Anvendt økonomisk analyse

Kursusindhold

Kurset giver indføring i teorigrundlaget og praktisk erfaring i udarbejdelse af økonomiske analyser, som kan understøtte politiske eller strategiske beslutninger på fødevare- og miljøområdet.

Deltagerne vil efter endt kursus kunne dokumentere praktiske kompetencer med samfundsøkonomisk projektvurdering, som i bredt omfang anvendes i bl.a. konsulentfirmaer, ministerier, styrelser og NGOer.

Konkret gennemgås følgende emner:

 • Sammenhæng mellem økonomi og politik og økonomisk analyses bidrag til grundlaget for politiske beslutninger
 • Det økonomiske teorigrundlag: Privatøkonomiske og samfundsøkonomiske analyser
 • Beskrivende analyser (konsekvensanalyser, fordelingseffekter og finanspolitiske effekter)
 • Normative analyser: Økonomisk optimalitet og omkostningseffektivitet (first-best og second-best løsninger)
 • Økonomiske analyseredskaber: Cost-Benefit Analyse (CBA), Cost Efficielcy analyser (CEA), Konsekvensanalyser, samt Partielle modeller

Undervisningen vil tage afsæt i generel økonomisk teori, men der trækkes i høj grad på eksempler, indsigt og erfaring i politikunderstøttende økonomiske analyser på fødevare- og miljøområdet.

Engelsk titel

Applied Economic Analysis

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give den studerende praktisk indsigt i, hvordan økonomiske analyser kan understøtte samfundsbeslutninger, samt bibringe de studerende erfaringer i anvendelse af forskellige økonomiske analysemetoder. Kurset baserer sig især på mikroøkononomisk teori og metode, men trækker også på makroøkonomi og økonomisk politik.

De studerende skal erhverve sig kompetencer både i at vælge de rette metoder og udføre analyserne, og i at kunne foretage en kritisk vurdering af egne og andres analyser og derved bidrage med økonomisk velfunderede analyser til prioriteringsbeslutninger samt mere generelt i samfundsdebatten.

Ved evaluering af de studerende lægges der vægt på følgende:

Viden

 • Kende og kunne redegøre for det teoretiske grundlag for en CBA.
 • Kunne redegøre for de enkelte trin i en CBA samt for relevante analysemetoder og modeller for forskellige problemstillinger.
 • Kunne redegøre for økonomiske analysers muligheder og begrænsninger.

 

Færdigheder

 • Kunne gennemføre de enkelte trin i en CBA, herunder udarbejde problem- og konsekvensbeskrivelse, finde økonomiske data, foretage de relevante beregninger samt dokumentere arbejdet.
 • Kunne tilvejebringe, bearbejde og diskutere data fra andre fagområder som danner grundlag for en økonomisk analyse.

 

Kompetencer

 • Diskutere og vælge analysetilgang til diverse politik-spørgsmål samt forholde sig kritisk til relevante antagelser.
 • Perspektivere og diskutere egne og andres CBA med en selvstændig og kritisk økonomisk tilgang.

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, dialog og diskussion.

Oplyses på Absalon inden kursusstart.

Man kunne f.eks. bruge følgende bog: Finansministeriet, Vejledning i samfundsøkonomisk projektvurdering

Dertil kommer analyser fra f.eks. De Økonomiske Råd og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Det er absolut en forudsætning, at man har et solidt økonomisk fundament med mindst 22,5 ECTS mikroøkonomi, 7,5 ECTS makroøkonomi, 7,5 ECTS økonometri, 7,5 ECTS statistik og 7,5 ECTS matematik.

Kurset er målrettet bachelorstuderende i Jordbrugsøkonomi og bachelorstuderende i Naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi.

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 - 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Prøven tager udgangspunkt i projektrapporten, men der vil også være spørgsmål bredt i pensum. Uden forberedelse og uden hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 105
 • Ekskursioner
 • 10
 • Projektarbejde
 • 60
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 216

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFB17000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frank Jensen   (3-6b6f6a456e6b777433707a336970)
Gemt den 24-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students