Praktik AB (SLING)

Kursusindhold

Forudsætninger for et vellykket praktikophold samt retningslinier for studerende og praktikværter er beskrevet på hjemmesiden www.skovskolepraktik.dk .

Praktikken kan aftales i offentlige og private virksomheder i Danmark og udlandet og skal godkendes af Skovskolen.

Engelsk titel

Internship AB (SLING)

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Formålet med praktikken er, at den studerende bringer tilegnet viden og færdigheder i spil i en professionsfaglig kontekst og reflekterer over virksomhedens opgaveløsninger i forhold til teorien erhvervet på uddannelsen.

Formålene indebærer at den studerende:

Viden

 • har viden om virksomhedens forretningsgrundlag, herunder mål, strategi, værdier, opgaver og økonomi
 • har viden om virksomhedens organisation og samspil med myndigheder, det omgivende samfund, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter
 • har viden om virksomhedens typiske arbejdsopgaver

 

Færdigheder

 • kan opsøge faglige problemstillinger af relevans for virksomheden
 • kan formulere individuelle læringsmål, der blandt andet kobler faglighed og relevant praksisviden
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere professionsrettede arbejdsopgaver på et fagligt tilfredsstillende niveau
 • kan iagttage og reflektere over praktikstedets administration, ledelse og drift
 • kan indgå i og bidrage til faglige netværk

 

Kompetencer

 • kan afprøve og udvikle egne færdigheder i et samarbejde med praktikstedet og virksomhedens samarbejdspartnere
 • kan afprøve teoretiske problemstillinger i praktikforløbet med henblik på at skabe sammenhæng mellem erfarings- og teoridannelse
 • kan indgå i en konstruktiv dialog med praktikstedet i forhold til praktikstedets organisation og håndtering af arbejdsopgaver
 • kan kvalificere egen læring gennem erfaringsudveksling med studerende på andre praktiksteder
 • kan udvise planlægnings- og handlekompetence i relation til relevante arbejdsopgaver og samarbejsrelationer

 

Under virksomhedspraktikken tilstræbes en progressiv udvikling af den studerendes evne til varetagelse af opgaver på ingeniørniveau, samt forståelse af virksomhedens ledelse og drift, som virksomhedens samspil med kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter. Den studerende følger under praktikopholdet virksomhedens administration, ledelse og drift mv., således at den indlærte viden fra uddannelsen afprøves bedst muligt i praksis.

For at dokumentere læring i praktikperioden skal den studerende udarbejde et antal obligatoriske praktikopgaver, som alle bedømmes for at kunne bestå praktikken. Der henvises til uddannelsens vejledning til udarbejdelse af praktikopgaver omkring indhold og formelle krav.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
45 ECTS
Prøveform
Portfolio
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig portfolio afleveres til fastsatte datoer i praktikken med en efterfølgende mundtlig prøve.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den skriftlige portfolio vægtes med 50% af den endelige karakter fordelt på følgende måde:

 • Formalia og skriftlighed 20%
 • Fagligt indhold 40%
 • Reflektioner og uddybninger 40%

 

Den mundtlige prøve vægtes med 50% af den endelige karakter.

 

Alle delelementer i portfolio skal være bestået.

Der gives én samlet karakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 125
 • Praktik
 • 1110
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 1236

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10118U
ECTS
45 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed
Den studerende følger hverdagen i praktikvirksomheden - det vil sige en 37 timers arbejdsuge. De nærmere arbejdstider aftales mellem praktikvært og praktikant.
Placering
Blok 1, Blok 2 og Blok 3
Skemagruppe
Praktik
Kapacitet
60
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henning Uldal   (4-6c697279446d6b72326f7932686f)
Underviser

Michael Hasse Schacht

Gemt den 12-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students