Arbejdsret (Cand.soc. i jura)

Kursusindhold

Arbejdsret beskæftiger sig med retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Retsområdet er præget af en stadig mere omfattende lovgivning, f.eks. funktionærloven og diskriminationslov-givningen. Det mest karakteristiske træk ved det danske arbejdsmarked er dog den centrale rolle, som kollektive overenskomster, spiller fastlæggelsen af løn- og arbejdsvilkårene. Menneskeretlige og EU-retlige regler spiller tillige en stigende rolle, hvilket stiller dansk arbejdsret over for en række udfordringer. På det offentlige arbejdsmarked er arbejdsgiverne underlagt et dobbelt retsgrundlag i form af både arbejdsretlige og forvaltningsretlige regler. Kurset har som sit primære formål at opøve deltagernes evne til at overskue og orientere sig på tværs af det komplekse arbejdsretlige system og dets grundprincipper.

Kurset fokuserer på (1) grundprincipperne for det kollektive overenskomstforhold, herunder organisationsret, konflikret, fredspligt, ledelsesret og samarbejdspligt, (2) de centrale regler for ansættelsesforhold med vægt på det særlige retsgrundlag for funktionærer, diskriminationslovgivning, indgåelse af, ændringer i og opsigelse af ansættelsesforhold samt hovedprincipperne for aflønning, arbejdstid og arbejdsfravær og (3) hovedtrækkene i arbejdsmiljø- og arbejdsskadesystemerne. De danske regler sættes løbende i menneskeretligt og EU-retligt perspektiv. Kurset belyser tillige de forskellige procesfora, der er knyttet til de forskellige regelsæt, herunder det særlige fagretlige processystem som knytter sig til håndhævelsen af kollektive overenskomster.

Engelsk titel

Labour Law

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Målbeskrivelse
 • Redegøre for det arbejdsretlige systems indretning og funktion, herunder sammenhænge mellem de forskelle dele af systemet
 • Redegøre for ligheder og forskelle mellem det private og offentlige arbejdsmarked, herunder det dobbelte retsgrundlag for offentlige ansættelsesforhold
 • Redegøre for den arbejdsretlige retskildestruktur, herunder internationale retskilders betydning for arbejdsrettens forskellige delområder
 • Forklare og perspektivere samspillet mellem den kollektive og individuelle arbejdsret, herunder behandlingen af tvister, der udspringer af kollektive overenskomster
 • Reflektere over forskelle mellem det fagretlige processystem og de almindelige domstole og forklare de praktiske konsekvenser af at sager afgøres i det ene frem for det andet fora
 • Identificere konkrete arbejdsretlige problemstillinger på en måde, der viser indsigt i arbejdsrettens forskellige delområder og overblik over sammenhænge i retssystemet
 • Analysere komplekse arbejdsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en reflekteret afvejning af de retlige argumenter
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Undervisningen afveksler mellem overblik og øvelser på baggrund af opgaver og konkrete retssager.
Undervisningen er baseret på en løbende dialog mellem de studerende og underviserne.

Jens Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 5. udg. 2020

Derudover cases, retsafgørelser og artikler, som uddeles løbende i undervisningen

• juridisk sprog og juridisk argumentation, der understøtter din kompetence til at arbejde med dit fagfelt ud fra en juridisk vinkel
• at identificere og analysere komplekse juridiske problemstillinger og kunne kvalificere fagligt begrundede løsninger ud fra juridiske hensyn og principper
• At agere professionelt i samt rådgive og mediere mellem det juridiske felt og din egen faglighed

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriterierne svarer til de punkter der fremgår af målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JSJK00005U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Kristiansen   (16-56717a7f3a577e757f80756d7a7f717a4c76817e3a77813a7077)
Gemt den 10-12-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students