Mikroøkonomi

Kursusindhold

Kurset i mikroøkonomi opbygger fundamentet til moderne modelbaseret økonomisk analyse. Byggeklodserne er agenternes præferencer der modelleres til nyttefunktioner. Ved hjælp af matematik og antagelser som nyttemaksimering og ligevægt kan markedsdeltagernes adfærd forudsiges og analyseres. Med få redskaber er vi således allerede ved kursets slutning i stand til at kaste et blik på et af de smukkeste resultater i økonomi - den generelle ligevægt.

Første skridt er at udforske forbrugernes og virksomhedernes møde på markedet. Dette område kaldes industriøkonomi og idéen er at udforske hvordan forskellige markedsstrukturer vil påvirke prisdannelsen og adfærden på markedet. Herunder dækkes forbrugeradfærd (nytte, budget og valg, efterspørgselsfunktion) og producentadfærd (profitmaksimering, omkostningsminimering, udbudsfunktion). Herunder vil vi også se på beslutning under usikkerhed; Antagelsen om fuld vished for alle valg er tydeligvis urealistisk, og vi vil se på hvorledes denne usikkerhed kan inkorporeres i vores modeller for forbrugeradfærd.

Som det forhåbentligt fremgår, er kritisk brug af antagelser en hjørnesten i den økonomiske metode, og derfor et fokuspunkt for kurset. Et andet fokuspunkt er at klæde den studerende på til at kunne analysere mikroøkonomiske problemstillinger matematisk, og derfor er kurset funderet på matematiske udledninger af de gennemgåede begreber, og praktisk anvendelse af begreberne gennem beregninger i øvelsestimerne.

Engelsk titel

Micro Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kurset giver en grundlæggende indføring i økonomisk tænkning og modellering. Med udgangspunkt i basale antagelser om markedsdeltagernes præferencer, opbygges en sammenhængende teori, der kan bruges til at forstå, analysere og forudsige økonomisk adfærd. I den proces lægges vægten både på den økonomiske matematiske metode, men også på intuition og kritisk forståelse af antagelser. Kurset er således en nødvendig byggesten før introduktionen af mere virkelighedsnære problemstillinger som fx miljøøkonomi og kontraktteori.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne: 

Viden:

 • definere centrale begreber indenfor mikroøkonomi, herunder f.eks. konvekse præferencer, Engel kurve eller risiko aversion

 • Redegøre for de grundlæggende antagelser i mikroøkonomi

Færdigheder:

 • anvende matematiske og grafiske metoder til at

  • udlede, forklare og illustrere centrale resultater i mikroøkonomi, f.eks. at udlede en efterspørgselsfunktion fra en nyttefunktion og forklare dens egenskaber

  • analysere konkrete økonomiske problemstillinger

Kompetencer:

 • Fortolke resultater af økonomiske analyser i forhold til den virkelige verden

 • Evaluere og diskutere økonomiske antagelser og metode i forhold til den virkelige verden

Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser. I løbet af kurset skal 2 opgavesæt afleveres og godkendes for at man kan gå til eksamen.

Middelsvær mikroøkonomisk lærebog, som f.eks.

Hal R. Varian: Intermediate Micro Economics, latest edition, Norton

Endelig valg af lærebog vil blive offentliggjort på kursets hjemmeside senest 14 dage før kursusstart.

Evt. udleverede noter kan også indgå som pensum.

Bestået Matematik og databehandling eller tilsvarende.
Et indledende kursus i basal økonomi.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

Der gives skriftligt feedback på to obligatoriske opgaver der afleveres i løbet af kurset, plus løbende mundtlig feedback i undervisningsforløbet både i form af dialog om kursets problemstillinger under forelæsningerne, og i form af dialog om opgaveløsning i øvelses timerne

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LOJB10259U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ayoe Hoff   (2-666d456e6b777433707a336970)
Gemt den 28-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students