.

Undervisningsform:
Undervisningen foregår på 2 Internater a 2 1/2 dage samt tre kursusdage. De studerende forventes at indgå i gruppearbejde og projektarbejde. Der gives vejledning og feedback i relation til de studerendes opgaver i løbet af kurset.

Relevant litteratur på dansk, engelsk og nordiske sprog

Dette kursus er ikke åbent for ordinære bachelor- og kandidatstuderende.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Eksamen af 1. En skriftlig opgave udarbejdet i mindre grupper, som afleveres ved afslutning af undervisningen og 2. en mundtlig præsentation af opgaven.
Denne præsentation er for underviser, censor og de studerende på holdet.

Der gives en samlet karakter på baggrund af den skriftlige aflevering og den mundlige præsentation. Karakteren er individuel.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur med flere censorer
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Ekskursioner
 • 10
 • Projektarbejde
 • 100
 • Seminar
 • 20
 • Vejledning
 • 4
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 278

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGM20000U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår, Blok 1 og Blok 2
Studiestart i uge 37, undervisning afsluttes i uge 50 og eksamen er i uge 3
Pris

20.000,- dkk

Kapacitet
20 studerende
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Stubkjær Andersen   (4-838485725079777e3e7b853e747b)
  Dorthe Varning Poulsen
Underviser

Peter Stubkjær Andersen
Dorthe Varning Poulsen
Interne og eksterne undervisere

Gemt den 13-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students