VVM i praksis

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende en generel indføring i VVM (vurdering af virkninger på miljøet) som et væsentligt planlægningsværktøj for såvel det åbne land som byområder samt kendskab til metoder, der anvendes i VVM-undersøgelser. Endvidere får de studerende indsigt i igangværende VVM-undersøgelser, ligesom de får prøvet kræfter med selv at skulle afgøre, om et anlæg kræver VVM eller ej, og hvordan VVM-undersøgelsen afgrænses.

Engelsk titel

Environmental Impact Assessment in a Practical Danish Context

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i geografi og geoinformatik
Kandidatuddannelsen i geografi og geoinformatik med sidefag

 

Målbeskrivelse

Viden:

Dansk og europæisk natur- og miljølovgivning, myndighedernes rolle og kompetencer, VVM-processen, herunder metoder til screening (afgørelse af VVM-pligt), afgrænsning af VVM-undersøgelsens omfang, kortlægning og vurdering af planforhold, befolkning og menneskers sundhed, biologisk mangfoldighed, jordarealer og jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskab, samt forventede virkninger af projektets sårbarhed overfor risici for større ulykker eller katastrofer, definition og sammenligning af alternativer, herunder referencealternativet, projekttilpasninger og afværgeforanstaltninger for at undgå, mindske eller kompensere for de negative miljøpåvirkninger, inddragelse af offentligheden samt review (vurdering af om VVM-undersøgelsen er tilstrækkelig).


Færdigheder:

 • redegøre for forvaltning af  natur, miljø og landskab.
 • redegøre for de klassiske interessemodsætninger i natur- og miljøforvaltningen.
 • redegøre for metoder anvendt i VVM-undersøgelser.
 • kendskab til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport

 

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med VVM

 

 

Undervisningen foregår ved øvelser og en 1-dags ekskursion.

Se kursushjemmeside på Absalon.

Bacheloruddannelse i geografi & geoinformatik, biologi eller tilsvarende.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

VVM-emnerne genbesøges i løbet af kurset og der gives individuel mundtlig feedback ifbm med undervisning, øvelser og den løbende repetition. Ifbm med den skriftlige aflevering gives feedback til den konkrete opgave (mini-VVM) og den studerendes forståelse af formålet med opgaven. Feedbacken er individuel og retter sig mod specifikke udfordringer og interesser for den studerende. Der gives kort mundtlig feedback ifbm eksamen for at fremhæve styrker og svagheder i eksamensforløbet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 171
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGK14008U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
25
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Joachim Raben-Levetzau   (4-72777a74486b777f71366b7775)
Gemt den 04-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students