Videnskabsteori og metoder i juridisk perspektiv (Cand. soc. i jura)

Kursusindhold

Målet med faget ”Videnskabsteori og metoder i juridisk perspektiv” er at give de studerende metodiske og teoretiske færdigheder og kompetencer til at kunne anskue jura i et samfundsmæssigt perspektiv.

De studerende arbejder med forskellige videnskabelige paradigmer og samfundsvidenskabelige undersøgelsesformer samt samfundsteori og -filosofi med afsæt i de tilsvarende kompetencer, den studerende allerede har erhvervet på bachelor niveau inden for eget fag.

Igennem det aktive arbejde med cases vil de studerende opbygge en række generelle kompetencer i at analysere retten, dels som et relativt lukket juridisk system og dels som et socialt system blandt mange andre. Herigennem vil de studerende også få kendskab til, hvad den såkaldte dogmatiske juridiske metode er, og hvordan den adskiller sig fra andre samfundsvidenskabelige tilgange.

Hensigten er, at de studerende får en højere refleksionsgrad, hvad angår deres egne (professions)faglige baggrunde, og at de samtidig får skærpet deres kompetence til at indgå i tværfaglige samarbejder med juridiske faggrupper.

Engelsk titel

Legal Science Studies and Research Methods

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Målbeskrivelse

Viden:

 • Til at kunne beskrive og sammenfatte centrale videnskabsteoretiske og metodiske begreber
 • Om videnskabsteoretiske retninger i samfundsvidenskaben, samt centrale videnskabsteoretiske og filosofiske grundproblemer i retten

 

Færdigheder:

 • I kort og præcis skriftlig formidling af teoretisk stof
 • I at anvende teoretiske perspektiver på en praktisk problemstilling

 

Kompetencer:

 • Til at kunne analysere og forholde sig kritisk over for svagheder og styrker i de enkelte videnskabsteoretiske begreber, deres metoder og perspektiver
 • Til at formulere en problemstilling og redegøre for dens videnskabsteoretiske præmis
 • Til at navigere troværdigt professionelt på tværs af juridiske og ikke-juridiske fagmiljøer med afsæt i den studerendes egen faglighed
 • Til at forholde sig kritisk til teoretiske diskussioner inden for egen faglighed samt relatere dem til den juridiske faglighed

På grund af det høje abstraktionsniveau er en af de største udfordringer ved undervisning i videnskabsteoretiske undersøgelsesmetoder at gøre stoffet nærværende og praktisk anvendeligt for de studerende. Dette forhold gør sig i særlig grad gældende for studerende med en professionsbachelor, hvis hele uddannelse netop orienterer sig imod praktisk anvendelighed. På denne baggrund vil modulet været opbygget omkring casebaseret undervisning, hvor modulets teoretiske problemstillinger konkretiseres og
brydes i en række praktiske, genuine faglige problemstillinger. Den casebaserede undervisning introducerer bredt til en række videnskabsteoretiske perspektiver og undersøgelsesmetoder i krydsfeltet mellem det juridiske felt og den praksisnære faglighed. De forskellige cases tager udgangspunkt i genkendelige problemstillinger og scenarier på området. De studerende oparbejder evnen til at anvende teorierne og diskutere metoderne gennem deres seks caseopgaver, som har form af kortere, skriftlige
arbejder, og hvoraf de udvælger to til at indgå i deres eksamensbesvarelse.

Hammerslev, Ole & Henrik Palmer Olsen (red.) Retsfilosofi. Centrale tekster og temaer. København: Reitzel, 2019

Ole Hammerslev og Mikael Rask Madsen (red.) Retssociologi Klassiske og moderne perspektiver 2. udgave, 2022 (udkommer først 3.10.22)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Porteføljeeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Prøveform:

Fagets eksamensform er porteføljeeksamen. Denne består i, at de studerende besvarer en 1 døgns-opgave efter endt undervisningsforløb og afleverer denne sammen med to case-besvarelser, som har været afleveret i løbet af undervisningsforløbet. Den studerende får én samlet karakter for disse tre besvarelser. Caseopgaverne skal dokumentere den studerendes forståelse af modulets teorier og metoder samt analytisk kompetence til at anvende teoretiske perspektiver på en praktisk problemstilling og formidle dette skriftligt i en kort og koncis form. Der lægges vægt på den studerendes evne til at se sammenhængen mellem valgte teorier, undersøgelsesmetoder og de analytiske konklusioner, man kan drage på det teoretiske og metodiske grundlag.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JSJK00002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling

Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden

Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Louise Victoria Johansen   (24-7073796d7769327a6d677873766d65326e736c6572776972446e7976326f7932686f)
Gemt den 09-08-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students