Aflyst Drift af urbane områder

Kursusindhold

Kurset introducerer de forskellige typer af urbane grønne områder samt de samfundsmæssige værdier og aspekter, som indgår i byens grønne og blå struktur. Kurset har fokus på forvaltningen af byens grønne og blå struktur og introducerer en række forvaltningsredskaber på strategisk og driftsmæssigt niveau. Endvidere sættes fokus på de særlige vækstbetingelser og stressfaktorer, der gør sig gældende for plantevækst i byen.

I kurset introduceres:

 • Arealtyper i byen med grøn karaktér og drift, fx byrum, parker, naturområder, legepladser, LAR-anlæg, gadetræer, historiske anlæg, legepladser, idrætsanlæg, vejrabatter mfl.
 • Samfundsmæssige værdier og aspekter knyttet til byens grønne og blå struktur, fx arealernes historie, æstetik (form, rumlighed og skala), rekreative og sundhedsmæssige potentialer, det sociale aspekt (byen som mødested), klimatilpasning af byer, fremme af bynatur og biodiversitet mfl.
 • Forvaltningsredskaberne parkpolitik, grøn og blå strukturplan, handleplan, driftsplan, kvalitetsbeskrivelse, træregistrant, modtagekontrol, årshjul, driftsbudget/enhedspriser, At-vejledninger
 • Anvendelse af digitale forvaltningsredskaber som GIS og droner
 • Mål- og kvalitetsbeskrivelser for enkeltelementer med særligt fokus på grupperne træer, buske/hække, blomster, græs og belægninger
 • Drifts- og plejeindsatser for udvalgte grønne elementer, herunder gadetræer, buske, natur- og kulturgræs samt belægninger
 • Redskaber og makiner i den grønne drift
 • Praksis og cases fra virkeligheden i en driftsorganisation/-leverandør
Engelsk titel

Maintenance of urban Areas

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at give den studerende redskaber til at kommunikere fagligt med bestillere og udførere omkring udviklingen og plejen af byens grønne områder.

Formålet indebærer, at den studerende

Viden:

 • kender til de grundlæggende begreber, der anvendes i branchen (knyttet til forvaltningsredskaberne nævnt ovenfor)
 • kender til de samfundsmæssige værdier opg aspekter, som er knyttet til byens grønne og blå områder
 • kender til de forvaltningsredskaber, som indgår i forvaltningen af byens grønne og blå områder
 • kender de 18 anbefalede gade- og vejtræer samt retningslinjer for modtagekontrol
 • kender og kan beskrive elementer i kvalitetsbeskrivelsen inden for grupperne træer, buske/hække, blomster, græs og belægninger
 • kende til driftsmetoder for elementerne inden for grupperne træer, buske/hække, blomster, græs og belægninger, herunder kende til redskaber og maskiner
 • kender til håndtering af risikotræer, herunder træregistrant, svampe og skader
 • kender til regler og retningslinjer for arbejdsmiljø og sikkerhed i driften, herunder relevante AT-vejledninger

 

Færdigheder:

 • kan identificere værdier knyttet til et urbant grønt område
 • kan identificere aktuelle udfordringer i et urbant grønt område både på anvendelses- og driftsniveau
 • kan identificere de forskellige elementer, der indgår i et grønt anlæg
 • kan vurdere elementers tilstand og opstille målbeskrivelser herfor inden for grupperne træer, buske/hække, blomster, græs og belægninger
 • kan redegøre for indholdet i forvaltningsredskaberne driftsplan og kvalitetsbeskrivelse
 • kan redegøre for indholdet i en træregistrant samt gennemføre modtagekontrol af træer
 • kan foreslå relevante driftsindsatser for udvalgte grønne elementer; gadetræer, buske/hække, natur- og kulturgræs samt belægninger

 

Kompetencer:

 • kan indgå i en dialog om den forventede udvikling af et konkret grønt område på baggrund af viden om elementerne og brugen af arealet
 • kan indgå i en faglig dialog med andre faggrupper i forhold til at løse grønne driftsopgaver

 

Forelæsninger suppleret med ekskursioner og praktiske øvelser. Forløbet sluttes af med opgave, der samler kursets indhold.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Projektopgave i gruppe med individuel refleksion
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 65
 • Forberedelse (anslået)
 • 60
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Ekskursioner
 • 20
 • Projektarbejde
 • 50
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 204

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10131U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henning Uldal   (4-6b687178436c6a71316e7831676e)
Gemt den 05-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students