Produktionsøkonomi

Kursusindhold

 

Kurset bygger på den generelle produktions- og omkostningsteori, der forudsætter at virksomheder har profitmaksimering som det primære mål. Der udledes kriterier, som kan danne grundlag for at vejlede virksomheder i deres økonomiske dispositioner i den løbende produktion, og i forbindelse hermed gives en introduktion til teorien om virksomheders økonomiske adfærd. Teorien er generel, men der vil i vid udstrækning blive anvendt eksempler fra jordbrugs- og fødevaresektoren.

Kurset omfatter følgende hovedemner: Produktions-og omkostningsteori og teoriens relation til jordbrugsproduktionens særkende. Produktionsfunktionen. Optimering af ressourceanvendelse og produktion over tid. Optimal fordelingen af faste input på alternative output. Optimal ressourceanvendelse og produktion under begrænsninger. Optimering af produktion under forskellige markedsformer. Virksomhedens udbudskurve og virksomhedens eftersørgsel efter input. Økonomisk rente. Prisdannelse på jord. Regulering af jordbrugsproduktion. Størrelsesøkonomiske fordele og ulemper. Beslutning under usikkerhed. Introduktion til Regnskabsvæsen og økonomistyring.

Andet:
Dette kursus henvender sig såvel til studerende, der ønsker at specialisere sig i økonomi, som til studerende, der ønsker en lidt mere omfattende behandling af økonomiske problemstillinger knyttet til optimering af produktionen på en (jordbrugs)virksomhed. Viden om de produktionsøkonomiske sammenhænge er vigtig for alle kandidater, uanset om der sigtes på et job inden for private virksomheder, erhvervsorganisationer, centraladministrationen, politik, forskning eller rådgivning.

 

Engelsk titel

Production Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi

Målbeskrivelse

 

 

Kursets målsætning er, at de studerende skal lære at formulere de økonomiske problemer, der er knyttet til en virksomheds løbende produktion samt at angive optimale løsninger herpå. Et væsentligt udgangspunkt for at de studerende er i stand til dette, er at de bliver introduceret til formulering af modeller og metoder, der kan danne grundlag for økonomisk analyse af virksomheders produktion.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Definere og beskrive produktionsfunktioner og de hertil hørende begreber, produktivitet, efficiens og teknologiske ændringer
- Karakterisere produktionsfaktorer,herunder deres fasthed på kort og lang sigt
- Beskrive kriterier for profitmaksimering og omkostningsminimering, grafisk og matematisk
- Beskrive sammenhængen mellem virksomhedens omkostningsfunktion og virksomhedens og markedets udbudsfunktion
- Beskrive økonomiske principper for kombination af flere produktionsfaktorer og flere produkter
- Karakterisere alternative mekanismer for regulering af produktion og ressourceanvendelse
- Karakterisere en virksomheds størrelse og beskrive sammenhænge mellem virksomhedens størrelse og omkostninger
- Beskrive de kræfter, der påvirker landbrugserhvervets strukturudvikling
- Beskrive årsager til usikkerhed i landbruget
- Beskrive statistiske mål for usikkerhed
- Beskrive teori om forventet nytte
- Beskrive mulige redskaber for risikostyring
- Forstå de grundlæggende principper i bogføring

Færdigheder:
- Optimere ressourceanvendelse under forskellige markedsformer
- Optimere ressourceanvendelse og produktion over tid
- Optimere fordelingen af faste input på alternative output
- Optimere ressourceanvendelse og produktion under begrænsninger
- På basis af produktionsfunktionen at udlede virksomhedens efterspørgsel efter input
- Udlede virksomhedens udbudsfunktion
- Demonstrere muligheder for at planlægge og træffe beslutninger under usikkerhed
- Demonstrere opgørelsen af værdi af information under usikkerhed
- Opstille og anvende et regnskab

Kompetencer:
- Anvende økonomisk teori til at forklare principper for virksomheders økonomiske optimering af produktion
- Analysere konsekvenser af ændringer i priser på input og output
- Analysere konsekvenser af regulering

 

 

Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser. I løbet af kurset skal 2 opgavesæt afleveres som led i eksamen. Disse skal udfærdiges individuelt, men gruppearbejde kan indgå i processen.

 

 

Rasmussen, Svend (2013): Production Economics. The basic theory of production optimisation. 2nd ed., Springer Verlag, Heidelberg.

Supplerende litteratur der oplaodes på Absalon

 

 

Kursus svarende til LOJB10259 Mikroøkonomi

Skriftlig
Individuel

Feedback på afleveringsopgaver

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, i løbet af kurset
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
I den samlede karakter vægtes afleveringer med 33% og sluteksamen med 67%.
Karakteren fastsættes som et vægtet gennemsnit af delprøverne. Man består, hvis den vægtede karakter er bestået.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Kursets målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 128
 • Øvelser
 • 36
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFB14012U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens-Martin Roikjer Bramsen   (5-6f6a737872456e6b777433707a336970)
Gemt den 10-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students