Humanistisk-samfundsvidenskabelige metoder for idræt (T-Metode)

Kursusindhold

Introduktion til hvordan man udvælger og afgrænser et undersøgelsesfelt, herunder hvordan man udvikler en problemformulering samt genererer, behandler, analyserer og diskuterer empiri under de forskellige præsenterede metoder og overordnede metodologiske tilgange. De studerende skal arbejde praktisk med de præsenterede metoder og forholde sig til valg af metode i forhold til en undersøgelses formål. Kurset indeholder øvelser i at arbejde med de præsenterede metoder og afsluttes med en skriftlig hjemmeopgave. Øvelser og opgave kan evt. forbindes til et konkret projekt/opgave udenfor faget.

Engelsk titel

Methods of Humanistic and Social Sciences (T-Metode)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet
Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende skal erhverve sig grundlæggende viden om kvalitativ observation og interview samt kvantitative undersøgelser. Denne viden inkluderer indsigt i videnskabsteoretisk baggrund, teoretiske forudsætninger og teknikkerne som bruges i den givne metode. Der opnås indsigt i implikationer samt fordele og ulemper ved de forskellige metoder. Der opnås viden om hvilke typer forskningsspørgsmål de forskellige metoder er anvendelige til at besvare.

Færdigheder:
Den studerende skal opøve færdigheder i praktisk generering, behandling og analyse af data indenfor hver metode. For de kvalitative metoder inkluderer dette blandt andet observation, og interview samt fænomenologisk og hermeneutisk analyse heraf. For de kvantitative metoder indeholder det stikprøveteori, spørgeskemateknik og basale bivariate statistiske analyser.

Den studerende skal opøve færdigheder i at vurdere etiske problemstillinger knyttet til anvendelsen af kvalitativ og kvantitativ metode.


Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence i at forholde sig kritisk til egen generering, bearbejdning og analyse af empiri .

Den studerende opnår kompetence i at generere, behandle, analysere og diskutere empiri ved at bruge udvalgte kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i relation til specifikke undersøgelsesfelter.
Den studerende opøver færdigheder i at kunne forstå, fortolke og forholde sig kritisk til egne og andres kvantitative og kvalitative undersøgelser.

 

Forelæsninger, praktiske øvelser, oplæg fra studerende og plenum diskussioner.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I løbet af kurset gives der mundtligt feedback af underviser og medstuderende på 4 præsentationer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dages opgave
Prøveformsdetaljer
Individuel, centralt stillet skriftlig 5-dages hjemmeopgave max 10 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) .
Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Opgaven udleveres mandag kl. 9.00 og afleveres fredag kl. 23.00.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 75
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Eksamen
 • 43
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIDB11010U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B og D
Kapacitet
120
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Glen Nielsen   (8-6f76716d747b6d7648766d807b36737d366c73)
Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students