Juridisk fortolkning, analyse og vurdering (Cand. soc. i jura)

Kursusindhold

Kurset bygger videre på de studerendes forudsætninger fra deres professionsbachelor samt særligt cand.soc.-jur-uddannelsens fag ”Retssystemers funktion og virke” og ”Videnskabsteori og metoder i juridisk perspektiv”. Udgangspunktet for kurset er juridisk analyse af praktisk forekomne problemstillinger, og med dette grundlag arbejdes der i kurset med juridisk informationssøgning, retskilders fortolkning, indbyrdes placering og anvendelse.

Kurset vil fokusere på følgende elementer i udviklingen af de studerendes forståelse for juridisk analyse, fortolkning og vurdering:

• Hvordan man finder retskilder.

• Hvordan man fortolker retskilder.

• Vurdering og håndtering af flere retskilder.

• Juridisk analyse og anvendelsen af flere retskilder i den juridiske vurdering af foreliggende problemstillinger. Grundlaget for kurset er retlige problemstillinger, de studerende kan genfinde i deres professionsfaglige bagrund. Med afsæt i disse problemstillinger skal de studerende udvikle kompetence til at identificere retlige problemstillinger og til at løse disse under anvendelse af juridiske kilder og juridisk argumentation. Kurset bygger videre på den viden de studerende har opnået i kurset ”Retssystemers funktion og virke”, der har givet de studerende en overordnet forståelse for juraen og retssystemer.

Engelsk titel

Legal Analysis, Interpretation and Assessment (Cand. soc.)

Uddannelse

Cand. Soc.

Målbeskrivelse

Det overordnede læringsmål for modulet er, at de studerende skal kunne finde, analysere, fortolke, anvende og kritisk reflektere over de mest udbredte retskilder og figurer.

De studerende vil efter endt kursus kunne:

 • Finde relevante retskilder.
 • Fortolke retskilder.
 • Vægte retskilderne indbyrdes og forholde sig kritisk til disse.
 • Identificere forhold der er relevante for en konkret juridisk problemstilling.
 • Anvende retskilderne i juridiske argumentation med henblik på at klarlægge gældende ret.

 

For at nå det overordnede læringsmål skal de studerende tilegne sig:

Viden:

 • Om rettens kilder.
 • Om juridiske fortolkningsprincipper.
 • Om retskildernes indbyrdes forhold.
 • Om retlige begreber af betydning for vurdering af retskilder og deres anvendelse i konkret analyse og retsanvendelse, eksempelvis legitimitet og proportionalitet.

 

Færdigheder:

 • Informationssøgning og kildekritik.
 • Finde relevant retskilder og afgøre disses placering i forhold til andre retskilder.
 • Læse, fortolke og anvende retskilder.
 • Udarbejde løsningsforslag til konkrete juridiske problemstillinger.

 

Kompetencer:

 • Identificere juridiske problemstillinger.
 • Argumentere for og imod forskellige løsningsmodeller.
 • Reflektere over forholdet mellem retsgrundlag og praksis.
 • Kritisk at evaluere mulige scenarier, konsekvenser eller risici ved ændringer i retstilstanden eller valget af en given løsning.
 • Sammenholde forskellige retskilder og kritisk kunne forholde sig til deres karakteristika, anvendelse og begrænsninger.

Undervisningen vil være en kombination af seminarundervisning, gruppearbejde og
praksisøvelser/​projektarbejde. Seminarundervisningen vil især anvendes til bred introduktion eller afrunding af forløbene i undervisningen. Underviserens funktion vil her primært være af formidlende karakter. Gruppearbejdet vil især bruges til at styrke refleksion og samarbejdskompetencer, formidlingsfærdigheder samt fungere som et sparringsfællesskab i forhold til opgaver og projekter. Underviserens funktion vil her primært være af faciliterende karakter. Praksisøvelser/​projektarbejde vil anvendes til at inddrage og forankre læringen i den enkelte studerendes faglighed ved at tage udgangspunkt de studerendes uddannelsesbaggrund. Underviserens funktion vil her primært være af vejledende karakter.

 • Peter Blume: Retssystemet og juridisk metode (4. udg. 2020), kap. 4 + 9 + 12 + 13 + 14 + 16 + 17 + 15, afsnit 5 og 6 + kapitel 19, afsnit 1 og 3.
 • Mads Bryde Andersen: Ret & Metode (1. udg. 2002), s. 47-82, s. 131-136, s. 187-213.
 • Karsten Naundrup Olesen og Troels Michael Lilja: Domsanalyse (2. udg. 2016), kap. 1-7.
 • Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller: Retsfilosofi, Retsvidenskab og Retskildelære (1. udg. 2004), s. 164-177 og s. 277-306.
 • Henrik Zahle: Polycentri i retskildelæren i Anders Bratholm m.fl. (red.): Samfunn, Rett, Rettferdighet. Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag (1986), s. 752-756.
 • Morten Wegener: Juridisk metode (3. udg. 2000), s. 324-330 og s. 121-123.
 • Karsten Engsig Sørensen og Jens Hartig Danielsen: EU-retten (7. udg. 2019), kap. 3, afsnit 6 + kapitel 4.
 • Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret – almindelige emner (6. udg. 2016), s. 123-128.
 • Børge Dahl m.fl. (red.): Festskrift til Jens Peter Christensen, s. 619-634 + s. 813-824.

Gennem faget udvikler de studerende kompetencer til at: • Selvstændigt og udviklingsorienteret at tage ansvar for egen læring • Designe, vurdere og udvælge kvalificerede løsningsforslag til nye, ukendte problemer i egen praksis. Endvidere giver faget de studerende teoretiske og konkret brugbare juridiske kompetencer til at kunne identificere og behandle juridisk aspekter inden for deres profession.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ved bedømmelse lægges især vægt på, at den studerende viser evner inden for:

 • Fortolkning af retskilder.
 • Vurdering og håndtering af flere retskilder.
 • Juridisk analyse og anvendelsen af flere retskilder i den juridiske vurdering af foreliggende problemstillinger.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JSJK00004U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling

Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden

Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karsten Naundrup Olesen   (23-6e64757677687131716478716775787331726f68766871436d7875316e7831676e)
Gemt den 19-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students